Referat fra bestyrelsesmøde i DES mandag den 20-1-2011, 18.00-21.00

i forbindelse med middag, Hillerød

Dagsorden
1. Godkendelse af referater fra den 4. Oktober 2010
Godkendt

2. Nye medlemmer
Godkendt

3. DES-web – forslag om design og drift ny hjemmeside hjemmesiden (v/ Troels Krarup)
Mulighederne blev drøftet. Hvis det skal gøres som f.eks www.cardio.dk, kræves et beløb i omegnen af 20-30.000 for opstart/design, og derefter ca. 75.000 per år i drift. Bestyrelsen vedtog at man gik i gang med opgaven. EE udarbejder et oplæg, og TKH et stillingsopslag til en webredaktør.

4. Brug af sociale medier – Facebook og Twitter? (v/ Marie Louise Hartoft-Nielsen)
Mulighederne for anvendelse af andre medier end hjemmesiden blev drøftet. Det viser sig, vi allerede har en Facebook profil, der især blev anvendt ved DES mødet 2010. Den er fortsat åben og kan frit anvendes. Vi har angiveligt ikke noget juridisk ansvar for, hvad der måtte blive skrevet. Ligeledes var der enighed om at bestyrelsen ikke behøver at være "på", for det er meningen, det skal være et kommunikationsmedie mellem medlemmerne. Mht Twitter så har vi ikke på nuværende tidspunkt behov for en profil der.

5. Guidelines for behandling af type 2 diabetes
Guidelines for type 2 DM er nu sendt i høring. Enkelte høringssvar er indkommet, og der skal laves små justeringer. Almen medicin har tilsluttet sig rapporten og er kommet med konstruktive forslag. Planen er at guidelines trykkes og vedlægges som tillæg til Ugskfl. Snarest. Endvidere vil der blive oprettet et link på vores hjemmeside.

6. CGM-rapport
CGM-rapporten er nu sendt i høring. Rapporten lægges om nogle uger på hjemmesiden. Det skal overvejes at indsende denne til sundhedsstyrelsen mhp at høre deres indstilling til denne, endvidere bør man overveje om ikke den skal indsendes som artikel til Ugskfl.

7. Endokrinologiens placering i forhold akut medicin (v/ Kim Brixen)
Efter en kort diskussion blev der formuleret en politik.DES bør tage sig af det faglige, mens lægeforeningen tager sig af løn og arbejdsvilkår.Det anses for vigtigt, at endokrinologiske afdelinger beholder deres sengeafsnit og dermed indgår i vagtordningerne i en eller anden grad. Hoveduddannelsessøgende i sidste halvdel kan indgå i vagterne. Der bør arbejdes i retning af at undgå at få et akutmedicinsk speciale, og fastholde forskning og specialisering

8. Sundhedsstyrelsens gruppe om svær fedme (v/ Kim Brixen)
KB havde forespurgt vores medlem i arbejdsgruppen (Bjørn Richelsen) om, hvorvidt han vurderede det kunne være konstruktivt, at rette henvendelse til Sundhedsstyrelsen omkring forløbet omkring ministerens udmelding. Det var BR’s opfattelse, at det ikke ville nytte. Det blev vedtaget at afvente.

9. Valg af ”formand-elect” og nye bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen i maj (v/ Kim Brixen)
De nye vedtægter indebærer, at næste formand vælges 1 år inden vedkommende tiltræder og får plads i bestyrelsen (hvis vedkommende ikke allerede sidder der). Efter den vanlige ”rækkefølge” bør næste formand komme fra hovedstadsområdet. Forslag om nye medlemmer til bestyrelsen i forbindelse med den ordinær udskiftning på generalforsamlingen.Det blev besluttet, at spørge Peter Rossing. Det er siden sket og han har accepteret.

10. DSIM – status for reorganisering (v/ Henrik Anker Sørensen)
HAS er DES’ repræsentant i den ny DSIM-bestyrelse. Hvad kan DES bruge DSIM til i fremtiden? Kan kommunikationen til DES-bestyrelsen sikres fx gennem ad hoc deltagelse af HAS i bestyrelsesmøderne? Det var bestyrelsens holdning, at DSIM bør styrkes som paraplyorganisation for at sikre indflydelse på overordnede faglige problemstillinger. HAS indbydes til bestyrelsesmøderne som foreslået.

11. Planlægning af videnskabelige møder
Forårsmødet 2011: Marie-Louise Hartoft-Nielsen er tovholder. Emne: Gestationel diabetes.

Efterårsmødet 2011. En tovholder mangler at blive udpeget. Tages op på næste møde.
DES årsmøde 2011 Hillerød. Bestyrelsen havde forinden mødet modtaget skriftlig besked fra Pia Eiken, om at arrangementet var fuldstændig på plads, og uden forventet underskud.
DES årsmøde 2012.Arrangeres i Horsens med Helle Brockstedt som tovholder.

12. Kurser i hoveduddannelsen – DANSUL (v/ Henrik A. Sørensen)
Efter en orientering og diskussion blev der givet en kort evaluering af gennemførte kurser, og en status for planlagte kurser. Endvidere blev økonomien og samarbejde med universiteterne diskutteret. Redegørelsen skal med ud???? – blev taget til efterretning.

13. Kommunikation i bestyrelsesarbejdet (v/ Kim Brixen)
Der optræder med stigende frekvens spørgsmål, som kræver hurtigere afklaring end bestyrelsesmøderne tillader. Mail-korrespondance kan klare nogle af disse, men giver dårlig mulighed for diskussion. Efter en kort demonstration tages stilling til forslag om brug af systemet ”Adobe Connect” og afvikling af månedlige bestyrelsesmøder via dette system.Dette punkt blev udsat til næste møde.

14. Dato for generalforsamling og næste bestyrelsesmøde (v/ Kurt Højlund)
Næste bestyrelsesmøde den 23/3. Dato for GF besluttes på dette møde.

Mange hilsner

Kim Brixen, formand Kurt Højlund, sekretær