Referat fra bestyrelsesmødet i DES 12. maj 2009 

 

PDF
Se oprindelig PDF

Tilstede:  

Kim Brixen (KB), Eva Ebbehøj (EE), Jeppe Gram (JG), Esben Søndergaard (ES), Peter Gustenhoff 

(PG), Jan Erik Henriksen (JEH), Marie-Louise Hartoft-Nielsen (MLH),  Peter Rossing (PR). Jann 

Mortensen (JM), Leif Breum (LB), Ebbe Winther Jensen (EWJ) og Kurt Højlund (KH) 

Afbud:  

Lise Wogensen Bach (LWB) og Per Løgstrup Poulsen (PLP), 

1. Referat fra bestyrelsesmødet den 22. december 2008 

Godkendt. 

2. Regnskab 

Jeppe Gram fremlagde et revisorgodkendt regnskab, som også blev godkendt af bestyrelsen. 

3. De nye ansøgere til DES 

Alle godkendt.  

4. Siden sidst 

a) DES har udpeget Ulrik Pedersen-Bjergaard som formand for et udvalg til vurdering af CGMS 

(continuous glucose monitoring system), der kan udarbejde og på et medlemsmøde fremlægge en 

rapport om bl.a. beskrevne indikationer, evidens samt økonomi. 

b) DES vil tage initiativ til at oprette en landsdækkende web-baseret instruksbog om endokrinologi. 

Der er sendt en forespørgsel rundt til relevante afdelinger i landet, og alle tilbagemeldinger har 

været positive. På baggrund af tilbagemeldingerne og kendskab til etablering af lignende webbaserede instrukser fra andre specialer vil der blive lavet et oplæg til næste møde i bestyrelsen. 

c) På baggrund af et uhensigtsmæssig forløb vedrørende en studieanmeldelse fra IRF (IRF's nylige 

nyhedsbrev om VADT), vil DES tage kontakt til IRF mhp et møde (3. eller 4. juni) for at få aftalt 

klare retningslinier for hvordan IRF bruger eksperter i DES til at sikre en mere peer-review 

lignende proces ved fremtidige anmeldelser.  

d) DES er af Dansk Medicinsk Selskab blevet bedt om at komme med forslag til 3 kandidater inden 

for endokrinologi til det Frie Forskningsråd (Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom). Der blev 

brugt en del arbejdstimer på at stille med 3 gode kandidater. Men ingen af disse 3 blev desværre 

indstillet. 

e) Som en af efterhånden talrige opgaver fra Sundhedsstyrelsen, er DES blevet bedt om at finde 

eksperter til en MTV af patientuddannelse inden for type 2 diabetes. Vi nåede ikke at finde en 

frivillig til denne opgave inden fristens udløb den 18 marts. Men forløbet er et godt eksempel på at 

DES og formentlig også de andre specialeselskaber i  stigende grad bliver bedt om at stille med 

ekspertbistand til forskellige opgaver i Sundhedsstyrelsen, og i langt de fleste tilfælde uden tilsagn 

om frikøb til opgaven, eller endog dækning af reelle omkostninger i form af transport og 

forplejning. På mødet blev man enige om at  det kunne være en god idé at kontakte Dansk 

Medicinsk Selskab for at rejse denne problematik. Det er DES’ opfattelse at der ikke er afsat tid til 

sådanne opgaver på de enkelte afdelinger, og at en fælles holdning blandt selskaberne i DMS kunne 

være en styrke i forhold til en henvendelse til Sundhedsstyrelsen om problemet. 5. Forslag til vedtægtsændringer

Det blev besluttet at udsætte dette punkt til et kommende bestyrelsesmøde i DES. PG påtog sig 

opgaven at få justeret det oprindelige forslag til vedtægtsændringer i forhold til de indvendinger der 

kom frem på sidste års generalforsamling. 

6. Nye bestyrelsesmedlemmer og inspektor i rgeion syd. 

a) Alle i bestyrelsen var enige om at DES skulle foreslå Helle Brockstedt som nyt 

bestyrelsesmedlem ved GF 2009, og at ES skulle afløse JG som kasserer. Der vil være mulighed for 

sekretærbistand via midler fra DES. I lyset af  de mange opgaver om at finde eksperter inden for 

forskellige områder af endokrinologien, blev det besluttet at udpege bestyrelses-medlemmer til at 

varetage forskellige områder, og stå for sådanne korrespondancer fremover.  

b) Jørgen Hangaard og Henrik Ancher Sørensen har ønsket at stoppe som inspektorer i henholdsvis 

Region Syd og Region Øst. I forhold til de nye uddannelsesregioner mangler der således én 

inspektor i Region Syd. Bestyrelsen var enig om at muligheden for at blive inspektor blev slået frit 

op i Region Syd. 

7. Planlægning af videnskabelige møder  

a) PLP har fremsendt program for efterårsmødet 2009. Det bliver om Turners Syndrom og Anorexia 

Nervosa, og afholdes den 22. oktober på Skejby Sygehus fra klokken 16.00. Det endelige program 

med tilmelding og svarfrist vil være at finde på hjemmesiden inden juli 2009. Forårsmødet 2010 

bliver afholdt i Ålborg med PG som tovholder om emnerne ”Thyroidealidelser i Arktis” og ”Den 

kolde knude i thyroidea” og Anorexia Nervosa”.  

b) KB er udpeget som tovholder for Efterårsmødet 2010, som skal handle om knoglelidelser. 

c) Årsmødet i DES 2010 bliver gennemført på Herlev Hospital. DES besluttede at mødet i 2011 

skulle lægges i Hillerød. 

8. Planlægning af kurser 

a) Der vil blive afviklet et kursus i laboratorieteknik på Odense Universitetshospital i august og 

september 2009, således at de første i hoveduddannelsesforløb der forventes færdige per 31/8 2009 

kan nå at få kurset inden for perioden. 

b) Med hensyn til at få etableret de kurser i endokrinologi på hoveduddannelsen som skal afløse 

Consul-kurserne har Henrik Ancher Sørensen sagt ja til at være hovedkursusleder. Bestyrelsen i 

vedtog at DES kunne bruge de nødvendige midler til delvis frikøb i foreløbigt 1 år til dette formål 

og at formanden kan forhandle dette med HAS indenfor en nærmere defineret økonomisk ramme.  

9. Evt 

a) Bestyrelsen besluttede at alle medlemmer, som er yngre læger og har deltaget i dette års ECE 

kongres med et abstrakt, kunne opnå støtte på 5000 kr, såfremt deltagelsen ikke er sponsoreret fra 

anden side. Denne information vil blive fremsendt per e-mail. EB og KH vil sørge for at det 

fremover bliver annonceret på DES’ hjemmeside før mødet. 

b) Det blev diskuteret hvordan man kunne rekruttere flere yngre læger til specialet. Mhp at afklare 

de forhold som er afgørende for hvorfor yngre læger vælger eller fravælger endokrinologi, vil 

FYEN og DES prøve at arrangere et møde i forlængelse af dette års FYEN-weekend, hvor både 

yngre og seniore endokrinologer (f.eks. ledende overlæger) inviteres.  

8. Næste bestyrelsesmøde 

Besluttes via e-mail korrespondance i løbet af maj- juni måned