Referat fra bestyrelsesmøde i DES 12.11.07 

 

PDF
Se oprindelig PDF

Til stede: Jørgen Rungby (JR), Peter Rossing (PR), Lise Wogensen Bach 

(LWB), Peter Gustenhoff (PG), Helene Nørrelund (HN), Jan Erik Henriksen 

(JEH), Jeppe Gram (JG), Per Løgstrup Poulsen (PLP) og Eva Ebbehøj (EE). 

1. Referat fra bestyrelsesmødet 14. august 2007. 

Godkendt. 

2. De nye ansøgere til DES 

Godkendt. 

3. Forskellige løsningsmodeller til nedlæggelse af SFU, oprettelse af et 

uddannelsesudvalg samt justering af bestyrelsens sammensætning efter 

regionsdannelsen og dannelsen af hovedfunktionsenheder blev diskuteret. 

Punktet vil blive taget op på næste bestyrelsesmøde.  

4. Uddannelsesporteføljen for Intern medicin:Endokrinologi er godkendt 

af Sundhedsstyrelsen. Uddannelsesporteføljen vil blive gennemgået for 

uddannelsesansvarlige overlæger i endokrinologi samt overlæger i 

endokrinologi med interesse for uddannelse på et møde 30.november.  

5. Selskabet er blevet bedt om at udfærdige en faglig profil for ansøgere til 

hoveduddannelsesforløb i endokrinologi. Forslaget har været til høring i 

FYEN. JR implementerer rettelserne og rundsender til endelig godkendelse i 

bestyrelsen.  

6. Der er afholdt CONSUL-kursus  i Oslo i uge 43. Evalueringerne fra kurset 

foreligger endnu ikke. De vil blive indhentet fra CONSUL-komiteens formand 

Ole Hother Nielsen.  

Den fremtidige kursuskonstellation blev endnu engang diskuteret. CONSULmøderne i den nuværende opsætning afstedkommer flere problemstillinger, 

idet økonomien endnu ikke er på plads. Da det drejer sig om et obligatorisk 

kursus i uddannelsen, er det ikke DES’ opgave at betale for kursusafholdelse. 

Et andet problem er niveauet på kurserne. Med den nye uddannelsesreform 

er det yngre kolleger, der tager på kursus. Endvidere er de skandinaviske 

sprog en barriere for vores udenlandske kolleger, som tager deres 

uddannelse i Danmark. Der blev ikke draget nogen endelig konklusion på 

mødet, men problemstillingerne vil blive taget op på næste bestyrelsesmøde 

samt ved generalforsamlingen.  

7.  I et forsøg på at få flere tilhørere til DES’ forårs- og efterårsmøder blev det 

besluttet at flytte møderne fra fredage til torsdage. Fremtidige forårsmøder vil 

således blive afholdt torsdag i uge 11 og efterårsmøder torsdag i uge 43. 

Emnerne for det kommende forårsmøde 13.03.08, som vil blive afholdt i 

Odense, er endnu ikke på plads, de vil blive meddelt snarest. 

8. DES’s årsmøde 18.-19.01.08 afholdes i Århus. Der vil blive rundsendt 

invitation pr. brev.  Der henvises i øvrigt til hjemmesiden. 9. Specialerapport for endokrinologi: JR, EWJ, JG m.fl. har sammenfattet 

et udkast til specialerapport for endokrinologi. Udkastet blev gennemgået. JR 

og EWJ skal til møde i Sundhedsstyrelsen 13.november. Det efterfølgende 

udkast vil blive rundsendt til bestyrelsen til kommentarer. 

10. Sundhedsstyrelsen har indkaldt regionerne og relevante videnskabelige 

selskaber til statusmøde om fedmekirurgi i Danmark. Bjørn Richelsen deltager 

på DES’  vegne.  

11. DMS har udpeget følgegrupper til en kræftstyregruppe. Thure Krarup og 

Birger Thorsteinsson har påtaget sig konsulenthvervet indenfor 

endokrinologien. 

Næste bestyrelsesmøde: 17. januar 2008. 

Eva Ebbehøj