REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I DES 17. JANUAR 2008. 

 

PDF
Se oprindelig PDF

Til stede: Jørgen Rungby (JR), Peter Rossing (PR), Peter Gustenhoff (PG), 

Helene Nørrelund (HN), Jan Erik Henriksen (JEH), Jeppe Gram (JG), Per 

Løgstrup Poulsen (PLP), Ebbe Winther Jensen (EWJ), Eva Black (EB) og Eva 

Ebbehøj (EE). 

1. Referat fra bestyrelsesmødet 12. november 2007 

Godkendt. 

2. De nye ansøgere til DES 

Godkendt. 

3. Forårsmødet, som afholdes torsdag den 13. marts 2008 i Odense er ved 

at være på plads. Så snart programmet er på plads, vil det blive rundsendt.

4. DES’s årsmøde i 2009 vil blive afholdt 23.- 24. januar i Odense.  

DES’s årsmøde 2010 afholdes 22.-23. januar i Herlev 

5. EWJ er tovholder på DES’ efterårsmøde, som afholdes 23. oktober 2008.

6. Status for specialerapporten  

EWJ, JG, JR har været til møde i Sundhedsstyrelsen. I øjeblikket afventes 

tilbagemelding fra Sundhedsstyrelsen som bearbejder de indkomne 

kommentarer. 

Bestyrelsen lægger op til, at der nedsættes arbejdsgrupper mhp. at udforme 

nationale retningslinier for udredning, behandling og kontrol af de 

endokrinologiske lidelser.  

7. EWJ gennemgik sit forslag til nedlæggelse af SFU, oprettelse af et 

uddannelsesudvalg samt justering af bestyrelsens sammensætning efter 

regionsdannelsen og dannelsen af hovedfunktionsenheder.  Forslaget blev 

diskuteret, ændringerne vil blive implementerede og resultatet vil blive 

rundsendt forud for den kommende generalforsamling.

8.  Institut for Rationel Farmokoterapi har arbejdet med en national 

rekommandationsliste. Arbejdet startede i foråret 2003. Formålet med 

rekommandationslisten har været at støtte lægers ordination i valget mellem 

analogpræparater. Listen er ikke en behandlingsvejledning. For hvert 

terapeutisk område har de relevante medicinske specialeselskaber udpeget 

1-2 medlemmer til specialistgrupperne. JR gennemgik kort 

rekommandationslisterne vedrørende ATC-grupperne A08., A10a og A10b. 

9. Vedrørende CONSUL-kurser 

Ole Hother Nielsen (OHN) deltog i bestyrelsesmødet og gennemgik kort 

evalueringerne fra kurset i uge 43 i Oslo. Som tidligere angivet er det store 

problem de sproglige barrierer. Dette understreges ligeledes af, at bestyrelsen 

har modtaget en henvendelse både fra Dansk Thyreoideaselskab og fra flere 

yngre kolleger, hvor problemstillingen ligeledes er rejst. Man har opfordret til 

at overveje, om ikke kurserne kan foretages i nationalt regi. Dette års CONSUL-kursus (diabetes og lipider) afholdes som planlagt i 

Norge. Det endelige tidspunkt ligger endnu ikke fast. Sundhedsstyrelsen har 

givet tilsagn om at støtte dette års kursus med 300.000 kroner.  

I Sundhedsstyrelsen er der planlagt et møde 30.01.08, hvor retningslinier for 

kommende obligatoriske kurser vil blive udstukket. Bestyrelsen afventer dette 

møde, men da CONSUL-kurserne i Danmark er blevet en obligatorisk del af 

uddannelsen, og da der dermed er mange danske deltagere, vil det være 

nærliggende at afholde nationale kurser, hvor man forhåbentlig vil kunne 

drage nytte af den viden og erfaring, CONSUL-komiteen har oparbejdet.   

JR og OHN vil forfatte et forslag, som vil blive rundsendt til bestyrelsen. 

JR har svaret Dansk Thyreoideaselskab og vores yngre kolleger. 

10. Dansk Medicinsk Selskab har nedsat et udvalg, som skal arbejde med 

fagområdet akut medicin. Jens Møller repræsenterer DES. 

11. Der har været afholdt et 1-dags kursus for de uddannelsesansvarlige 

overlæger i endokrinologi mhp. information om den nye målbeskrivelse i 

endokrinologi. DES har støttet mødet med 10.000 kroner. 

12. Næste bestyrelsesmøde tirsdag d. 13.maj

Eva Ebbehøj 28.01.08