Dansk Endokrinologisk Selskab

Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Endokrinologisk Selskab 

onsdag den 5. april 2006

 

PDF
Se oprindelig PDF

Til stede: Eva Black (EB), Charlotte Mollerup (CM), Bente Stallknecht (BS), Ole Hother 

Nielsen (OHN), Jeppe Gram (JG), Helene Nørrelund (HN), Ole Snorgaard (OS), Thomas 

Almdal (TA), Moustapha Kassem (MK), Jørgen Rungby (JR), Jens Peter Kroustrup (JPK) 

Eva Ebbehøj (EE)(sekretær).

Punkt 1:

Referat fra bestyrelsesmøde den 19. januar 2006 blev godkendt.

Punkt 2:

De nye ansøgere til DES blev godkendt.

Punkt 3:

Evaluering af forårsmøde 2006: Emnerne for mødet var gode. Der deltog godt 50 personer. For at få flere til de kommende møder blev det foreslået, at starttidspunktet flyttes til 

kl. 14.00-14.30 og at der generelt skulle gøres mere reklame for møderne. HN vil udfær -

dige ”log-bog” for kommende mødearrangører.  

Det blev ligeledes foreslået, at man arrangerer heldagsmøder i samarbejde med FYEN, 

hvor FYEN ”rådede” over formiddagen. Dette vil blive diskuteret i FYEN på bestyrelsesmødet d. 20. april.

Punkt 4:

Status for efterårsmødet i DES: Det afholdes fredag den 3. november 2006 fra kl. 14.30-

18.00 i Odense. Der er tre emner:1 ) PCOS, 2 ) Endokrinologisk opfølgning af patienter, 

der som børn er blevet behandlet for maligne lidelser samt 3) Stamceller (basal forskning/klinisk anvendelse). Så snart programmet foreligger, vil det blive lagt på hjemmesiden.

Punkt 5:

Henrik Anker Sørensen (HAS) fra videreuddannelsesudvalget gennemgik den nye ud -

dannelseportefølje og refererede til den reviderede målbeskrivelse. I målbeskrivelsen er

de forskellige evalueringsmetoder blevet konkretiseret og gjort operationelle i hverdagen. 

De forskellige forslag til evalueringsmetoder i målbeskrivelsen er ikke obligatoriske. Nu 

henvises til porteføljen, hvor der ligeledes kvitteres for kompetencerne. Kompetencerne i 

porteføljen er obligatoriske. I forhold til den tidligere målbeskrivelse er de 35 endokrinologiske kompetencer nu begrænset til 17. De øvrige 92 ”common trunk” kompetencer bliver 

aktuelt i et andet udvalg forsøgt konkretiseret og reduceret til ca. 22. Der er udfærdiget 

kompetencekort, som gør anvendelsen mere konkret og operationel.

HAS oplyste, at de øvrige medicinske specialeselskaber følger samme opbygning af porteføljen. Konceptet er afprøvet i introduktionsuddannelsen i region øst.

Tidsforbruget i forbindelse med evaluering og supervision af de uddannelsessøgende 

blev diskuteret. HAS anslog, at hvert ”kompetencekort” vil tage 1 time at udfylde. 

Bestyrelsen har fået porteføljen til gennemsyn, kommentarer videresendes til uddanne lsesudvalget, som holder møde den 4. maj 2006.Dansk Endokrinologisk Selskab

På generalforsamlingen den 8. maj 2006 vil porteføljen blive gennemgået. Deadline for 

den endelige udgave af porteføljen er 1. august 2006. 

Punkt 6:

Vedrørende generalforsamling den 8. maj 2006: Repræsentanter for de forskellige udvalg 

kontaktes mhp. fremlægning af udvalgenes arbejde. 

Thomas Almdal, Jens Friis Bak, Ole Snorgaard og Charlotte Mollerup samt Moustapha 

Kassem udtræder af bestyrelsen. Jørgen Rungby, Helene Nørrelund, Eva Black er på 

valg. De modtager gerne genvalg.

Punkt 7:

JR har på DES’s vegne skrevet til enhedschef Lone de Neergaard fra Sundhedsstyrelsen 

med henblik på at komme i dialog om sundhedscentrenes rolle og opgavefordelingen i 

øvrigt i den fremtidige organisering af behandling og opfølgning af patienter med kroniske 

sygdomme. I svaret påpeger Lone de Neergaard, at Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning aktuelt er under nedsættelse. Sundhedsstyrelsen fremsætter på det første 

møde i udvalget i april måned et forslag til gennemgang af de enkelte specialer for at opstille krav. Dette vil ske i tæt samarbejde med de relevante videnskabelige selskaber, 

herunder DES.

Punkt 8:

Evt: DES ha r tidligere forestået CME-akkreditering af endokrinologiske møder. Dansk 

Medicinsk Selskab foreslår, at akkreditering varetages fra centralt hold med henblik på 

ensretning og DMS vil gerne varetage opgaven.

Punkt 9:

Næste bestyrelsesmøde er i forbindelse med generalforsamlingen den 8. maj 2006.

Referent: Eva Ebbehøj