Referat fra bestyrelsesmødet i DES 25. august 2008 

 

PDF
Se oprindelig PDF

Tilstede:  

Kim Brixen (KB), Ebbe Winther Jensen (EWJ), Esben Søndergaard (ES), Peter Gustenhoff (PG), 

Peter Rossing (PR), Jan Erik Henriksen (JEH), Leif Breum (LB), Marie-Louise Hartoft-Nielsen 

(MLH) og Kurt Højlund (KH). 

Afbud:  

Eva Ebbehøj (EE), Lise Wogensen Bach (LWB), Jeppe Gram (JG), Per Løgstrup Poulsen (PLP), 

Jann Mortensen (JM). 

1. Referat fra bestyrelsemødet den 13. maj 2008 

Godkendt. 

2. De nye ansøgere til DES 

Alle godkendt med undtagelse af en enkelt ansøger som efter bestyrelsens mening ikke opfylder 

selskabets formålsparagraf. Endelig afklaring om optagelse besluttes i henhold til vedtægterne på 

næste generalforsamling.  

3. Planlægning af videnskabelige møder  

Efterårsmødet 2008 er ifølge EWJ ved at være på plads, og vil omhandle iv bisfosfonat, D-vitamin 

ved cancer og PTH-behandling ved hypoparathyreodisme. Nærmere udmelding vil blive uploadet 

på DES hjemmeside snarest.  

Årsmødet 23-24. januar 2009 vil komme til at foregå på Hotel Comwell Middelfart, og 

planlægningen er i fuld gang. Årsmøde 2010 bliver i Herlev.  

Der har været forespørgsel om at afholde møde i DES regi omkring nye holdninger og guidelines 

vedrørende diabetesregulation. Emnet er ret aktuelt, men bestyrelsen havde allerede kendskab til 

talrige møder om samme emne det næste halve år, og mente derfor at det svært at blåstemple et 

bestemt møde ved at holde det i DES regi. KB vil korrespondere vores holdning videre.  

4. Planlægning af kurser  

Kursus i laboratorieteknik er endnu ikke kommet på plads i den nye hoveduddannelse. Vil 

Sundhedsstyrelsen betale til dette kursus ligesom til A-kursus? KB og KH vil korrespondere med 

Aase Krogh Rasmussen på Rigshospitalet for at høre hvor langt man er nået med planlægning af 

dette kursus.  

Der henvises til pkt 4c i referat fra generalsamling i Dansk Endokrinologisk Selskab 13. maj. 

CONSUL 2009 afvikles som planlagt. På mødet blev form og indhold af kurser til erstatning for 

CONSUL diskuteret. Det blev pointeret af JEH, at kursisterne i fremtiden nok er på et tidligere trin i 

deres endokrinologiske uddannelse end tidligere, og at A-kurserne i endokrinologi var afskaffet. 

Derfor skal niveauet nok være mere som A-kursus. Dog ønskede bl.a. KB at man inviterede enkelte 

udenlandske foredragsholdere, for at give kurserne et internationalt præg. Et internat-kursus i 

Danmark er ønskeligt.. Der er uvished om hvem der skal løfte denne opgave administrativt og 

økonomisk. Jf. referat fra generalforsamlingen skal Sundhedsstyrelsen tages i ed mht det 

økonomiske. Man kunne forestille sig, at DES ville støtte CONSUL-kurset i form af betaling af en 

udenlandsk foredragsholder. ES og MLH vil i samarbejde med den danske CONSUL-komité 

begynde at planlægge form og indhold af disse kurser, og kontakte sundhedstyrelsen. Bestyrelsen diskuterede også kort muligheden for senior-kurser. LB vil afsøge mulighederne for 

sådanne kurser i Danmark og Europa. 

5. Web-baseret landsdækkende instruksbog 

Bestyrelsen var enig om, at vi ikke kommer udenom dette, selvom det på visse områder vil kræve 

store ændringer i praksis på de enkelte afdelinger. Det vil kræve en hel del ressourcer, hvis en sådan 

instruksbog skal fungere. Hvem skal sørge for at den bliver revideret og opdateret med jævne 

mellemrum? Skal der ansættes en fast sekretær og evt. anden personale til det? Vil alle 

endokrinologiske afdelinger og afsnit være med? I første omgang vil KB/KH sende en forespørgsel 

ud i DES-regi. Næste punkt bliver at indsamle instrukser fra alle afdelinger/afsnit på nogle få, ret 

enkle områder, og se hvordan det fungerer. EWJ vil undersøge, hvorledes det kan lade sig  gøre 

med en ny hjemmeside med landsdækkende udrednings og behandlingsvejledninger. 

6. Medlemmer til arbejdsgruppe vedr. komorbiditet i forb. med pakkeforløb for kræft 

I det første møde den 10. september, vil KB deltage. I efterfølgende møder vil EWJ indtil videre 

deltage i denne arbejdsgruppe.  

7. Udpegning af medlemmer til regionale ansættelsesudvalg  

Nye procedurer for ovennævnte er vedtaget. Vurderingsudvalget er nedlagt. DES er blevet bedt om 

at finde 2-4 repræsentanter for selskabet. KH vil kontakte emner i Region Syd, LB i region Øst, og 

PG i Region Nord. FYEN vil udpege yngre læge under uddannelse. 

8. Nominering til ESE Executive Commitee  

DES er blevet bedt om at nominere et medlem til eksekutivkomitéen for det europæiske selskab for 

endokrinologi. Flere potentielle emner blev foreslået. KB vil kontakte disse og herefter foretage 

endelig indstilling. 

9. Oplægsholder til DSIM årsmøde den 6. marts 2009. 

Dansk selskab for intern medicin (DSIM) indbyder DES til at bidrage med indlæg ved deres 

årsmøde. Bestyrelsen blev enige om at forespørge Henning Beck-Nielsen om at holde et oplæg om 

emnet ”Den Fynske Diabetesmodel”, som vil passe under punktet ”Patientforløb – tværsektorielt 

samarbejde”. 

10. Udpegning af repræsentant til Sundhedsstyrelsens Diabetesstyregruppe. 

Bestyrelsen blev enige om at udpege Knut Borch Johnsen. PR vil tage kontakt til Knut 

desangående.  

11. Diverse  

Dansk Nefrologisk Selskab foreslår at vi sammen med Dansk Selskab for Klinisk Biokemi (DSKB) 

m.fl. afholder møde med emnet ”Anbefalinger til vurdering af nyrefunktion og 

proteinuri/mikroalbuminuri” den 20/11 kl 13.30-16.30 i forbindelse med årsmødet for DSKB. 

Bestyrelsen takker ja tak til dette, og formidler indbydelse ud til vores medlemmer. 

Vedrørende forløbsprogrammer for kronikkere vil KB tage kontakt til Allan Flyvbjerg og forhøre 

om diabeteskronikkerpakker. Det indgår jf. flere medlemmer af bestyrelsen som et punkt på 

tværfaglig møde, som afholdes af Diabetesforeningen den 13/11- 2008.  

12. Næste bestyrelsesmøde 

Næste bestyrelsesmøde bliver 17. November 2008 i Domus Medica.