Referat fra bestyrelsesmøde i DES onsdag den 21. september

17.00-19.00.
Domus Medica, København
Deltager:

 • Birte Nygaard
 • Peter Rossing
 • Helle Brockstedt
 • Trine Tang Christensen
 • Klaus Levin
 • Kim Brixen
 • Kurt Højlund
 • Peter Oturai
 • Esben Søndergaard.

Afbud:

 • Leif Breum
 • Nils Jessen
 • Frederik Pearsson
 • Torben Østergaard
 • Troels Krarup Hansen
 • Henrik Ancher-Sørensen
 • Marie-Louise Hartoft-Nielsen


Dagsorden

1) Velkomst til nye medlemmer af bestyrelsen og præsentationsrunde:
Nye medlemmer i bestyrelsen blev budt velkommen, og præsenterede sig selv og deres kompetencer

2) Godkendelse af referater fra sidste møde:
Referater fra bestyrelsesmødet og generalforsamlingen den 12/5-2012 blev godkendt

3) Nye medlemmer:
Navnene på nye medlemmer blev læst op, og alle blev godkendt.

4) Siden sidst:
a) Monitorering af specialeplanen i Endokrinologi:
Sundhedsstyrelsen har kontaktet DES vedrørende rådgivning i forhold til udvælgelse af specialfunktioner i Sundhedsstyrelsens monitorering af specialeplanen. Kim Brixen har i samråd med bestyrelsen besvaret henvendelsen(se appendix for besvarelsen).

b) Ansøgninger om støtte til kongresdeltagelse:
Dette punkt blev endnu engang diskuteret, da der har været 2 ansøgninger om støtte til andre kongresser end ECE. Begge ansøgninger blev godkendt, da de var sendt rettidigt og i forhold til de vedtagne kriterier. Så længe antallet af ansøgninger holder sig under 10 årligt, vil kriterierne for støtte være uændret. Ansøgninger til deltagelse i ECE vil blive prioriteret højest. Hvis antallet af ansøgninger i fremtiden overstiger disse 10, vil vi tage det op på næstfølgende bestyrelsesmøde om kriterierne skal ændres, og evt. hvordan ansøgningerne skal prioriteres. For at alle får lige adgang til disse midler, vil opslaget ligesom de foregående år blive sendt ud til medlemmerne og slået op på hjemmesiden.

c) Udpegning af referenter/forfattere Pro.Medicin.dk:
Promedicin.dk (tidligere Medicin.dk) vil gerne udvide samarbejdet med de videnskabelige selskaber omkring udpegning af referenter til pro.medicin.dk. Udover at udpege referenter, som DES allerede gør, beder de os om også at udpege relevante forfattere. Pro.medicin.dk vil tage kontakt til DES, når forfattere og referenter skal udpeges. På mødet blev det besluttet, at vi DES melder positivt tilbage på det foreslåede udvidede arbejde. Vi vil, når vi kontaktes, gennemgå listen over nuværende referenter og forfattere inden for det endokrinologiske område, og tage stilling til hvem der kan være referenter og forfattere, på en sådan måde at der tages stort hensyn til ønsker om at fortsætte, og samtidigt give mulighed for at nye endokrinologer kan bringes i spil til dette arbejde.

d) ”Månedens Forsker” på LVS hjemmeside:
DES har fået en henvendelse fra LVS mhp at være med til at byde ind med ”Månedens Forsker”. Ud fra henvendelsen er det dog ikke klart hvor ofte DES skal byde ind med forslag til dette, og hvor stort et arbejde der ligger i at lave disse indstillinger m.m. i forhold til hvor ofte DES´ indstilling så bliver fulgt. Henvendelsen vil derfor blive besvaret med et ønske om en mere detaljeret redegørelse for ovennævnte. Efterfølgende har LVS meddelt, at der kun er få indstillinger og man derfor ønsker at alle kan indmelde når som helst.

e) HbA1c som diagnostisk test:
Sundhedsstyrelsen har henvendt til DES og andre relevante selskaber mhp vores holdning til HbA1c som diagnostisk test. Peter Rossing (DES) har i samarbejde med repræsentanter fra DSKB og DSAM udarbejdet svar til Sundhedsstyrelsen.

f) Indstilling af medlemmer til udvalg vedr telemedicin (LVS):
LVS har ønsket indstillinger til udvalg vedr. telemedicin. DES har indstillet Klaus Levin, overlæge, Svendborg Sygehus og medlem af bestyrelsen. Vores indstilling blev imidlertid ikke fulgt.

5) Status for møder i selskabet:
a) Årsmøde januar 2012 - Horsens, Silkeborg:
Helle Brockstedt informerede bestyrelsen om at det foreløbige program er klar til udsendelse til medlemmer, og at det også vil blive slået op på DES´nye hjemmeside. Hvad angår økonomien er størrelsen af sponsorater som ikke er hæftet op på udstillingsplads indtil videre ikke tilstrækkelig til at man kan undgå et underskud af en vis størrelse. Der foreligger ikke en opgørelse af sponsormidler via udstillingspladser. Ligesom ved flere tidligere bestyrelsesmøder, blev det diskuteret, hvordan man fremover kan sikre økonomien ved disse møder. Ligesom tidligere blev der foreslået øget kontingent, øget egenbetaling til selve årsmødet og anvendelse af såkaldte ”gratis lokaler” på de tilhørende institutioner, så udgifterne begrænses til middag og underholdning, osv. Selvom sponsordækning har været ganske god de foregående 2 år, må forventningen være at det ikke bliver ved med at være sådan, og derfor skal arrangementet tilpasses forventningerne. Vil blive taget op ad. hoc og ved næste bestyrelsesmøde.

