Referat fra bestyrelsesmødet i DES mandag den 4. oktober 16.00-18.00 Domus Medica, København 

 

PDF
Se oprindelig PDF

Tilstede: Kim Brixen (KB), Peter Gustenhoff (PG), Peter Oturai (PO), Birte Nygaard (BN), Niels Jessen 

(NJ), Troels K. Hansen (TKH), Esben Søndergaard (ES), Marie-Louise Hartoft-Nielsen (MH-N), Eva 

Ebbehøj (EE), Peter Rossing (PR), Helle Brockstedt (HB), Kurt Højlund (KH). 

Afbud: Jan Erik Henriksen (JEH), Leif Breum (LB). 

Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra den 12/5 2010 

Godkendt. 

2. Nye medlemmer 

Listen er sendt ud efter mødet, og alle blev godkendt post-hoc. 

3.  

Siden sidst 

a. Ny hjemmeside – landsdækkende web-baseret instruks 

TKH vil drøfte ny hjemmeside med DES´ nuværende webmaster Ebbe Winther Jensen. Idéen er en 

mere moderne hjemmeside, med hyppigere opdatering, som gør den mere attraktiv som redskab for 

især yngre men også ældre endokrinologer. Mhp finansiering var bestyrelsen generelt imod 

kommercielle reklamer, dvs. sponsorering af hjemmesiden. Mhp web-baseret instruks, afventer 

DES stadig udmelding fra Sundhedsstyrelsen, som er positiv overfor Map of Medicine. PR vil 

forhøre sig om status. Der var enighed om at starte processen med udfærdigelse af landsdækkende 

web-baserede instrukser uanset. I første omgang vil de netop udgivne kliniske retningslinjer for 

behandling af type 1 diabetes blive gjort til web-instrukser – og dette vil blive effektueret i 

forbindelse med Årsmødet 2011. Til årsmødet vil PR, KB, TK og BN planlægge videre forløb. 

b. Studieanmeldelser fra IRF 

Siden sidst har eksperter udpeget af DES kommenteret 2 studieanmeldelser fra IRF om: ”Metformin 

og B12”, og ”Glitazoner og CVD risiko”.  

c. Arbejdsgruppe vedr. guidelines for behandling af type 2 diabetes  

Flere af DES´ bestyrelsesmedlemmer har deltaget i dette arbejde, hvor en af opgaverne er at 

koordinere disse guidelines mellem DES og DSAM. Sundhedsstyrelsen og IRF deltager mhp. på 

dette. Planen er at guidelines skal udgives i artikler via IRF.  

d. Guidelines vedr. kontinuerlig glukosemåling (CGM). 

Arbejdsgruppen er nu færdig med guidelines. Det blev vedtaget at de blev sendt ud til høring blandt 

medlemmerne. 

e. Henvendelse vedr. ny rekommandation for lipidsænkende behandling. 

DES har modtaget henvendelse fra kommerciel side pga. af utilfredshed med ovennævnte. Der var 

enighed om at DES ikke reagerer på sådanne kommercielle henvendelser.  

f . DSIM –fælles henvendelse til SS vedr. akutbehandling – fremtiden for DSIM. 

To grenspecialer har meldt sig ud af DSIM. Der var enighed om at skal DSIM overleve skal der 

være repræsentanter fra alle specialer. Der var tilslutning til, at DSIM bliver omdannet en 

paraplyorganisation for de medicinske selskaber, der hver især får et antal repræsentanter i 

bestyrelsen for DSIM. 

g . Økonomisk støtte til forskningskonference af Foreningen af Studenterforskning.  Der var enighed om at DES kunne donere 10000 kr til 2 personers deltagelse med abstract. Eneste 

krav er at deltagelsen omhandler et endokrinologisk emne. 

h. Arbejdsgruppe vedr. kirurgisk behandling af svær fedme. 

Bjørn Richelsen og Dorte Worm er udpeget til at indgå i dette arbejde i SS.

i. Det medicinske minefelt. 

KB og BN havde deltaget i dette møde afholdt af DSIM og Danske Regioner. På mødet blev 

problemerne omkring multi-morbide ældre, det stigende antal ældre patienter og problemerne 

omkring dækning af vagterne på de akutte modtagelser diskuteret. 

