Referat fra bestyrelsesmøde i DES torsdag den 8. oktober 16.00-19.00.

Domus Medica, København

Tilstede:
Eva Ebbehøj, Peter Gustenhoff, Ebbe Winter Jensen, Marie-Louise Hartoft-Nielsen, Helle Brockstedt, Peter Rossing og Kim Brixen

Afbud:
Kurt Højlund, Jan-Erik Henriksen, Per Løgstrup Poulsen, Jann Mortensen, Esben Søndergaard og Lise Wogensen Bach 

Dagorden

1. Nye medlemmer:
a. Nye medlemmer af selskabet: Punktet blev udsat til næste gang, da sekretæren (Kurt Højlund) havde fået forfald.
b. Konstituering af bestyrelsen:
i. Helle Brockstedt blev budt velkommen som nyt medlem.
ii. Ebbe Winter blev genvalgt som næstformand.
iii. Esben Søndergaard blev valgt som kasserer.
iv. DES’ repræsentanter i DMS er fortsat: Jørgen Rungby, Thure Krarup, Birger Thorsteinsson, Hans-Henrik Lervang, og Eva Ebbehøj.

2. Siden sidst
a. Udvalg vedr. CGMS: Udvalgsarbejdet ledes af Ulrik Pedersen-Bjergaard og er gået i gang.

b. Ny hjemmeside – landsdækkende web-baseret instruks: Alle adspurgte afdelinger har meldt positivt tilbage. Vi vedtog derfor, at nedsætte en gruppe bestående af Helle Brockstedt, Peter Gustenhoff, Ebbe Winter Jensen, Leif Breum og Kim Brixen (eller en af de øvrige fra Odense), som skal
i. Komme med et forslag til generisk opstilling af et kapitel i web-instruksen.
ii. Fungere som redaktion
iii. Udarbejde forslag til indholdsfortegnelse (afmålt i passende arbejdsopgaver)
iv. DES’ medlemmer inviteres til at indgå i arbejdet jfr. ovenstående punkter.
v. Revisionsarbejdet – når første version er færdig - vil foregå i relation til DES-årsmøderne.
vi. Forfattere og referenter til de enkelte afsnit skal krediteres behørigt.
På næste møde skal finansiering (web-reklamer, afdelingsbetaling, andre kilder) og sekretærbistand diskuteres.

c. Studieanmeldelser fra IRF: IRF har bedt DES om kommentarer til flere studieanmeldelser siden sidste bestyrelsesmøde. De involverede (bl.a. Peter Rossing) havde erfaring for, at der var stort behov for faglig korrektion af anmeldelserne og havde oplevet disse kommentarer vel modtaget. Vi vedtog derfor at fortsætte med at yde IRF denne assistance. Jan-Erik Henriksen og Kim Brixen havde afholdt møde med Jens Peter Kampmann mfl. og foreslået IRS, at man gav IRF en liste med navne på erfarne DES-medlemmer, som kunne fungere som anmeldere og som IRF selv kan rekvirere for at undgå forsinkelser. Jan-Erik Henriksen bedes udarbejde et forslag til en sådan liste til godkendelse i bestyrelsen inden 4 uger.

d. Opsporing og behandling af overvægt hos voksne. DES har fået rapporten udarbejdet af Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) og Sundhedsstyrelsen til høring. Alle var enige om, at det er et fint arbejde, som vi kan bakke op. Formanden vil skrive dette til Anette Lindblad fra DSAM og opfordre til, at man sikre implementering og følger op med auditering af implementeringen. Desuden vil vi spørge, om vi må linke op til rapporten fra DES’ hjemmeside.

e. Vedtægtsændringer for DES: Udkastet til nye vedtægter blev gennemgået og rettet til og rundsendes efter renskrivning (Peter Gustenhoff) i separat mail til yderligere kommentering.

