Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Endokrinologisk Selskab  

torsdag den 19. og 20. januar 2006

 

PDF
Se oprindelig PDF

Til stede: Ole Snorgaard (OS), Jens Friis Bak (JFB), Helene Nørrelund (HN), Jeppe 

Gram (JG), Ole Hother Nielsen (OHN), Thomas Almdahl (TA), Jørgen Rungby (JR), Eva 

Black (EB), Jens Peter Kroustrup (JPK), Charlotte Mollerup (CM), Eva Ebbehøj (sekretær). 

Punkt 1:

Referat fra bestyrelsesmødet den 26. september 2005 blev godkendt. 

Punkt 2:

De nye ansøgere til DES blev godkendt. 

Punkt 3:

ECE2005 kongressen i Göteborg gav et overskud på godt 400.000 kroner. Bestyrelsen 

har besluttet, at pengene øremærkes til yngre lægers deltagelse i kommende ECEkongresser efter indsendelse af abstracts. Pengene vil fortrinsvis blive givet til forskere, 

som ikke kan opnå støtte fra anden side. Endvidere agter bestyrelsen at oprette to forskningsstipendiater á 25.000 kroner. Jens Faber og Jens Sandahl Christiansen har ydet en 

stor indsats i forbindelse med ECE2005. Bestyrelsen har valgt at give dem et rejselegat 

på 20.000 kroner hver som tak for den store indsats. 

Punkt 4:

Sundhedsstyrelsen har besluttet at støtte afholdelse af CONSUL-kursus i august 2006 i 

Ebeltoft med 150.000 kroner til betaling af undervisere og lokaleleje. Der er på nuværende tidspunkt givet tilsagn om sponsorstøtte til kurset. Sponsorerne vil blive tilbudt at få 

beløbene returneret, alternativt vil sponsorerne blive anmodet om, at beløbene øremærkes til kommende ”inspirationskurser” for yngre læger (se punkt 13). Bestyrelsen agter 

fortsat at støtte danske endokrinologers deltagelse ved CONSUL-kurserne med 6.000 

kroner til betaling af kursusophold. Når regiondannelsen er på plads, forventes det, at 

regionerne overtager denne udgiftspost for dette obligatoriske kursus. 

Punkt 5:

Årsmødet 2007 vil blive afholdt i Aalborg. 

Punkt 6:

Forårsmødet i DES den 17. marts 2006 afholdes i København. Programmet er snart på 

plads og vil snarest blive lagt på hjemmesiden. 

Punkt 7: 

Efterårsmødet i DES den 27. oktober 2006 vil blive afholdt i Odense. OHN er tovholder 

på mødet. 

Punkt 8:

CM informerede om, at thyreoidea og parathyreoideakirurgi udføres i såvel Øre-NæseHals regi som i Kirurgisk regi. Volumen er i dag på landsplan nogenlunde ligeligt fordelt 

Dansk Endokrinologisk Selskab Dansk Endokrinologisk Selskab 

mellem de to specialer. Dansk Kirurgisk Selskab (DKS) oprettede for 2 år siden et fagområde inden for endokrinkirurgi med beskrivelse af uddannelseskrav såvel til den uddannelsessøgende som til de afdelinger, der varetager uddannelsen (findes på DKS hjemmeside).  DKS og Dansk Selskab for Hoved-Hals Kirurgi har nedsat et udvalg som skal 

fastsætte fælles uddannelseskrav til området endokrin halskirurgi. De endokrinologiske 

kompetencer kunne opnås ved et fokuseret ophold på en endokrinologisk afdeling. DES’s 

bestyrelse støtter dette forslag. Bestyrelsen pointerer, at man prioriterer et tæt samarbejde omkring mulige thyreoidea-/parathyreoideaoperationskandidater med fælles visitation 

til operation og efterfølgende opfølgning hos endokrinolog.  

Jørgen Rungby vil skrive til Sundhedsstyrelsen for at præcisere DES’s holdning til dette. 

Punkt 9:

FYEN afholder bestyrelsesmøde umiddelbart i forlængelse af årsmødet, her vil de udpege et medlem til SFU. 

Punkt 10: 

På indenrigs- og sundhedsministerens foranledning skal der nedsættes et udvalg: ”Det 

Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning i Sygehusvæsenet”. Til dette udvalg skal 

Dansk Medicinsk Selskab (DMS) udpege én repræsentant for de medicinske specialer 

samt en stedfortræder for denne. Bestyrelsen har til DMS indstillet Ole Snorgaard som 

kandidat. 

  

Punkt 11:

IRF (Institut for Rationel Farmakoterapi) har bedt bestyrelsen pege på et udvalgsmedlem 

til arbejdsgruppe vedrørende osteoporosebehandling. Bestyrelsen har udpeget Jeppe 

Gram.  

Punkt 12:

Ved den kommende generalforsamling udtræder Thomas Almdahl, Jens Friis Bak, Ole 

Snorgaard og Charlotte Mollerup af bestyrelsen. Jørgen Rungby, Helene Nørrelund, Eva 

Black og Moustapha Kassem er på valg. 

Punkt 13:

Bestyrelsen vil bede Peder Charles, JPK og OHN om at arrangere møder for yngre læger 

mhp. at kunne tiltrække kolleger til det endokrinologiske speciale. 

Punkt 14:

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 5. april 2006. 

  

Referent: Eva Ebbehøj