Referat fra bestyrelsesmødet i DES 11. december 2008

 

PDF
Se oprindelig PDF

Tilstede: 

Kim Brixen (KB), Ebbe Winther Jensen (EWJ), Eva Ebbehøj (EE), Lise Wogensen Bach (LWB), 

Jeppe Gram (JG), Per Løgstrup Poulsen (PLP), Esben Søndergaard (ES), Peter Gustenhoff (PG),  

Jan Erik Henriksen (JEH), Leif Breum (LB), Marie-Louise Hartoft-Nielsen (MLH) og Kurt Højlund 

(KH).

Afbud: 

Peter Rossing (PR) og Jann Mortensen (JM).

1. Referat fra bestyrelsesmødet den 25. august 2008

Godkendt.

2. De nye ansøgere til DES

Alle godkendt. 

3. Ansættelsesudvalg i de 3 regioner

Der er nu udpeget 3 speciallæge-repræsentanter fra vores selskab, samt 3 yngre læger inden for 

specialet, én i hver af de 3 udd. regioner. Der var oprindeligt lagt op til, at alle DES repræsentanter 

skulle deltage i alle ansættelsesmøder, men det giver unødvendig mange møder for den enkelte

repræsentant. Hovedformålet med selskabets repræsentant er at sikre, at den uddannelsessøgende er 

kvalificeret til at starte i hoveduddannelsesforløb. DES repræsentanten i den enkelte region kommer 

fra en sygehusafdeling, som i forvejen er repræsenteret af en ledelsesrepræsentant. Bestyrelsen i 

DES har derfor den holdning, at de 3 DES repræsentanter kan anvendes på en måde, så de altid 

fungerer eksternt, og at der derved sikres en vis ensartethed i de 3 udd. regioner. Det blev vedtaget 

at Ebbe Winther Jensen kunne være fast DES repræsentant i Region Nord med Per Heden Andersen 

som suppleant; Per Heden Andersen kunne være fast DES repræsentant i Region Øst med Claus 

Gravholt som suppleant, men Claus Gravholt kunne være fast DES repræsentant i Region Syd med 

Ebbe Winther Jensen som suppleant.

4. Planlægning af videnskabelige møder.

a) KH kunne oplyse at økonomi og de fleste detaljer omkring Årsmødet 2009 er på plads. Budgettet 

balancerer med ca. 200 deltagende. Egenbetaling er øget til 350,- pr medlem og 500 pr ikkemedlem. Mødet er forhåndsgodkendt af NSL. Med de nye regler omkring sponsor-indtægter er det 

svært at opretholde tidligere årsmøders niveau hvad angår det ikke-videnskabelige indhold. Det er 

sandsynligt at egenbetaling i fremtiden må øges yderligere, og at delvis refusion af hotelophold 

fjernes. 

b) PG blev udpeget som tovholder for Forårsmødet 2009, der afholdes torsdag i uge 11. Bestyrelsen 

foreslog at emnerne kunne være den kolde knude i thyroidea og thyroidealidelser i arktis eller 

lignende. Som emner til mødeledere blev der foreslået Peter Laurberg og Stig Andersen. PLP blev 

udpeget som tovholder for Efterårsmødet 2009. Bestyrelsen foreslog emnerne Turner/Klinefelter 

samt Anorexia Nervosa, og henholdsvis Claus Gravholt og Rene Støving som mødeledere.

c) Vi har fået European Congress of Endocrinology (ECE) til Danmark i 2013. Der er bestilt lokaler 

til arrangementet i Bella Center. DES vil snarest sende en bekræftelse til European Society of 

Endocrinology (ESE) om at vi ønsker at afholde ECE 2013 i Danmark, og at DES ønsker at Jens 

Sandahl Christiansen (JSC), som har forhandlet arrangementet hjem, præciderer LOC. DES vil anbefale at følgende endokrinologer udover JSC får plads i organisationskomitéen; Kim Brixen, 

Jørgen Rungby, Jens Faber, samt Troels Krarup. Endvidere vil DES følge opfordringen fra JSC om 

at synliggøre danske endokrinologers engagement i ESE ved at opfordre dem til at blive 

medlemmer af ESE. Aktuelt er lidt over 20 ud af knap 2000 medlemmer danske.   

d) DES er blevet inviteret til at være medarrangør af et møde omkring anvendelsen af glitazoner, 

som Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi har arrangeret den 2/2 2009. Bestyrelsen bakkede op 

om den idé. Programmet vil blive sendt rundt til alle medlemmer snarest. 

5. Ny hjemmeside – landsdækkende Web-baseret instruks

EWJ har siden sidst undersøgt pris for ny hjemmeside og kigget på forskellige hjemmesideudkast. 