3. Andre opgaver for DES
a. Map of Medicine / danske kliniske retningslinier: Næsten alle selskaber, som har meldt tilbage til DMS, har fundet MoM sub-optimalt. Det samme har DES. Vi går derfor videre med at udarbejde vore egne instrukser til nettet og håber, at der kommer en fælles web-platform, inden vore retningslinier er klar til publikation.

b. Klinisk retningslinjer for diabetesbehandling: Arbejdet ledes af Peter Rossing og skrider planmæssigt frem. Sundhedsstyrelsen ønsker, at udgivelsen synkroniseres med CGMS-udvalgets arbejde og rapporten ventes derfor færdig i foråret 2010. Sundhedsstyrelsen er i øvrigt gået med til at betale transportudgifterne for deltagerne.

c. Referencegruppe omkring opgaveglidning i Sundhedsvæsenet: Kim Brixen er af DMS blevet opfordret til at indgå i en arbejdsgruppe om dette emne nedsat af Danske Regioner. Bestyrelsen diskuterede emnerne: Ordnationsret, opgaveglidning versus uddelegering, mangel på sygeplejersker, universiteternes mulige rolle i efteruddannelse i relation til opgaveglidning.

d. Seminar om Rekruttering til Endokrinologi: Seminaret, som oprindeligt var planlagt til november måtte udsættes pga. uheldigt dato-sammenfald, som ville have minimeret hovedstadens deltagelse. Det blev besluttet, at seminaret afholdes i foråret 2010. Marie-Louise er bestyrelsens tovholder på sagen.

e. Arbejdsgruppe vedr. guidelines for behandling af DM-2: Jørgen Rungby og Ole Snorgaard har foreslået, at DES udarbejder kliniske retningsliner for DM-2 behandlingen inden DSAM går i gang med samme. Dette blev bifaldet og bestyrelsen vil bede Jørgen og Ole forestå arbejdet og:
i. Invitere DES’ medlemmerne til at indgå i arbejdet
ii. Inddrage Peter Rossing, Søren Tang, Leif Breum og Jan-Erik Henriksen
iii. Sikre at de kliniske retningslinjer efterfølgende omsættes til instrukser.

f. Læger til arbejdsgrupper vedr. forbedring af systemet til inberetning af bivirkninger. Bestyrelsen vedtog at opfordre Bo Abrahamsen til at indtræde i arbejdet og at arbejde for:
i. At et nyt system levner mulighed for forskning i feltet
ii. At driften af systemet også pålægges at finansiere forskning indenfor området.

4. Planlægning af videnskabelige møder:
a. Det blev aftalt, at DES skulle
i. Opfordre de administrerende overlæger til at give YL’ere fri til deltagelse i møderne
ii. Sikre udsendelse af plakater/invitationer til alle relevante afdelinger (adresseres til de uddannelsesansvarlige overlæger)

b. Efterårsmødet 2009 (Per Løgstrup Poulsen): Der er 60 tilmeldinger.

c. Forårsmødet 18.03.2010 (Peter Gustenhoff): Programmet er fastlagt: Thyreoideasygdom på Grønland, diabetisk neuropati.

d. Efterårsmødet 2010 (Kim Brixen: Knoglelidelser)

e. DES årsmøde 2010 Herlev (Ebbe Winter Jensen): Er under planlægning. Det er svært at rejse sponsorater med de nye restriktive regler. Vi regner derfor med et underskud i størrelsesordenen 100.000 kr. På næste bestyrelsesmøde skal den fremtidige forretningsmodel for årsmøderne drøftes. Kim Brixen kontakter Jens Faber og Jeppe Gram mhp. diskussion af øgede firmamedlemsskabs-kontingenter og andre muligheder. Kurt Højlund bedes udsende invitation pr. snail-mail – også for at få opdateret mail-listen.

5. Planlægning af kurser
a. Kursus i Laboratorieteknik: Har fået acceptable evalueringer (Kim Brixen sørger for rundsending af disse til bestyrelsen).

b. Kurser i endokrinologi på hoveduddannelsen: Uddannelsesudvalget har lagt en plan for udrulning af kurserne. På næste møde i bestyrelsen og i uddannelsesudvalget skal muligheden for at placere ”add-on” foredrag sponsorere af industrien i relation til kurserne diskuteres.

6. Evt

7. Dato for næste bestyrelsesmøde
Afholdes aftenen inden årsmødet – formentlig på SAS-Hotellet ved hovedbanegården.


Referat: Kim Brixen