4. Planlægning af videnskabelige møder og kurser

a. Forårsmødet 2011 

MH-N blev udpeget som tovholder for Forårsmødet 2011, som skal handle om gestationel 

diabetes/diabetes. Tovholder og mødelederinstrukser vil blive udsendt af sekretæren. 

b. DES årsmøde 2011 

Hillerød er næsten færdige med at arrangere Årsmødet. Program, information om abstract, 

tilmelding  og hotel-bookning vil blive sendt ud inden efterårsferien. Der er opnået en tilstrækkelig 

mængde sponsorstøtte til at dække det faglige indhold. Festmiddag dækkes af egenbetaling, og 

bestyrelsen har besluttet at DES vil dække et eventuelt underskud.  

c. DES årsmøde 2012 

Silkeborg blev foreslået som arrangør. HB vil undersøge mulighederne snarest.  

d. Kurser i hoveduddannelsesblokken 

BN informerede om de kurser der havde været holdt i løbet af året. Det faglige indhold var godt og 

tilbagemelding herpå havde været positiv.

Vedr. det faglige niveau: Lokalt kontra ekspert kursus: Der var enighed i bestyrelsen om at 

niveauet er de danske eksperter, således at kursisterne så vidt muligt bliver præcenteret for de 

bedste vi har i Danmark.   

Vedr. økonomi: Ved gennemsyn af aktuelle regnskab er det primært delkursushonorering der 

vælter budgettet, en fremadrettet løsning blev diskuteret. Der var enighed om at det er optimalt hvis 

der er to personer som deltager som gennemgående personer på kurserne og kan dele de opgaver 

der er forbundet med dette. Vedr. Kalk og Thyroidea kurset bør det deles således at det er to 

forskellige kurser. Dette vil medføre at vi er berettiget til to delkursusleder honorar som så kan 

deles mellem 2 personer -  3750 kr. pr mand. Samtidig kunne man så vælge at honorere disse 

personer, hvis de også har regelrette undervisningssessioner. Der var enighed om at der DES' side 

stilles underskudsgaranti til allerede afholdte hoveduddannelseskursus og indtil videre også 

fremover indenfor rimelighedens grænser, indtil kursernes endelige form/finansiering er afklaret. 

Vedr. workshops var der enighed om at dette var en god ide i thyroideadelen - hvis det er muligt at 

argumentere overfor Sundhedsstyrelsen således at det bliver betalt herigennem er det optimalt, 

ellers vil DES stille et beløb til rådighed/kursus således at dette kan lade sig gøre - der blev talt om 

30.000/ kursus.  

Vedr. Delkursusledelse: Blev det diskuteret om det var mere hensigtsmæssigt at lade en person 

fast være gennemgående for de enkelte kurser f.eks. i perioder på 3 år for at få kontinuitet i kurserne 

og undgå at man hver gang skal "opfinde den dybe tallerken". Det blev anført at man kunne vælge 

at holde det samme sted hver gang - på den anden side har man tidl. besluttet at det skulle køre 

rundt i landet, men det kunne godt kombineres med at en tovholder fulgte med. Der blev lagt op til 

at dette skulle diskuteres nærmere i videreuddannelsesudvalget på mødet som tidl. planlagt  27 

oktober i Odense. 

Vedr. Test. Blev dette kort diskuteret, men denne diskussion og beslutning blev ligeledes 

uddelegeret il Videreuddannelse udvalget.

Hovedkursusleders rolle/delkursusleders rolle: Der blev talt om at lave en lidt mere præcis beskrivelse af hvordan kurset skulle forløbe og 

efterfølgende har Henrik Ancher lagt op at lave en drejebog for hvordan kurset skal planlægges. Der 

var enighed om det var hensigtsmæssigt hvis Henrik Ancher deltager i næste bestyrelsesmøde.  

d. Støtte til yngre lægers deltagelse i kurser.

DES´bestyrelse blev enige om et sæt kriterier for støtte til deltagelse, som vil blive sat op på 

hjemmesiden.  

  

5. Evt.

a. ECE har 25 års jubilæum ved mødet i Rotterdam 2011.  

Det første møde blev afholdt i DK og der ønskes lidt materiale fra dengang. Der tages kontakt til 

Niels Juel desangående. 

b. E-mail korrespondancer i bestyrelsen 

Der kommer flere og flere sager der skal klares mellem de få bestyrelsesmøder. Det betyder at der 

skal opnås enighed i bestyrelsen vha. e-mail korrespondance. Dette kræver hurtig tilbagemelding 

såfremt man har kommentarer til de henvendelser der kommer. Der var enighed om at man generelt 

melder tilbage inden for en frist på 1 uge medmindre sekretæren fastsætter en anden frist. Alle skal 

melde tilbage til hele bestyrelsen. Hvis man ikke melder tilbage inden for fristen tolkes det som om 

man er enig eller at man ikke har kommentarer.  

6. Dato for næste bestyrelsesmøde 

Næste bestyrelsesmøde vil blive afholdt aftenen før Årsmødet 2011, dvs. den 20/1. 

Mange hilsner 

Kim Brixen, formand    Kurt Højlund, sekretær