Referat fra bestyrelsesmødet i DES onsdag den 12. maj 2010

 

PDF
Se oprindelig PDF

Tilstede: Kim Brixen (KB), Esben Søndergaard (ES), Peter Gustenhoff (PG), Jan Erik Henriksen (JEH), Jann 

Mortensen (JM), Leif Breum (LB), Marie-Louise Hartoft-Nielsen (MH-N), Lise Wogensen Bach (LWB), 

Kurt Højlund (KH).

Afbud: Ebbe Winther Jensen (EWJ), Eva Ebbehøj (EE), Helle Brockstedt (HB), Per Løgstrup Poulsen (PLP), 

Peter Rossing (PR).

Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra den 21/1 2010

Godkendt

2. Nye medlemmer

Alle blev godkendt

3. Godkendelse af regnskab 

Esben Søndergaard fremlagde et revisorgodkendt regnskab, som også blev godkendt af bestyrelsen.

4. Siden sidst

a. Ny hjemmeside – landsdækkende web-baseret instruks

Afventer stadig udmelding fra Sundhedsstyrelsen, som er positiv overfor Map of Medicine

b. Studieanmeldelser fra IRF

Siden sidst har eksperter udpeget af DES kommenteret følgende studieanmeldelser fra IRF: 

”Overlevelse som funktion af HbA1c i type 2-diabetes: et retrospektivt kohortestudie” samt ”Effekt 

af D vitamin på frakturrisiko”, og endnu en er på vej ”Tilskud af D vitamin forebygger fald”. Der er 

kommet ny formand - Steffen Thirstrup. 

c. Vedtægtsændringer for DES

De reviderede vedtægtsændringer blev kort diskuteret inden endelig vedtagelse ved 

generalforsamlingen

d. Kliniske retningslinjer for diabetesbehandling 

Arbejdet med de nye nationale kliniske retningslinjer er færdigt, og de mangler kun at blive 

sanktioneret af Diabetesstyregruppen i Sundhedsstyrelsen.

e. Seminar om Rekruttering til Endokrinologi 

Der a fholdes seminar på Nyborg Strand den 20. maj 2010. Der har været god opbakning og 

tilbagemelding. En evaluering af mødet vil blive taget op på næste bestyrelsesmøde.

f. Arbejdsgruppe vedr. guidelines for behandling af type 2 diabetes 

Intet nyt fra denne arbejdsgruppe endnu, men de af DES foreslåede deltagere (Peter Rossing, Søren 

Tang, Leif Breum og Jan Erik Henriksen) er nu blevet involveret. Der holdes et sundhedsfagligt 

møde den 25/5 med deltagelse af DSAM, DES og IRF. Mere om dette i referat fra næste 

bestyrelsesmøde

5. Nye bestyrelsesmedlemmer 2010/2011 – samt inspektorer. 

Der har i de  foregående år været problemer med at huske at afholde valg/genvalg af inspektorerne. 

Bestyrelsen blev enige om at rette op på dette til næste generalforsamling ved at udfærdige præcise 

lister over nuværende inspektorer og juniorinspektorer og deres valgperioder, på samme måde som 

for valg af formand og bestyrelsesmedlemmer. Sidstnævnte vil blive rettet til i forhold til de nye 

vedtægter for DES.6. Planlægning af videns kabelige møder og kurser

a. Efterårsmøde t 2010

KB er udpeget som tovholder for Efterårsmødet 2010, som skal handle om knoglelidelser.

b. DES årsmøde 2011

Hillerød er udpeget som næste års arrangører. De er allerede godt i gang med at finde lokaler

c. DES årsmøde 2012

Mulige arrangører blev diskuteret. Er på plads

d. Kurser i endokrinologi inkl. laboratorieteknik på hoveduddannelsen

Der har været afholdt kurser i ”Osteoporose og calciummetaboliske sygdomme” samt 

Thyreoideasygdomme” i løbet af foråret. Det næste kursus i laboratorieteknik er også på plads i 

efteråret. KB og LWB vil fortsat undersøge muligheden for at involvere Universiteterne i kurserne .

7. Dato for næste bestyrelsesmøde

Vil blive fastsat af bestyrelsen via e-mail korrespondance snarest