Referat fra bestyrelsesmødet i DES 22. januar 2009

Tilstede:
Kim Brixen (KB), Eva Ebbehøj (EE), Lise Wogensen Bach (LWB), Jeppe Gram (JG), Per Løgstrup Poulsen (PLP), Esben Søndergaard (ES), Peter Gustenhoff (PG), Jan Erik Henriksen (JEH), Marie-Louise Hartoft-Nielsen (MLH), Peter Rossing (PR) og Kurt Højlund (KH)

Afbud:
Jann Mortensen (JM), Leif Breum (LB), Ebbe Winther Jensen (EWJ).

1. Referat fra bestyrelsesmødet den 11. december 2008
Godkendt.

2. De nye ansøgere til DES
Alle godkendt.

3. Studieanmeldelser fra IRF
I nogle år har IRF ”anmeldt” studier af en vis general betydning. I modsætning til deres præparatanmeldelser har disse studieanmeldelser ikke tidligere været sendt til hverken de involverede firmaer eller specialeselskaber. IRF har nu besluttet for en periode at sende studieanmeldelserne til gennemsyn hos de relevante specialeselskaber. Formålet er at give sidstnævnte mulighed for at korrigere for faktuelle fejl og misforståelser m.v. DES har inden for kort tid fået 2 studieanmeldelser til gennemsyn, og med en meget kort svarfrist. Bestyrelsen synes at denne praksis er ikke blot uhensigtsmæssigt men også utilstrækkelig, og vil tage kontakt til IRF mhp. at få ændret proceduren, alternativt melde klart ud at DES ikke involveres, og ved uenighed følge op med vores holdning i Dagens Medicin eller Ugeskrift for læger.

4. Nationale kliniske retningslinier for diabetesbehandling
Sundhedsstyrelsen har efter rådgivning fra Diabetesstyregruppen rettet kontakt til DES mhp deltagelse i arbejdet med at udarbejde nye retningsliner på diabetesområdet. Samme henvendelse er rettet til selskaberne for pædiatri, obstetrik og gynækologi, oftalmologi og almen medicin. Det er af det tilsendte notat ikke klart, hvilket selskab der skal initiere og koordinere udarbejdelsen af disse retningslinier. Bestyrelsen var enig i at DES skulle tilbyde at påtage sig denne rolle. DES vil kontakte en række af vores egne eksperter indenfor emnerne type 1 diabetes, børn og unge med diabetes, gravide med diabetes og diabetiske øjensygdomme, og koordinere det med udpegning af eksperter fra de andre selskaber.

5. Planlægning af videnskabelige møder

a) Det kniber med at få forårsmødet 2009 på plads. I et forsøg på at nå det alligevel, blev det besluttet at tage kontakt til Rene Støving, og høre om muligheden for at flytte emnet Anorexia Nervosa frem til foråret, og så gemme emnet ”Thyroidealidelser i Arktis” til efteråret. Således vil emnerne til forårsmødet være ”Den kolde knude i thyroidea” og Anorexia Nervosa” med henholdsvis Peter Laurberg og Rene Støving som mødeledere, mens emnerne til Efterårsmødet vil være ”Turner/Klinefelter” og ”Thyroidealidelser i Arktis” med henholdsvis Claus Gravholt og Stig Andersen som mødeledere.

b) KB blev udpeget som tovholder for Forårsmødet 2010, som skal handle om knoglelidelser.

c) Generalforsamling ??

6. Planlægning af kurser
DES vil tage kontakt til Åse Krogh og Jan Frystyk med henblik på at få afviklet et kursus i laboratorieteknik inden de første hovedudd.forløb forventes færdige per 31/8 2009.

DES udpegede JEH, PR og LWB til at initiere kontakten til universiteterne med henblik på at få afklaret universiteternes interesse og mulighed for at afholde kurser i endokrinologi under hoveduddannelsen

7. Planlægning af miniseminar for bestyrelsen om sundhedspolitik
Et forslag om at afholde ovenstående blev diskuteret. Bestyrelsen synes det kunne være en god idé at invitere flere debattører inden for sundhedspolitik for at få afklaret DES’ placering i denne debat. Emner til oplægsholdere; Finn Kamper Jørgensen, Allan Flyvbjerg og Rudi Enggård. Muligheden for at afholde sådan et møde til efteråret vil blive afklaret.

8. Næste bestyrelsesmøde?