Bestyrelsesmøde i DES torsdag den 19. januar 18.00-21.00 - 2012
Bygholm Parkhotel, Horsens 

Deltagere

 • Troels Krarup
 • Trine Tang Christensen
 • Esben Søndergård
 • Niels Jessen
 • Torben Østergård
 • Frederik Persson
 • Klaus Levin
 • Birte Nygård
 • Kim Brixen
 • Leif Breum
 • Henrik Ancher Sørensen
 • Helle Brockstedt

Afbud

 • Peter Rossing
 • Peter Sander Oturai
 • Marie Louise Hartoft-Nielsen
 • Kurt Højlund

Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra telefonmøde den 5/12

Referat godkendt. Enighed om at det er en god effektiv mødeform, Tlf. møde kl. 20 fremover.

2. Nye medlemmer

Listen oplæst. Alle godkendt. 25 nye medlemmer, 3 udmeldte.

3. Siden sidst

 • Godkendelse af ansøgninger om støtte til kongresdeltagelse (2 stk)
  Diskussion vedr. fordelingsmetode og budget. 5000 gives til begge ansøgere.
 • Indstilling af Peter Rossing til ”Månedens Forsker” på LVS hjemmeside
  Work in progress
 • Indstilling af person til arbejdsgruppe vedr. national strategi for sjældne sygdomme
  Har Troels gjort. Claus Grønholt er indstillet. Tilføjelse d. 3.2.12: Claus blev desværre ikke valgt af LVS, som valgte at indstille en kardiolog.
 • Lukket forum på DES hjemmeside vedr svar til og fra LVS
  Troels har tjekket med webmaster Christian – forum er oprettet. Filer kan oploades, som bruger skal man oprettes og får derefter et password. Kan bestyrelsen stemme og afgøre sager i det lukkede forum? Troels spørger Christian om dette. Referat bliver lagt der fra d.d.
 • Status vedr. DES indstilling af kandidat til Marie og August Krogh Prisen
  Moustapha Kassem indstillet (får den også). Tilføjelse d. 3.2.12: Prisen blev uddelt fredag d. 27.1.12.
 • Status vedr. DES indstilling af kandidat til European Journal of Endocrinology Prize
  Troels trak sig i denne omgang pga høje krav (100 artikler indenfor endokrinologi, ikke kun diabetes).
 • Status vedr. valg af repræsentanter til LVS
  J Rungby fortsætter, T Krarup fortsætter, Kurt, Kim, Birte– (Kim og Kurt skiftes ud med Peter og Frederik). 3 har holdt op og der skal derfor indstilles 3 yderligere fra selskabet fra generalforsamlingen.
 • Status vedr. medlem af det Centrale Kursus Udvalg
  Anders Rønnov fortsætter
 • Svar til SST vedrørende HbA1c som diagnostisk test
  Ifølge Peter Rossing sendt i september 2011
 • Ændringer i DRG-taksterne for 2012 på baggrund af høringssvar.
  Intet nyt

4. Status for møder i selskabet

 • Årsmøde januar 2012 - Horsens, Silkeborg v/Helle Brockstedt
 • 225 tilmeldte-220 abstracts. 200 000 i sponsorpenge. Stigende krav til specifik øremærkning af sponsorpenge f. eks til gæsteforelæser, underholdning, abstractbog osv.
 • Næste år bliver i Aalborg.
 • Det foreslås at man laver en liste med mulige steder, så der er bedre overblik over hvem der har afholdt hvornår. Måske flere regionshospitaler kunne gå sammen om at afholde årsmødet.
 • Hvidbogen er en god hjælp. Deri kan man også nævne overvejelser omkring valg af hotel og middag – ”herlighedsværdi” m.m.
 • Chairmen skal lige indskærpes at det drejer sig om frivilligt arbejde og ikke fører til fri middag eller registrering.
 • Flytning af nogle gæster pga. renovering af hotel – busser til transfer er arrangeret.
 • Forslag til at middag bestyrelses fælles med organisationskomiteen fremover dagen før årsmødet – skal tilføjes til hvidbogen. Og derefter til det lukkede website forum.
 • Godkendelse af budget til EndoNBV og Sandbjergmødet 2012 v Birte Nygaard.
 • De næste to år dækker DES 50 % af mødeudgifter. Booket til næste år til 75 pers – det giver 66.000. Evt. rådighedsbeløb til 6 arbejdsgrupper, til transport mv. Samlet ca. 100 000.
 • Diskussion hvad niveau egenbetaling kan være - 750 kr er det måske ikke alle afd der vil stå for. Kan SST bidrage? Ikke klart endnu. Bør være en klar melding fra DES at det forventes at afd støtter udviklingen af NBV.
 • Troels nævner muligheden for at DES står for det hele næste gang igen – for at holde dampen oppe. Vejledninger er et hyppigt forekommende krav i Den Danske Kvalitetesmodel og derfor en nødvendighed for mange afdelinger.
 • BESLUTNING: DES står for hele udgiften ved næste arr. for 75 pers.
 • Opdatering fra arbejdsgrupperne står på hjemmesiden.
 • Bedste logo til NBV Endokrinologi v/Birte Nygaard
 • 5 forslag til logo. Troels/Christian vinder ved afstemning.
 • Forårsmøde 2012 (thyroidea og hjertesygdom) v/Birte Nygaard
 • Der er godt styr på det. Afholdes på Herlev. Program sendt rundt. Økonomi endnu ikke helt afklaret.

5. Status for Dansul-kurserne v/ Henrik Ancher Sørensen

Forløb og evaluering af kurser efterår 2011:
Kalk, knogler og Thyroidea afholdt med tårnhøj evaluering på begge.

