Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Endokrinologisk Selskab 

18.-19. januar 2007 

 

PDF
Se oprindelig PDF

Til stede: Ebbe Winther Jensen (EWJ), Jørgen Rungby (JR), Per Løgstrup 

Poulsen (PLP), Jens Peter Kroustrup (JPK), Eva Black (EB), Ole HotherNielsen (OHN), Jeppe Gram (JG), Lise Wogensen Bach (LWB), Jann 

Mortensen (JM), Eva Ebbehøj (sekretær). 

Punkt 1: 

Referatet fra bestyrelsesmødet 3. november 2006 blev godkendt. 

Punkt 2: 

De nye ansøgere til DES blev godkendt. 

Punkt 3: 

Nyt fra Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning(ved JG):

Udvalget har oplyst, at specialeplanlægningen for endokrinologien skal 

udfærdiges fra august 2007 til januar 2008. Det er planen, at regionerne skal 

udpege fem medlemmer og DES skal udpege tre medlemmer til dette 

arbejde. Udvalget skal sikre, at der er repræsentanter fra sub-specialerne, fra 

de højtspecialiserede afdelinger samt fra basisafdelinger. DES vil blive 

nærmere orienteret. 

Punkt 4: 

Nyt fra Sundhedsstyrelsen og andre organer (ved JR): Sundhedsstyrelsen 

har en rapport vedrørende akutberedskabet i høring. Formanden for DSIM 

Thomas Gjørup har udtrykt ønske om, at de 9 interne medicinske 

specialeselskaber står bag en fælles udtalelse. Gjørup vil sende sit udkast til 

specialeselskaberne. Der er høringsfrist 1. marts 2007. 

Sundhedsstyrelsen udsender ligeledes snart en rapport vedrørende 

behandlingen af type 2 diabetes. Den vil blive rundsendt til bestyrelsen, når 

den foreligger. 

Dansk Medicinsk Selskab har forespurgt, om DES kan stille med en 

repræsentant som kontakt til Dansk Selskab for Akut Medicin. Jens Møller, 

Århus Sygehus har påtaget sig opgaven.  

Punkt 5: 

Nyt fra Consul (ved OHN): Årets CONSUL-kursus afholdes i Norge i uge 43. 

Sundhedsstyrelsen betaler 2.000 norske kroner per dansk CONSUL-deltager. 

De øvrige udgifter må nu påhvile de enkelte regioner, da kurset er 

obligatorisk. Det påhviler den enkelte hospitalsafdeling, som har 

endokrinologisk hoveduddannelsessøgende læger at få det resterende beløb 

(kursusafgift, transportudgift, løn) refunderet fra regionerne. 

JR vil orientere de enkelte hospitalsafsnit samt sende kopi til de regionale 

uddannelsesudvalg. 

Punkt 6: 

Dansk Endokrinologisk Selskabs årsmøde år 2008 bliver afholdt i Århus. 

Arrangør: Lise Wogensen Bach, Anne Lene Riis, Per Løgstrup Poulsen. Punkt 7: 

Funktionen som tovholder for forårs- og efterårsmøderne vil gå på omgang i 

bestyrelsen. Eva Black er således tovholder for efterårsmødet 2007. 

  

Punkt 8: 

Uddannelsesportefølje – nyt fra uddannelsesudvalget: Målbeskrivelsen 

for den fælles grunduddannelse i de interne medicinske specialer (common 

trunck) er sendt i høring. Bestyrelsen vil komme med en fælles udtalelse. Når 

common trunck er godkendt, vil den blive indarbejdet i uddannelsesporteføljen 

for endokrinologi og så vil den samlede portefølje blive rundsendt til høring. 

Man stiler mod, at den bliver godkendt, således at de, der starter i 

hoveduddannelsesforløb per 01.09.07, vil kunne anvende porteføljen. 

Punkt 9: 

Generalforsamlingen vil blive afholdt tirsdag den 15/5 2007 i Domus Medica.  

Ole Hother-Nielsen, Bente Stallknecht, Sten Lund, Jens Peter Kroustrup går 

ud af bestyrelsen. 

Punkt 10:

Sundhedsstyrelsen afholder konference om ”kronisk sygdom – en fælles 

opgave for patient og sundhedsvæsen” den 15. marts 2007. Ebbe Winther 

Jensen vil repræsentere DES. 

Punkt 11:

Eventuelt: To har ansøgt bestyrelsen om støtte til deltagelse i ECEkongressen. De vil hver få 5.000 kroner.  

DSKB (Dansk Selskab for Klinisk Biokemi) har forespurgt DES om selskabets 

holdning til standardisering af HbA1c-værdierne. JR har på bestyrelsens 

vegne svaret, at vi afventer internationale retningslinier. 

Punkt 12:

Næste bestyrelsesmøde afholdes i forbindelse med generalforsamlingen den 

15/5 2007. 

Referent: Eva Ebbehøj