b) Sandbjergmødet 2011:
Birte Nygaard informerede bestyrelsen om at der var allerede på nuværende tidspunkt 50 tilmeldte. Der er en stor overvægt af endokrinologiske overlæger/seniorer, og knap så mange yngre endokrinologer. Inden mødet vil forslag/første udkast til nationale kliniske retningslinjer inden for de 3 områder thyreoidea, diabetes og sygdomme i kalkstofskiftet blive gjort klar. Hvad angår de økonomiske rammer for afholdelse af disse møder, dækker DES udgifterne til det forestående møde. Men den økonomiske dækning af mødet skal gradvist overtages af de afdelinger/hospitaler som har glæde af dette arbejde. Der blev således lagt op til at DES betaler 50% af omkostninger de næste 2 år. Bestyrelsen var enige om at holde industrien fuldstændig ude af disse møder.

c) Forårsmøde 2012 (thyreoidea og hjertesygdom):
Birte Nygaard er tovholder på mødet, og vil inden næste bestyrelsesmøde have fast lagt programmet. Dato ligger som altid på torsdag i uge 11, medmindre andet aftales.

6) Status for Dansul-kurserne:
Kurset i Knogle- og calciummetabolisme afvikles 3-4. oktober 2011 og kurset i Thyreoideasygdomme afvikles 2-3. november 2011, begge i Odense. at kurset i Binyre-, gonade- og hypofysesygdomme er flyttet fra november/december 2011 til 26-27. januar samt 6-7. februar 2012. Disse kurser afholdes på Rigshospitalet. Program og tilmeldingsblanket mm følger senere. Dette er forhåndsannonceret til medlemmer af DES.

7) Nyt DES-Web:
Første udkast af den nye webside er sendt du til bestyrelsen. Alle var enige om at det så professionelt ud. Bestyrelsen vil gerne have et lukket forum til at kunne diskuttere/kommentere høringer m.m. fremover. Kasseren vil kontakte webmasteren mhp dette. Der var også forslag om, at man skulle kunne finde en beskrivelse af DES på Wikepedia med link til selskabets hjemmeside. Muligheden for at opnå sponsorering blev drøftet, og der var som ved bestyrelsesmødet i januar, stemning for at man gjorde det lidt som kardiologerne med udsendelse af papirblad med annoncer til medlemmerne, og at man på denne måde så vidt som muligt kunne undgå direkte reklamer for industrien på vores hjemmeside.

8) Forslag om fastlæggelse af faste tidspunkter for bestyrelsesmøder /årshjul:
På baggrund af dette forslag blev følgende initiativer besluttet i bestyrelsen mhp at fordele det stigende antal opgaver og henvendelser udefra.

a) Formanden: Sørger for at fordele opgaver og indkommen post, f.eks. henvendelser fra LVS og Sundhedsstyrelsen. Svarer på politiske henvendelser og tager sig af pressekontakt

b) Sekretæren: Sørger for medlemsrelaterede spørgsmål (ind- og udmelding), videresendelse af mails til alle medlemmerne, arrangement af bestyrelsesmøder og GF, eller sørger for at uddele denne opgave.

c) Referater fra bestyrelsesmøde og opfølgningsliste: Der udpeges ved hvert bestyrelsesmøde en referent, som udfærdiger referat til hjemmesiden, og et referat til internt brug med angivelse af navne på dem som skal tage sig af et bestemt problem.

d) Samarbejde med IRF: En fra bestyrelsen udpeges (Klaus Levin) til at være tovholder i forhold til at udpege eksperter til at kommentere studieanmeldelser fra IRF.

e) Årshjul:
Første mandag hver måned kl. 17-18 i måneder uden bestyrelsesmøde afholdes telefonkonference.

Bestyrelsesmøder afholdes

1) torsdagen før 3. weekend i januar måned, dagen før DES årsmøde, og i nærheden af det sted hvor mødet afholdes,

2) første mandag i maj før generalforsamling på Domus Medica,

3) første mandag i juni mhp konstituering af ny bestyrelse i Odense, samt

4) første mandag i september i Århus. Den sidste weekend i oktober afholdes et kort bestyrelsesmøde før Sandbergmødet.

Det vil sige fra følgende årshjul

 • Januar 2012: bestyrelsesmøde den 19/1
 • Februar 2012: telefonmøde den 6/2
 • Marts 2012: telefonmøde den 5/3
 • April 2012: telefonmøde den 2/4
 • Maj 2012: bestyrelsesmøde den 7/5 forud for GF
 • Juni 2012: bestyrelsesmøde den 4/6
 • Juli 2012: telefonmøde 2/7
 • August 2012: telefonmøde 6/8
 • September 2012: bestyrelsesmøde den 3/9
 • Oktober 2012: kort bestyrelsesmøde før Sandbergmøde
 • November 2012: telefonmøde 5/11
 • December 2012: telefonmøde 3/12

9) Indstilling af kandidater til Marie og August Krogh Prisen:
Bestyrelsen vedtog enstemmigt at indstille Moustapha Kassem til prisen. 

10) Suppleant til bestyrelsen i DSIM
Bestyrelsen foreslog Marie-Louise Hartoft-Nielsen

11) Stillingtagen til kontingentstruktur i DSIM (jvfr vedlagte)
Nåede bestyrelsen ikke at gennemgå i denne ombæring

12) Forslag til et emne som DES vil stille med til næste Hagedorndag i foråret:
Diagnostik af diabetes ved hjælp af HbA1c ved Marit Eika eller Knut Borch-Johnsen blev nævnt som forslag.

Mange hilsner
Kim Brixen, formand Kurt Højlund, sekretær