Referat fra telefonmøde i bestyrelsen for DES
mandag den 5. december 17.00-18.00.

Deltagere

 • Birte Nygaard
 • Peter Rossing
 • Helle Brockstedt
 • Trine Tang Christensen
 • Kim Brixen
 • Kurt Højlund
 • Troels Krarup
 • Nils Jessen
 • Marie-Louise Hartoft-Nielsen.

Afbud

 • Leif Breum
 • Frederik Pearsson
 • Torben Østergaard
 • Henrik Ancher-Sørensen
 • Klaus Levin
 • Peter Oturai
 • Esben Søndergaard

Dagsorden

1. Godkendelse af referater fra sidste møde:

Det blev diskuteret om DES´ svar på henvendelser fra forskellige officielle instanser skulle fremgå af mødereferat. Der blev foreslået etablering af et lukket forum på DES hjemmeside, hvor henvendelser fra og svar til LVS, Sundhedsstyrelse osv blev slået op til kommentarer fra bestyrelsesmedlemmer. Opslagene kunne så samtidig fungere som dagsorden for de månedlige telefonmøder. Troels kontakter webmaster desangående. Angående indstilling af Månedens forsker blev bestyrelsen enige om at indstille den kommende formand for DES Peter Rossing til LVS.

2. Økonomi vedrørende forårsmøde 2012.

DES bestyrelse godkendte dækning af udgifter til udenlandsk foredragsholder til DES/DTS forårsmøde såfremt sponsor til dette ikke kan findes.

3. Økonomi vedr. udgifter i forbindelse med Sandbjerg-møderne

Selvom DES har sagt ja til at dække 50% af udgifterne de første 2 år, ville bestyrelsen gerne have et budget at forholde sig til. Birte Nygaard vil lave et budget til næste bestyrelsesmøde.

4. Valg af repræsentanter fra DES til LVS

Der er p.t. medlemmer, som sjældent dukker op til generalforsamling. Birte Nygaard vil som repræsentant for Dansk Thyroidea Selskab (DTS) spørge de nuværende medlemmer om ønsker genvalg, eller om DES skal udpege nye. Det drejer sig om Jørgen Rungby, Thure Krarup, Birger Thorsteinson, Hans-Henrik Lervang og Eva Ebbehøj. Eva har meldt ud at hun ønsker at trække sig som repræsentant.

5. Medlem af det Centrale kursus udvalg

I øjeblikket sidder HU-læge Anders Rønnov Nielsen om medlem. Han vil blive kontaktet af DES mhp. om han ønsker at fortsætte, eller om der skal findes en anden. Lene Ringholm blev foreslået som en mulighed.

6. European Journal of Endocrinology Prize:

DES kan nominere en kandidat (<45 år) til denne pris. To kandidater blev foreslået som mulige kandidater. Niels Jessen og Troels Krarup kigger på hvem der har den bedste profil til denne pris, og laver en indstilling.

7. Evt

a) Der har været møde i uddannelsesudvalget. Der er et ønske om at manglende beståelse af de eksamener der laves efter endt kursus også får konsekvens for kursisten. Bestyrelsen var generelt enig i dette, men var samtidig af den opfattelse at det stillede større krav til udformning af eksamens-spørgsmål, og afgrænsning af pensum. Det blev foreslået at der blev lavet egentlige kursusudvalg for de enkelte områder mhp

b) For at øge internationalisering blev det foreslået at DES støttede korte udvekslingsophold på bestemte endokrinologiske afdelinger i Europa med 10.000 kr. Det var bestyrelsen generelt positivt stemt for. Emnet vil blive taget op ved næste bestyrelsesmøde.

Mange hilsner
Kim Brixen, formand
Kurt Højlund, sekretær