Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Endokrinologisk Selskab mandag den 26.september 2005

 

PDF
Se oprindelig PDF

Til stede: Eva Black (EB), Charlotte Mollerup (CM), Bente Stallknecht (BS), Jens Friis

Bak (JFB), Ole Hother Nielsen (OHN), Jeppe Gram(JG), Helene Nørrelund (HN), Ole

Snorgaard (OS), Thomas Almdal (TA), Jørgen Rungby (JR), Eva Ebbehøj (sekretær).

Punkt 1:

Referat fra bestyrelsesmødet maj 2005 blev godkendt, dog var OHN også tilstede ved

bestyrelsesmødet i maj.

Punkt 2:

Konstituering af bestyrelsen:

Formand: Jørgen Rungby, næstformand: Thomas Almdal, kasserer: Jeppe Gram. Øvrige

medlemmer: Eva Black, Charlotte Mollerup, Bente Stallknecht, Jens Friis Bak, Ole Hother

Nielsen, Helene Nørrelund, Ole Snorgaard, Sten Lund, Jens Peter Kroustrup og Moustapha Kassem.

Kassereren blev tildelt 1 times sekretær-assistance pr. uge.

Interne revisorer: Anne Jarløv og Jan Kvetny

CONSUL-udvalget: Ole Hother Nielsen (formand) og Jørgen Rungby.

SFU (Sundheds- og fagpolitisk udvalg):

Repræsentanter for lands/landsdelsafdelinger: Ulla Feldt-Rasmussen (H:S Rigshospitalet), Jens Faber(Herlev Amtssygehus), Jan Erik Henriksen (Odense Universitetshospital),

Jens Friis Bak, Hans Henrik Lervang (Ålborg Sygehus Nord).

Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Rungby, Thomas Almdal (formand), Helene Nørrelund,

Som speciallæger fra ikke-lands/landsdelsafdelinger: Birger Thorsteinsson (Hillerød),

Hans Jørgen Gjessing (Fredericia).

For yngre læger: Aina Lihn (Århus Universitetshospital), Kurt Højlund (Odense Universitetshospital).

Videreuddannelsesudvalg:

Peder Charles (Århus Universitetshospital), Lene Mortensen (Viborg Sygehus), Henrik

Ancher Sørensen (Amager), Ole Hother Nielsen,  Kirsten Nørgård (Hvidovre), Ebbe

Winther Jensen (Herlev), Jens Peter Krougstrup, Helene Nørrelund.

Overlægebedømmelsesudvalget:

Thomas Almdal, Laszlo Hegedüs (Odense Universitetshospital), Hans Henrik Lervang.

Repræsentanter i Dansk Medicinsk Selskab (DMS):

Kjeld Hermansen (Århus Universitetshospital), Thure Krarup, Hans Henrik Lervang, Birger Thorsteinsson.Vurderingsudvalg vedr. ansøgere til stillinger i hoveduddannelsen i endokrinologi:

Region Øst: Åse Krogh Rasmussen (Rigshospitalet) og Elisabeth Mathiesen (Rigshospitalet, suppleant) Peter Claes Eskildsen (RAS Køge) og Leif Breum (RAS Køge, suppleant).

Region Syd: Laszlo Hegedüs og Ole Hother Nielsen (suppleant), Jeppe Gram (Sydvestjysk Sygehus Esbjerg), en ny suppleant skal vælges, da JP erstatter Jan Kvetny som har

flyttet region.

Region Nord: Bente Langdahl (Århus Universitetshospital) og Peder Charles (suppleant)

Kjeld Hasselström (Herning Centralsygehus) og Helle Brockstedt (Silkeborg Centralsygehus, suppleant).

Specialerepræsentanter:

Ebbe Winther Jensen (Herlev) og Birte Nygaard (Herlev, suppleant)

Claus H. Gravholt og Niels Knudsen (Svendborg, suppleant).

Inspektorer:

Region Øst: Henrik Ancher Sørensen (Amager Hospital) og Ole Snorgaard,.

