Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Endokrinologisk Selskab mandag den 23. maj 2005

 

PDF
Se oprindelig PDF

Til stede: Eva Black (EB), Charlotte Mollerup (CM), Bente Stallknecht (BS), Michael Rø-

der (MR), Jens Friis Bak (JFB), Jens Peter Kroustrup (JPK), Sten Lund (SL), Ole Snorgaard (OS), Thomas Almdahl (TA), Jørgen Rungby (JR), Eva Ebbehøj (sekretær).

Punkt 1:

Referat fra bestyrelsesmødet marts 2005 blev godkendt.

Punkt 2:

Vedrørende aftenens generalforsamling: Regnskabet blev udleveret, gennemgået og

godkendt.

Punkt 3:

Der har kun været få ansøgninger om økonomisk tilskud til ECE 2005. Yderligere ansøgninger vil blive behandlet løbende.

Punkt 4:

CM gennemgik rundsendt materiale vedrørende endokrin kirurgi. Thyreoideakirurgi er

uddannelsesmæssigt lagt under gastroenterologi, hvilket bevirker, at kravene til thyreoideakirurgien skal præciseres. Dansk Thyreoidea Selskab har foreslået retningslinjer for

en thyreoideakirurgisk uddannelse. Dansk Kirurgisk Selskab har indbudt til møde den 7.

juni 2005, hvor Hans Perrild (formand for Dansk Thyreoidea Selskab) samt Jens Faber

(deltager som DES-repræsentant) vil deltage.

DES’s bestyrelse vil gerne opfordre til, at thyreoideapatienter, forud for en operation, bliver set i et fælles endokrinolologisk kirurgisk ambulatorium mhp. at stille operationsindikationen.

Punkt 5:

Formanden for SFU, TA refererede fra mødet i SFU den 27.04.05. Hovedemnet ved dette

møde var overgangsstillinger i endokrinologi samt rekruttering til de nye hoveduddannelsesforløb. Udvalget finder det uhensigtsmæssigt, at hoveduddannelsesforløbene slås op

6-9 måneder, før de påbegyndes, da det aktuelt er et krav, at ansøgeren er fuldt kvalificeret på ansøgningstidspunktet. TA påpegede endvidere, at der er flere uafklarede forhold

omkring den nye hoveduddannelse og at de postgraduate lektorer i de tre regioner bør

inddrages i arbejdet. SFU opfordrer derfor bestyrelsen til at nedlægge det nuværende

uddannelsesudvalg og oprette et nyt. Målet for dette udvalg kunne være at se på følgende forhold: Den fremtidige organisation af CONSUL-kurserne, opdatering af uddannelsesporteføljen, vurdering af de uddannelsessøgendes kompetencer, forskningstræningskurset samt laboratoriekurset.

Punkt 6:

Indsatsområder for bestyrelsen i den næste valgperiode: Bestyrelsen vil fokusere på hoveduddannelsesforløb, CONSUL-kurser (form, økonomi) samt overveje oprettelsen af

Senior-CONSUL-kurser.Punkt 7 – eventuelt:

DES (JR) vil kontakte diabetesstyregruppen og pointere, at DES er interesseret i at engagere sig i de kommende region-/sundhedscentre, dette mhp. at sikre kvaliteten af behandlingen på disse centre.

Michael Røder træder ud af bestyrelsen. JR og resten af bestyrelsen takkede ham for det

store arbejde, han har lagt i jobbet som kasserer.

Referent Eva Ebbehøj