Dansk Endokrinologisk Selskab  

Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Endokrinologisk Selskab  

21. august 2006

 

PDF
Se oprindelig PDF

Til stede: Eva Black (EB), Bente Stallknecht (BS), Jens Peter Kroustrup (JPK), Jeppe 

Gram (JG), Ole Hother Nielsen (OHN), Per Løgstrup Poulsen (PLP), Jann Mortensen 

(JM), Lise Wogensen Bach (LVB), Bo Abrahamsen (BA), Ebbe Winther Jensen (EWJ), 

Jørgen Rungby (JR), Eva Ebbehøj (sekretær). 

Punkt 1: 

Referat fra bestyrelsesmødet den 8. maj 2006 blev godkendt. 

Punkt 2: 

Konstiturering af bestyrelsen: 

Formand: Jørgen Rungby 

Næstformand samt web-ansvarlig: Ebbe Winther Jensen,  

Kasserer: Jeppe Gram 

Formand for Consul-komitéen: Ole Hother Nielsen,  

Mødeansvarlig: Bo Abrahamsen 

Punkt 3:

De nye ansøgere til DES blev godkendt. 

Punkt 4: 

Indsatsområder for denne valgperiode: 

1) I Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning er overlæge Thomas Gjørup repræ-

sentant for de medicinske specialer. DES-bestyrelsen ønsker at få informationerne fra 

udvalget lagt i faste rammer, hvorfor det vil blive et fast punkt på kommende bestyrelsesmøder. JG holder kontakten Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning. 

2) JR kontakter DGMR samt diabetesstyregruppen mhp. at få information fra disse udvalg. 

3) Rekruttering af yngre kolleger/studerende til det endokrinologiske speciale. FYEN’s 

program vil blive rundsendt til endokrinologer, som opfordres til at reklamere for møderne 

rundt på afdelingerne. 

4) På generalforsamlingen foreslog den afgående formand for SFU (Thomas Almdal), at 

SFU (Speciale Fagligt Udvalg) skulle nedlægges og at bestyrelsen i stedet ad hoc uddelegerer opgaver til DES’s medlemmer. JR og EWJ vil komme med et oplæg. 

5) Evaluering af den kommende uddannelsesportefølje i endokrinologi. 

Punkt 5:

Efterårsmødet er på plads og programmet er rundsendt til mailinglisten. Programmet findes også på hjemmesiden (www.endocrinology.dk ). 

Punkt 6: 

Ad forårsmødet 2007: BA kontakter mulige mødeledere. Snarest muligt vil emnerne for 

forårsmødet fremgå af hjemmesiden. 

Punkt 7:Dansk Endokrinologisk Selskab  

Bestyrelsen foreslår, at der årligt i 5 år afsættes midler svarende til overskuddet fra 

ECE2005, 100.000kr./år til: 

1) Forskerpriser: To priser á 12.500kr.  De to priser vil blive benævnt Dansk Endokrinologisk Selskabs Forskningspris inden for basal forskning samt Dansk Endokrinologisk Selskabs Forskningspris inden for klinisk forskning. Prismodtagerne vil blive 

udvalgt blandt indsendte abstracts til årsmøderne i DES indsendt af yngre (under 40 år) 

foredragsholdere. Priserne vil blive overrakt på årsmødet. 

2) Støtte (i alt 75.000kr/år) til yngre forskeres deltagelse i kommende ECE-kongresser 

efter indsendelse af abstracts. Pengene vil fortrinsvis blive givet til forskere, som ikke kan 

opnå støtte fra anden side. 

Punkt 8: 

Lægemiddelstyrelsen har sendt en rekommandationsliste om antidiabetika i høring. Sten 

Madsbad, Ole Snorgaard, Erik Christiansen har på DES’s vegne gennemgået listen. 

Punkt 9:

Bestyrelsen opfordrer de amtslige specialeråd samt de amtslige diabetesråd til at være 

særdeles aktive i forhold til de kommende sundhedscentre og den fremtidige fordeling af 

arbejdsopgaverne. 

Punkt 10:

Næste bestyrelsesmøde bliver i forbindelse med efterårsmødet den 3. november 2006.  

Referent: Eva Ebbehøj