Region Nord: Henning Kaspersen Nielsen (Randers Centralsygehus)

Region Syd: Jørgen Handgaard (Svendborg)

European Union of Medical Specialists (UEMS): Lene Mortensen.

Punkt 3:

De nye ansøgere til DES blev godkendt.

Punkt 4:

Indsatsområder for denne valgperiode:

Bestyrelsen vil engagere sig i den sundhedspolitiske debat og synliggøre problemstillinger indenfor endokrinologien i den kommende strukturreform.

SFU har nedsat et videreuddannelsesudvalg som har til opgave at belyse problemstillinger vedr: opdatering af uddannelsesporteføljen, vurdering af de uddannelsessøgendes

kompetencer, forskerrekruttering, CME, den fremtidige organisation af CONSUL-kurserne

samt komme med et udkast til et muligt nationalt post-CONSUL-kursus. Bestyrelsen afventer udspillet fra udvalget.

JR kontakter diabetesstyregruppen for at kunne opdatere bestyrelsen (efterårsmødet).

Punkt 5:

Efterårsmødet er ”på plads”. Der henvises til hjemmesiden www.endocrinology.dk

Punkt 6:

Udsættes til næste bestyrelsesmøde, da mødet om den fremtidige sundhedsstruktur/sygehusstruktur ikke var afholdt endnu.

 Punkt 7:

DRG-udvalget (JFB, JR, TA og Kim Brixen) har været til udvalgsmøde i Sundhedstyrelsen. Der er planlagt nyt møde i november måned. Bestyrelsen ønsker, at tidsforbruget

ved de enkelte ydelser indregnes i DRG-taksten.Punkt 8:

FYEN har afholdt et internatkursus i slutning af august med 30 deltagere. På kurset havde man blandt andet indlæg fra kardiologernes og gynækologernes ”sandkasser”.

JR ønsker at deltage i et FYEN-bestyrelsesmøde for at gøre opmærksom på de problemer, der er opstået efter dannelsen af FYEN. FYEN afholder næste bestyrelsesmøde i

tilslutning til årsmødet i Esbjerg.

Punkt 9:

ECE 2005: Der var ca. 2500 deltagere og arrangementet løber økonomisk rundt. I alt har

15 yngre DES-medlemmer søgt om tilskud, der imødekommes med 5000 dkr pr person.

Punkt 10:

CONSUL mødet i 2006 afholdes i Ebeltoft fra 25. – 29. august. Jens Otto Lunde Jørgensen er arrangør.

Punkt 11:

Evt:

Dansk Lægemiddel Information A/S har forespurgt om DES vil være referent/udpege referenter til udvalgte terapiafsnit i Lægemiddelkataloget og Medicinfortegnelsen. JR vil

svare den ansvarshavende redaktør bekræftende.

Sundhedsstyrelsen har nedsat et udvalg vedrørende akut medicin i Danmark. Jens Møller (Århus Universitetshospital) deltager som DES-repræsentant. Bestyrelsen pointerer,

at den akutte medicinske patient initialt skal ses af en mediciner.

Sundhedsstyrelsen har udsendt anbefalinger om kontrol og behandling af gravide type 2

diabetes patienter som svarer til anbefalingerne for gravide type 1 diabetes patienter. Per

Heden Andersen har skrevet til bestyrelsen for at gøre opmærksom på, at der ikke er videnskabeligt belæg for, at behandlingen skal varetages centralt.  Bestyrelsen støtter tanken om, at behandlingen af gravide type 2 diabetes patienter vil kunne varetages i et tæt

samarbejde mellem landslandsdelsafdelinger og de funktionsbærende enheder med endokrinologer og obstetrikere. JR vil formulere et brev til Sundhedsstyrelsen.

Punkt 12:

Næste bestyrelsesmøde afholdes i forbindelse med årsmødet i januar i Esbjerg.

Referent Eva Ebbehøj