Etablering af kursusudvalg for de enkelte områder vedr. pensum og evt. beståelse af test
Thyroideakurset havde 2 kursister med ”knapt god nok” viden på den afsluttende test. Lidt diskussion om hvorvidt der skal være test og hvad det skal føre til. Juridisk udfordring ved at dumpe folk – SST kan sige at man kan opnå kompetencen via aftale med sin udd. ansvarlige overlæge.
Diskussion om fordele og ulemper ved test og dumpe, hvad skal konsekvens være for at dumpe? 
Skal karakteren være bestået/ikke bestået eller tre-delt; overmiddel/middel/under middel.
Eksamensboard foreslåes tage hånd om testning. Prætest foreslås sendt ud før kurser som forberedelse. Boardet kan lave en buket af spørgsmål man kan vælge fra - som skal vedligeholdes og opdateres.
BESLUTNING: Kurser skal afsluttet med eksamen. Der skal etableres et eksamensudvalg som står for at designe eksamen og prætest. Konsekvens ved ikke bestået er feedback til udd ansv overlæge på kursistens afdeling.
HAS sammensætter eksamensudvalg.
Nyt navn i stedet for DANSUL?
BN står for navne- og logokonkurrence. Deadline 1 maj 2012.

Kurser 2012 inkl. binyre-gonade-hypofysesygdomme
Binyre og gonade RH 26-27 jan, overtegnet. Pladser prioriteret efter speciallæge slut dato. Åse Krogh Jeppesen er kursusleder.
Hypofyse kursus 6-7 feb, kursusleder Ulla Feldt-Rasmussen. Efterspurgt
Endokrinologisk lab teknik. Kursusleder Ulla Feldt-Rasmussen – 14-15 maj, 7-8 juni.
Diabetes, Adipositas . Oktober? Århus?
SST har støttet i større omfang end før. Der er derfor økonomi til udenlandske foredragsholdere.
Intention er at man i start af HU bliver programsat tidligt med ca. datoer.

Det ”nye” DSIM samt om status vedr. hoveduddannelseskurserne
Ny struktur, selskabet skal nu være paraply for intern medicin – 9 repr , 1 fra hver speciale. Man har slanket organisationen, vedtægtsændringer undervejs.
Årsmøde 9/3 Tuborg. Det er tænkt at være en undervisningsdag for at tiltrække yngre kollegaer. Akutmedicin formiddagens tema med afsluttende paneldebat. Derefter 15 min indlæg fra hvert selskab. Derefter workshops på tværs af specialerne.
Hagedorn prisen afslutter dagens program. Alle afdelinger er opfordret til at lave det til en uddanelsesdag for yngre læger – Tilmelding kræves.
Tre forskellige størrelser kontingent, afhængig af medlemstal. Aktuelt ca. 20 000 kr.,  kan blive lidt nedsat da omkostninger er reduceret. HAS medlem og Marie Louise supp. Forslag om at de skifter plads. Bestyrelsen vedtager dette.

6. Støtte til korte udvekslingsophold på specifikke endokrinologiske afdelinger i Europa
Ide opstået efter besøg fra Odense i Sheffield. Brug for internationalt netværksdannelse efter CONSUL kurser er ophørt. Rettet lidt mere mod ikke-videnskabeligt aktive kollegaer – for at danne netværk.
Ophold kunne være både meget specifikke og meget brede. Arbejdet ligger hos afdelingerne men DES kan støtte udveksling og transport.
Stipendier slås op til støtte. Kontakt tages til British Endocrine Society – det gør Kim

7. Evt.
Stort Kørekort til diabetespatienter – alle skal vurderes af en speciallæge, der skal laves en kørekortserklæring. Uklarheder om behovets omfang og om der skal opkræves honorar for det. Erfaringer om dette diskuteres ved næste møde.
Til næste møde inviteres H Perrild med, han sidder med i UEMS som arbejder med e –learning.
Nyt selskab for Molekylær medicin på vej – skal gerne knyttes tæt til DES.
DES har ophavsret til type 2 diabetes behandlingsvejledningen. Den har dog været optrykt i Lægemagasinet, muligvis utilsigtet. Bestyrelsen vælger at ikke forfølge dette nærmere.
Der er lagt op til revision af tilskudsregler til antidiabetika. Der er muligheder for at indsende kommentarer til Lægemiddelstyrelsen inden medio februar.  
NJ og LB laver udkast til svar til Lægemiddelstyrelsen, der i hovedsag refererer til Type 2 rapporten. Vigtigt at vi tager stilling til dette inden formandsskift.
Diabetesforeningen har spurgt om vi vil skrive under sammen med dem. Det vil DES ikke.
Ved enhver kontakt fra lægemiddelfirmaer i denne sag – så har vi ingen kommentarer. Vigtigt at DES ikke bruges til at fremføre synspunkter som ikke er vores egne. Type 2 rapporten er en grundig og nøje overvejet faglig vurdering af aktuelle behandlingstilbud.
PLO formanden og forslag om fremtidige kliniske vejledninger – skal DES mene noget om det? Vi blander os ikke den offentlige debat om dette, især da Peter Schwarz, formand for LVS, håndterer dette på udmærket vis. Men vi vil gerne indgå i samarbejde med DADL om politik på området, især for at skelne mellem forskellige typer af samarbejder i forbindelse trials, rejser og foredrag. Kim kontakter Lægeforeningen.

Mange hilsner
Kim Brixen, formand
Kurt Højlund, sekretær