Dansk Endokrinologisk Selskab  

Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Endokrinologisk Selskab  

8. maj 2006

 

PDF
Se oprindelig PDF

Til stede: Eva Black (EB), Helene Nørrelund (HN), Jens Peter Kroustrup (JPK), Jens Friis Bak (JFB), Jeppe Gram (JG), Charlotte Mollerup (CM), Ole Snorgaard (OS), Ole 

Hother Nielsen (OHN), Jørgen Rungby (JR), Eva Ebbehøj (EE) (sekretær). 

Punkt 1: 

Referat fra bestyrelsesmøde den 15. april 2006 blev godkendt. 

Punkt 2:

De nye ansøgere til DES blev godkendt. 

Punkt 3: 

Vedrørende efterårsmødet 2006: Mødet vil blive afholdt i Middelfart, Cromwell den 3. november. FYEN rykker deres møde, så det ligger i forlængelse af efterårsmødet. HN, EB 

og OHN koordinerer det praktiske. 

Punkt 4: 

Forårsmødet 2007 bliver afholdt i Århus fredag den 16. marts. Mulige emner blev diskuteret. HN kontakter potentielle mødeledere. Snarest muligt vil programmet fremgår af hjemmesiden. 

Punkt 5: 

Vedrørende den nye uddannelsesportefølje i endokrinologi: JR har skriftligt kommenteret 

forslaget til videreuddannelsesudvalget. 

Bestyrelsen godkender udkastet i sin nuværende form under forudsætning af, at videreuddannelsesudvalget sender udkastet til de uddannelsesansvarlige overlæger i endokrinologi til høring med mindst 14 dages høringsfrist. 

Punkt 6:

Regnskabet for 2005 blev gennemgået og godkendt. 

Punkt 7 evt.: 

EE kontakter den web-ansvarlige, så det på hjemmesiden vil fremgå, at yngre læger får 

refunderet transportudgifter i forbindelse med DES-mødeaktiviteter. 

  

DRG-kodelisten bibeholdes på hjemmesiden, men DRG-taksten fjernes. 

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 21. august 2006.  

Referent: Eva Ebbehøj