Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Endokrinologisk Selskab 

tirsdag den 14. august 2007 

 

PDF
Se oprindelig PDF

Til stede: Jørgen Rungby (JR), Jeppe Gram (JG), Helene Nørrelund (HN), 

Eva Black (EB), Jan Erik Henriksen (JEH), Peter Rossing (PS), Ebbe Winther 

Jensen (EWJ), Peter Gustenhoff (PG), Eva Ebbehøj (EE). 

Punkt 1: 

Referatet fra generalforsamlingen maj 2007 blev godkendt.  

Referat fra bestyrelsesmødet maj 2007 er blevet godkendt af den tidligere 

bestyrelse. 

Punkt 2: 

Konstituering af bestyrelsen:  

Bestyrelsen består af: Jørgen Rungby (formand), Ebbe Winther Jensen 

(næstformand), Jeppe Gram (kasserer), Eva Black, Helene Nørrelund, Peter 

Gustenhoff, Peter Rossing, Bo Abrahamsen, Lise Wogensen Bach, Per 

Løgstrup Poulsen, Jann Mortensen og Eva Ebbehøj. 

Punkt 3: 

Arbejdet i specialplanlægningsgruppen i Sundhedsstyrelsen: JG og EWJ var 

til et indledende møde i Sundhedsstyrelsen mhp. gennemgang af alle 

specialer. Mødet var et oplæg til en møderække, hvor det endokrinologiske 

speciale skal gennemgås for at anbefale en fremtidig plan for specialet. I det 

endokrinologiske råd sidder Jeppe Gram, Ebbe Winther Jensen og Jørgen 

Rungby som repræsentanter for DES. Det øvrige udvalg består af 

chefkonsulent Niels W. Hansen, fuldmægtig Charlotte Hosbond, Thomas 

Almdal (Region Hovedstaden), Peter C. Eskildsen (Region Sjælland), 

Henning Bech-Nielsen (Region Syddanmark), Jens Sandahl Christiansen 

(Region Midtjylland), Hans Henrik Lervang (Region Nordjylland), 

oversygeplejerske Birgitte Rav Degenkolv. 

Rådet har rådgivende funktion for Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen 

specificerer hvor de højtspecialiserede afdelinger skal ligge. 

Udvalget skal foretage litteraturgennemgang og komme med forslag til, 

hvordan den fremtidige behandling og kontrol af de mere sjældne 

endokrinologiske lidelser (feks. insulinorm, fæokromacytom, kraniofaryngiom, 

MEN-patienter) skal organiseres. 

Den fremtidige behandling og kontrol af de ”store” kroniske lidelser, (f.eks. 

type 2 diabetes, adipositas, osteoporose) bør ligeledes diskuteres. Udvalget 

bør ligeledes fokusere på uddannelse. Endvidere bør udvalget diskutere 

problemstillingen om endokrinologiske speciallæger fortsat skal tage vare på 

den interne medicinske patient. Man bør tilsikre et samarbejde mellem de højt 

specialiserede afdelinger og regionshospitalerne omkring de mere sjældne 

lidelser. Endvidere bør man tilsikre kvalitetsregistrering af de sjældne lidelser. 

Man bør tilsikre fælles nationale retningslinier for udredning, behandling og 

kontrol af de endokrinologiske lidelser, et initiativ, der snart vil komme fra 

Sundhedsstyrelsen. 

Der er aftalt en møderække for endokrinologiudvalget – det afsluttende møde 

er den 18. december 2007, idet rapporten skal være færdig ved årsskiftet. Punkt 4: 

JR har udarbejdet et forslag til specialeprofil mhp. rekruttering til 

hoveduddannelsesforløb i endokrinologi. Udkastet sendes til HN og EB, som i 

FYEN vil udfærdige et forslag, som efterfølgende vil blive diskuteret med 

Peder Charles. Det endelige udkast vil blive forelagt bestyrelsen. 

Punkt 5: 

DES er blevet bedt om at udpege yngre læge–inspektorer til inspektorordning. 

Aina Lihn er udpeget i uddannelsesregion Nord, Marie Louise H. Nielsen i 

region Øst, Dorte Glintborg i region Syd. 

Punkt 6: 

Til Dansk Selskab for Intern Medicins årsmøde marts 2008 er DES blevet 

forespurgt om foredragsholder under det fælles oplæg Frontiers of Internal 

Medicin – fremtidsmedicin. Thomas Mandrup Poulsen holder et indlæg. 

Punkt 7: 

På generalforsamlingen blev DES’ bestyrelse pålagt at få afviklet SFU.  EWJ 

påtager sig opgaven med at se på proceduren i forbindelse med afvikling af 

udvalget. 

Punkt 8: 

Vedrørende UEMS: Lene Mortensen har ønsket at træde ud af UEMS. JR vil 

forespørge Hans Perrild, om han ønsker at fortsætte i 

videreuddannelsesudvalget samt i UEMS. 

Punkt 9: 

DES vil byde ind på ECE-kongressen i 2012/2013. Om det lykkes at få 

kongressen til Danmark vil blive afklaret i foråret 2008. 

Punkt 10: 

JEH bliver tovholder for forårsmødet. 

Punkt 11:

CONSUL: For at sikre at alle nuværende læger i hoveduddannelseforløb ikke 

kommer i tidsnød i forhold til at komme på alle tre CONSULkurser inden 

færdiggørelsen af speciallægeuddannelsen, skal Consul-kurset i 2009 

afholdes inden 1. september. CONSUL-problematikken er under afklaring 

Punkt 12:

Institut for Rationel Farmakoterapi har bedt DES udpege medlemmer til en 

rådgivningsgruppe vedr. antidiabetika. Gruppen skal bestå af fem personer, 

heraf tre endokrinologer og to almen mediciner. De tre endokrinologer er Ole 

Snorgaard, Jørgen Rungby og Jan Erik Henriksen. 

Punkt 13:Målbeskrivelsen for hoveduddannelse i endokrinologi har været rundsendt til 

de endokrinologiske uddannelsesansvarlige overlæger. Der er ikke 

indkommet kommentarer. Uddannelsesudvalget holder snarligt møde, 

således at målbeskrivelsen i sin endelige form kan tilsendes bestyrelsen mhp. 

at videresende den til Sundhedsstyrelsen. 

Punkt 14: 

FYEN har påtaget sig opgaven at komme med forslag til, hvordan man kan 

bedre rekruttering af yngre læger til specialet endokrinologi. 

Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde: 12. november 2007 

Referent: Eva Ebbehøj