Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Endokrinologisk Selskab 

3. november 2006 

 

PDF
Se oprindelig PDF

Til stede: Ebbe Winther Jensen (EWJ), Jørgen Rungby (JR), Helene 

Nørrelund (HN), Ole Hother Nielsen (OHN), Eva Black (EB), Per Løgstrup 

Poulsen (PLP), Lise Wogensen Bach (LWB), Steen Lund (SL), Jeppe Gram 

(JG), Eva Ebbehøj (sekretær). 

Punkt 1: 

Referatet fra bestyrelsesmødet 21. august 2006 blev godkendt. 

Punkt 2: 

De nye ansøgere til DES blev godkendt. 

Punkt 3: 

Foreningens hjemmeside blev diskuteret. Der var enighed om, at 

hjemmesiden indeholder relevant information og der er aktuelt ikke grund til at 

ændre ved hjemmesidens udseende, idet den enkle udformning gør 

hjemmesiden overskuelig og lettilgængelig. Noterne fra det seneste 

CONSUL-kursus vil blive lagt på hjemmesiden som en PDF-fil. Endvidere 

opfordres medlemmerne til at informere den web-ansvarlige om relevante 

møder og links. 

Punkt 4: 

Ad CONSUL-kurser: CONSUL-kurserne fastholdes i den nuværende 

fællesskandinaviske form. Bestyrelsen opfordrer CONSUL-komitéen til at 

opstille forskrifter for programmerne, samt at udfærdige standardiserede 

evalueringsskemaer til kurserne. Formanden for CONSUL-komitéen (som 

endvidere er den kursusansvarlige inden for endokrinologi (OHN)) kontakter 

Sundhedsstyrelsen for at præcisere aftalen vedr. økonomien. 

Punkt 5: 

Nyt fra ”Det Rådgivende Udvalg For Specialeplanlægning”:  

JG gennemgik opbygningen af ”Det Rådgivende Udvalg For 

Specialeplanlægning” (findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside 

(www.sst.dk)).  

I løbet af de næste 2 år skal der indenfor alle specialer udfærdiges en 

specialeplanlægning. Til endokrinologien er der afsat tid fra august 2007 til 

januar 2008. JG og JR kontakter Sundhedsstyrelsen med henblik på nærmere 

information desangående. 

Punkt 6: 

Nyt fra DGMA: Ved årsskiftet overgår DGMA til Sundhedsstyrelsen. DGMA 

har nedsat et udvalg vedrørende akutmedicin. DGMA har ligeledes nedsat et 

udvalg, der skal se på forskellige risikostratificeringsmodeller for type-2 

diabetes. I dette udvalg sidder Ole Snorgaard og Claus Born Juhl. De vil 

holde DES orienteret. 

Punkt 7: Uddannelsesudvalget holder møde i december, hvor uddannelsesporteføljen i 

endokrinologi er på dagsordenen. Aktuelt venter man på ”Common trunck”-

delen. 

Punkt 8: 

Vedrørende insulinpumper: Sundhedsstyrelsen er kommet med et oplæg, 

hvori det anbefales, at de enkelte ”pumpecentre” varetager behandlingen af 

75-100 patienter med insulinpumper for at kunne opretholde rutinen og 

ekspertisen. JR har skrevet til Sundhedsstyrelsen og informeret om, at DES 

ikke mener, at der videnskabeligt er belæg for dette antal. 

Punkt 9: 

Informatum (udgiver af medicin.dk) har rettet forespørgsel til bestyrelsen om, 

at udpege referenter til næste års medicinfortegnelse. Disse er udpeget og 

har alle accepteret. 

Næste bestyrelsesmøde vil blive afholdt i forbindelse med årsmødet 19. 

januar 2007 i Aalborg. 

Refererent: Eva Ebbehøj