Den nye hjemmeside tænkes etableret når arbejdet med en landsdækkende web-baseret instruks er 

nået længere. Der vil i den forbindelse snarest blive udsendt forespørgsel til relevante 

endokrinologiske/medicinske afdelinger – primært de afdelinger, som har en uddannelsesfunktion 

inden for specialet. EWK tilbød at påtage sig rollen som organisator og primus motor i den 

praktiske etablering af en landsdækkende Web-baseret instruks, og opfordrede de øvrige 

bestyrelsesmedlemmer til at fremsende eksempler på instrukser, som uden de store problemer 

kunne gøres landsdækkende. Andre specialer har allerede Web-baserede instrukser, og i nogle af 

disse specialer har man med held nedsat udvalg, som via møder er nået frem til fornuftige 

landsdækkende instrukser på selv ”svære” områder. Bestyrelsen er enig i, at DES skal etablere 

sådanne udvalg og støtte møder der kan fremme en landsdækkende Web-baseret instruks

6. Udvalg vedr. CGMS

DES har fra Kjeld Hermansen modtaget et forslag om at der i DES regi nedsættes et udvalg til at 

vurdere CGMS (continuous glucose monitoring system) på samme måde, som anvendelsen af 

insulinpumpebehandling tidligere er blevet belyst i DES regi. I forslaget indgik en kort redegørelse 

for behovet for et sådant udvalg. Bestyrelsen i DES synes, at det er et godt forslag, som på sigt kan 

hjælpe mange afdelinger til at forholde sig til CGMS. DES støtter forslaget og er enig i, at 

medlemmer af et sådant udvalg kan søges i den gruppe som tidligere stod for udarbejdelsen af 

insulinpumperapporten, samt Birger Thorsteinsson. Endvidere er DES enige i at sidstnævnte 

udpeges som formand for dette udvalg. DES foreslår at Kjeld Hermansen og Birger Thorsteinsson 

også finder plads til et par yngre endokrinologer med interesse for området i udvalget.

7. Planlægning af kurser

KB kunne oplyse at Åse Krogh og Jan Frystyk har et program for kursus i laboratorieteknik klar. 

Der mangler kun udpegning af dem, som skal organisere det praktiske omkring opslag og 

afholdelse af kurset. Da bestyrelsen fremover tænker på at integrere laboratoriteknik i de enkelte 

subspeciale-kurser i endokrinologi, er det vigtigt, at der afholdes ét eller 2 kurser i 

laboratorieteknik, som sikrer at dem som er tæt på være igennem deres hovedudd. forløb får hele 

kursusindholdet. De første hovedudd.forløb forventes færdige per 31/8 2009, og DES vil så vidt 

muligt sikre sig at det første kursus afholdes inden da. 

Det udvalg som ved sidste bestyrelsesmøde var udpeget til at påbegynde udformning af de kurser i 

endokrinologi, som skal afløse Consul-kurserne, havde sendt et oplæg rundt til bestyrelsen i DES. 

Dette oplæg indeholdte bl.a. muligheden for at op til 1/3 af kurserne kunne erstattes med 

internationale kurser med et højere niveau for eksempel for læger med erhvervet ph.d. inden for et 

enkelt subspeciale. Der er dog for mange problemer af både praktisk og økonomisk karakter til at 

bestyrelsen kunne støtte dette forslag. Bestyrelsen anbefaler derfor at udvalget arbejder videre med 

en model, hvor alle læger i hoveduddannelse gennemgår det samme kursusforløb. Bestyrelsen 

opfordrer også udvalget til at arbejde videre med forslaget om at opdele de nuværende fire uge-kurser i flere, mindre kurser af 2-3 dage med integreret laboratorieteknik, samt at sikre sig at den 

uddannelsessøgende opnår relevante forkundskaber inden kursusstart, så det høje niveau fra Consulkurserne kan opretholdes. Bestyrelsen er enig om, at kurserne skal afholdes som internat-kurser, og 

at den kursussøgende skal friholdes for afgifter hertil. Der er allerede helt klare regler om at den 

uddannelsessøgende læges afdeling afholder de kursusudgifter til transport og ophold, som ikke 

dækkes af sundhedsstyrelsen. Bestyrelsen synes det er en god ide, at tage kontakt til Universiteterne

for at afklare, hvorvidt disse har ønske om og mulighed for at i fællesskab med DES at udbyde disse 

kurser fremover. Bestyrelsen forestiller sig, at den praktiske organisation kunne varetages af 

universitetet(erne) og at den indholdsmæssige del planlægges af DES’s kursusudvalg. Det er en 

forudsætning, at underviserne også fremover er på det højeste niveau. Afhængig af de enkelte 

Universiteters ønske, kan kursusindholdet opdeles herefter. 

8. Diverse

DES har bekræftet overfor Dansk Lægemiddelinformation A/S at det ønsker at de nuværende 

referenter fortsætter som referenter på Medicin.dk 2010 – såfremt de selv ønsker dette. I modsat 

tilfælde vil vi bede den tidligere referent hjælpe os med at finde en ny referent. Rapporten for 

Diabetes og Hjertesygdom vil snarest blive lagt ud på hjemmesiden, og vil også blive sendt ud til 

medlemmerne via Diabetesforeningen lige så snart vi har fået adresselabels fra DADL. 

9. Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde bliver den 22. januar 2009, dagen før DES årsmøde 2009. Der vil senere 

komme udmelding om mødested.