Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Endokrinologisk Selskab 

Tirsdag den 15. maj 2007 

 

PDF
Se oprindelig PDF

Til stede: Jens Peter Kroustrup (JPK), Jeppe Gram (JG), Ole Hother-Nielsen 

(OHN), Ebbe Winther Jensen (EWJ), Jørgen Rungby (JR), Per Løgstrup 

Poulsen (PLP), Eva Black (EB), Jann Mortensen (JM), Eva Ebbehøj (sekr.). 

Punkt 1: 

Referatet fra bestyrelsesmødet 18.-19. januar 2007 blev godkendt. 

Punkt 2: 

De nye ansøgere til DES blev godkendt. 

Punkt 3: Nyt fra DMS: 

Dansk Medicinsk Selskab har på foranledning af Sundhedsstyrelsen bedt 

DES om at udfærdige en faglig profil for ansøgere til hoveduddannelsesforløb 

i endokrinologi baseret på de syv lægeroller. JR rundsender et udkast til 

bestyrelsen. EB og EWJ videresender til FYEN, uddannelsesudvalget samt til 

det tidligere vurderingsudvalg inden deadline den 31.05.07. 

Punkt 4: Uddannelsesportefølje – nyt fra uddannelsesudvalget:  

Den interne medicinske grunduddannelse er nu godkendt af 

Sundhedsstyrelsen. Uddannelsesporteføjlen i endokrinologi er aktuelt i høring 

hos de uddannelsesansvarlige endokrinologiske overlæger. 

Uddannelsesudvalget mødes efter 21. maj og sender det endelige dokument 

til bestyrelsen, som så videresender det til Sundhedsstyrelsen til endelig 

godkendelse. 

Punkt 5:CONSUL - Ebeltoft:  

OHN vil snarest muligt rundsende det endelige regnskab fra CONSUL 2006 til 

bestyrelsen. 

Punkt 6: 

Regnskabet for DES 2006: Blev gennemgået af JG og godkendt. 

Punkt 7: 

DES er blevet opfordret til at byde ind på ECE-kongressen år 2013. JR har 

aftalt et afklarende møde den 30. maj 2007. 

Punkt 8: 

Per Hildebrandt fra Dansk Cardiologisk Selskab har kontaktet DES mhp. at 

skrive en fælles instruks baseret på internationale retningslinier vedrørende 

diabetes og hjerte-karsygdom. Søren Tang Knudsen repræsenterer DES i 

dette udvalg. 

I samarbejde med Dansk Hypertensions Selskab er der nedsat et udvalg 

mhp. fælles retningslinier for udredning af sekundær hypertension. PLP 

repræsenterer DES. 

Der er nedsat en PCOS-arbejdsgruppe bestående af Marianne Andersen, 

Dorte Glintborg, Chalotte Stecher, Pernille Hermann, Peter Eskildsen og JR. Punkt 9: 

Institut for Rationel Farmakoterapi har kontaktet Dansk Cardiologisk Selskab, 

Dansk Lungemedicinsk Selskab, Dansk Hypertensions Selskab, Dansk 

Knoglemedicinsk Selskab samt DES, idet man ønsker deltagelse til et møde 

vedrørende udfærdigelse af artikler om polyfarmaci ved behandling af 

kroniske sygdomme. JR deltager i det indledende møde den 14. juni, hvor en 

nærmere præcisering og diskussion af artiklens formål og metoder vil blive 

drøftet. 

Punkt 10:

Sundhedsstyrelsen har kontaktet DES, Dansk Sygepleje Selskab samt 

samtlige danske regioner vedrørende udpegning af medlemmer til 

specialearbejdsgruppe for medicinsk endokrinologi. Jeppe Gram, Ebbe 

Winther Jensen samt Jørgen Rungby har påtaget sig dette hverv og det første 

møde i specialearbejdsgruppen vedrørende medicinsk endokrinologi bliver 

afholdt torsdag den 14. juni 2007i Sundhedsstyrelsen. 

Punkt 11:

Kronikerrapporten har endnu en gang været i høring. JR indsender de 

indkomne kommentarer til Sundhedsstyrelsen. 

Punkt 12: Nye turnusregler og fire-års reglen:  

Sundhedsstyrelsen har vedtaget en omlægning af den lægelige 

videreuddannelse, således at turnusuddannelsens varighed reduceres fra 18 

til 12 måneder. Der arbejdes på en ny målbeskrivelse for turnusuddannelsen. 

Der er endvidere blevet indført en fire års frist fra start på turnusuddannelse til 

påbegyndt hoveduddannelse. Fristen kan forlænges ved barsel, alvorlig 

sygdom samt ved godkendt ph.d., sidstnævnte dog kun med halvdelen af 

tiden, dvs. halvandet år. Denne tidsbegrænsning er særdeles bekymrende, 

både set ud fra et fagligt som et videnskabeligt synspunkt. JR har stilet et brev 

til formanden for Dansk Medicin Selskab i håb om at få denne regel ændret, 

så i hvert fald hele phd-forløbet godskrives. 

Referent: Eva Ebbehøj