Referat fra bestyrelsesmødet i DES torsdag den 21. januar  

 

PDF
Se oprindelig PDF

Tilstede: Kim Brixen (KB), Ebbe Winther Jensen (EWJ), Esben Søndergaard (ES), Peter Gustenhoff (PG), 

Peter Rossing (PR), Jan Erik Henriksen (JEH), Leif Breum (LB), Marie-Louise Hartoft-Nielsen (MH-N), 

Eva Ebbehøj (EE), Lise Wogensen Bach (LWB), Helle Brockstedt (HB), Per Løgstrup Poulsen (PLP), Kurt 

Højlund (KH). 

Afbud: Jann Mortensen (JM) 

Dagsorden

1. Nye medlemmer 

Alle blev godkendt 

   

2. Siden sidst 

a. Ny hjemmeside – landsdækkende web-baseret instruks 

Da Sundhedsstyrelsen stadig er positiv overfor Map of Medicine, og sandsynligvis også en vis form 

for honorering, besluttede bestyrelsen at afvente situationen. Fra DES´ side vil det formentlig dreje 

sig om at nedsætte ca 25 faste grupper, som står for udfærdigelse af ca 100 nationale instrukser og 

revision heraf hver 3-4 år.  

b. Studieanmeldelser fra IRF 

Da antallet af studieanmeldelser per år (<5) nok ikke bliver så stort som først antaget vil der ikke 

blive lavet en egentlig liste over eksperter som IRF kan kontakte, men vi fortsætter med at formand 

og sekretær i fællesskab udpeger eksperter inden for de enkelte områder primært inden for 

bestyrelsens rækker. 

c. Vedtægtsændringer for DES  

Det blev vedtaget at de forslag til reviderede vedtægtsændringer som blev fremlagt af PG, kunne 

sende ud til medlemmerne forud for næste generalforsamling med henblik på endelig vedtagelse 

d. Kliniske retningslinjer for diabetesbehandling  

Disse er så godt som plads, og vil blive uploadet på DES´ hjemmeside forud for mødet; Høring af 

nye nationale kliniske retningslinjer for diabetesbehandling den 9/2.  

Senere på foråret vil der blive et møde med diabetesstyregruppen. Udvalget vedrørende CGMS er 

også godt igang. 

e. Seminar om Rekruttering til Endokrinologi  

Der er planlagt seminar på Nyborg Strand den 20. maj 2010. Udvalget ønsker at invitere 15 

speciallæger primært uddannelsesansvarlige og specialeansvarlige overlæge- Et udkast til 

dagsorden er klar, og programmet er ved at være på plads. Der er planlagt spørgeskemaundersøgelse blandt yngre endokrinologer, og man ønsker at invitere en oplægsholder, som kan 

starte op under en diskussion. Pris 17.500. Fra flere bestyrelsesmedlemmer var der et ønske om at 

finde medicinstuderende, og ph.d.-studerende som alligevel ikke vælger endokrinologi med henblik 

på at holde nogle indlæg. 

f. Arbejdsgruppe vedr. guidelines for behandling af type 2 diabetes  

Det forlød at der blev afholdt indledende møde samme dag som dette DES bestyrelsesmøde. DES 

har bedt Jørgen Rungby og Ole Snorgaard forestå arbejdet, foreslået at invitere DES medlemmerne 

til at indgå i arbejdet, og at inddrage Peter Rossing, Søren Tang, Leif Breum og Jan Erik Henriksen 

i arbejdet. De 3 sidstnævnte havde dog intet hørt om ovennævnte møde. Der vil derfor blive taget 

kontakt til udvalget for at høre den videre plan for forløbet. 

3. Nye opgaver for DES a. Deltagelse i arbejdsgruppe – nationalt program for telemedicin 

KB deltog i det første møde. Der var mulighed for at søge støtte til telemedicinske projekter med 

henblik på implementering og udvikling inden for f.eks. type 1 og type 2 diabetes. Sådanne 

projekter kunne f.eks. være mod såvel sygehuse som primærsektoren. 

b. DSIM – Fællesmøde om akutmedicin  

DES har foreslået Jens Møller til at deltage i fællesmødet den 27/1. Der blev udtrykt et ønske om at 

akut medicin skulle ligge tættere på det intern medicinske end på det anæstesiologiske. PLP ville 

informere såvel Jens Møller som Thomas Gjørup om dette ønsker 

c. MTV om behandling af diabetiske fodsår. 

DES havde indstillet tre personer til denne MTV, nemlig Knud Yderstræde (KY), Niels Ejskjær og 

Ulla Bjerre-Christensen. Det forlød at der var afholdt et møde 2 dage før dette møde, men uden 

deltagelse af førstnævnte, hvilket bestyrelsen fandt mærkværdigt. KH ville vende det med KY, og 

MTV koordinatoren. 

d. Prioritering af MTV rapporter 

KB tilbød at ringe og pege på nogle der måske kan  

4. Planlægning af videnskabelige møder og kurser

a. Forårsmødet 2010  

Er helt på plads, og der vil blive sendt opfordringer per mail til medlemmerne, og de enkelte 

bestyrelsesmedlemmer tilbød at gøre en indsats for at få et stort fremmøde 

b. Efterårsmødet 2010 

Tages op på næste bestyrelsesmøde 

c. DES årsmøde 2010 Herlev 

EWJ informerede om at alt var på plads, og at man undgik underskud. Et evt. overskud ville kunne 

bruges til puljen som støtter deltagelse i ECE 

d. DES årsmøde 2011 (?) 

Næste års potentielle arrangører blev diskuteret. Hillerød og andre provinssygehuse blev foreslået. I 

første omgang spørges Hillerød om de har lyst. 

e. Kursus i Laboratorieteknik 

Er på plads 

f. Kurser i endokrinologi på hoveduddannelsen 

De næste 2 kurser er jvf mail fra Henrik Ancher Sørensen også på plads og vil blive afviklet: hhv 

15+16 april 2010 (Osteoporose og calciummetaboliske sygdomme) og 11+12 maj 2010 

(Thyreoideasygdomme). KB og LWB vil drøfte muligheden for at involvere Universiteterne i 

kurserne med Henrik A Sørensen 

7. Diverse 

a. NIP indikatorgruppemedlem Marit Eika Jørgensen (KH) 

Det blev vedtaget at Marit Eika Jørgensen kunne erstatte Ole Snoorgaard som NIP 

indikatorgruppemedlem. 

b. Indstilling af kandidat til Executiv komiteen i ESE 

Bestyrelsen vedtog enstemmigt at indstille Troels Krarup 

8. Dato for næste bestyrelsesmøde 

Mødet forud for GF og GF vil blive fastsat af bestyrelsen via e-mail korrespondance snarest