Referat fra bestyrelsesmødet i DES onsdag den 31. maj 2011

Tilstede:
Kim Brixen (KB), Esben Søndergaard (ES), Peter Gustenhoff (PG), Jan Erik Henriksen (JEH), Leif Breum (LB), Marie-Louise Hartoft-Nielsen (MH-N), Niels Jessen(LWB), Kurt Højlund (KH), Eva Ebbehøj (EE), Helle Brockstedt (HB), Peter Rossing (PR).

Henrik Anker Sørensen deltog i mødet aht. punkt 4c.

Afbud:
Troels Krarup Hansen (TKH), Peter S. Oturai (PSH),

Dagsorden

1. Godkendelse af referater fra den 20/1 og 23/3 2011
Begge blev godkendt

2. Nye medlemmer
Alle blev godkendt

3. Godkendelse af regnskab
Esben Søndergaard fremlagde et revisorgodkendt regnskab, som også blev godkendt af bestyrelsen.

4. Siden sidst
a. DES-web, webmaster, m.m.
En del personer har responderet på opslaget om at blive webmaster for DES´nye hjemmeside. Bestyrelsen var enige om, at lade Troels Krarup udpege den bedst egnede til stillingen.

b. DRG-koder for tlf.-konsultationer
Kim Brixen fremlagde udfordringerne omkring dette emne. Det forventes ikke at der kommer DRG-koder for telefonkonsultationer i deres nuværende form, men først som led i indførelse af telemedicin. Det blev diskuteret om man skulle inddrage Diabetesforeningen og andre patientforeninger for at klarlægge om der er et ønske om flere telefonkonsultationer/telemedicinske tilbud, og hvordan det kan implementeres med fordel for både patienter og behandlere. 

c. LVS: specialeplanlægning. 
Thomas Peter Almdal deltog i LVS møde den 18.05.2011 om specialplanlægningprocessen, og har forfattet referat, som er fremsendt til bestyrelsen den 21/5.

d. Ny skabelon for målbeskrivelser (v/Henrik Ancher Sørensen)
Henrik Ancher Sørensen orienterede kort om status

e. Arbejdsgruppe vedr. kirurgisk behandling af svær overvægt
Status var stadig ret uklar vedrørende arbejdsgruppen og evt. reetablering af denne. Det blev diskuteret, hvorledes vi fremover kan sikre regulære arbejdsforhold i forbindelse med vores medlemmers deltagelse i sådanne arbejdsgrupper. 

f. Guidelines for behandling af type 2 diabetes, CGM rapport 
Guidelines for behandling af type 2 diabetes er trykt og sendt ud til alle lægeforeningens medlemmer, samt udsendt til alle DES medlemmer per e-mail. CGM rapporten foreligger også i sin endelige form og vil blive sendt ud per e-mail til foreningens medlemmer. Arbejdsgruppen overvejer desuden at sende den til UFL. 

5. Nye bestyrelsesmedlemmer 2011/2012 – samt nye inspektorer
Peter Rossing, Jan Erik Henriksen, Peter Gustenhoff og Eva Ebbehøj kan i forbindelse med GF 2011 ikke genvælges som medlemmer af bestyrelsen. Dog har bestyrelsen indstillet Peter Rossing til at blive valgt til formand-elect. Bestyrelsen har indstillet Trine Tang Christensen, Torben Østergaard, Klaus Levin og Frederik Persson som nye medlemmer af bestyrelsen. Vedrørende nye inspektorer,er Ole Snorgaard og Henrik A. Sørensen først på valg i 2013, og Pernille Hermann på valg i 2014. I år er Henrik K. Jensen på valg. Da han gerne modtager genvalg, besluttede bestyrelsen at indstille ham til genvalg ved GF 2011. En anden kandidat havde meldt sig på banen.

6. Planlægning af videnskabelige møder og kurser
a. Møde på Sandberg (=Efterårsmødet 2011) vedr. landsdækkende instrukser

Styregruppen bestående af Birthe Nygaard, Peter Rossing og Peter Gustenhoff orienterede om status. I samråd med resten af bestyrelsen, blev man enige om at spørge Pia Eiken om hun kunne have lyst til at være tovholder/formand for gruppen, hvis ikke Troels Krarup havde lyst.

b. DES årsmøde 2012, Horsens
Helle Brockstedt orienterede om status, og havde allerede inden mødet fremsendt den invitation som skal sendes ud til medlemmerne. Årsmødet den 20-21 januar 2012 kommer til at foregå på Bygholm Park Hotel i Horsens. Deadline for indsendelse af abstrakt bliver den 28/11 2011.

c. DES forårsmøde 2012, thyroidea og hjertesygdom
Birthe Nygaard er udpeget som tovholder for Forårsmødet 2012.

7. Kurser i hoveduddn. blokken orientering
Henrik A Sørensen orienterede om status. Kurserne i thyroideasygdomme, og knogle og calciumlidelser efteråret 2011 er på plads. Der vil blive udsendt information og tilmeldingsskemaer til alle medlemmer i løbet af sommeren.

8. Evt.
DES har den 12/5 modtaget brev fra sundhedsstyrelsen vedr. høring af WHO-rapport om diagnostisk test af diabetes. Det drejer sig især om at diagnosen i frenmtiden baseres på en HbA1c over 6,5%. Peter Rossing og Jan Erik vil svare på henvendelsen.

9. Dato for næste bestyrelsesmøde
Man blev enige om at finde en dag sidst i august.