Referat fra Dansk Endokrinologisk Selskabs bestyrelsesmøde den 21. januar 2005

 

PDF
Se oprindelig PDF

Tilstede: Helene Nørrelund (HN), Sten Lund (SL), Jens Friis Bak (JFB), Thomas Almdahl

(TA), Jørgen Rungby (JR), Ole Snorgaard (OS), Ole Hother-Nielsen (OHN), Jens Peter

Kroustrup (JPK), Charlotte Mollerup (CM), Michael Røder (MR), Charlotte Jørgensen

(lægesekretær), Eva Ebbehøj (EE) (sekretær).

Punkt 1:

Referat fra bestyrelsesmøde den 6. december 2004 blev godkendt.

Punkt 2:

Forårsmødet den 4. marts 2005 er sammenfaldende med overrækkelsen af Hagendorns

Pris, hvorfor bestyrelsen besluttede at udsætte mødetidspunktet. HN vil i samarbejde

med mødelederne forsøge at finde en ny dato. Ny dato og udførligt program følger.

Punkt 3:

Bestyrelsen lægger op til at reglerne for firmamedlemskab præciseres.

JR og EE vil i fællesskab udfærdige forslag til ændringer af vedtægterne, som efter godkendelse i bestyrelsen udsendes med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Punkt 4:

JR og EE vil udfærdige blanket til hjemmesiden til anvendelse ved anmodning om medlemskab af DES.

Punkt 5:

Bestyrelsen vil lægge op til, at der foretages vedtægtsændring, således at godkendelse

af medlemskab foretages af bestyrelsen og ikke som nu af hele selskabets medlemsskare. JR og EE vil formulere forslag til vedtægtsændring, som efter godkendelse i bestyrelsen rundsendes med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Punkt 6:

MR har kontakt til statsautoriseret revisor, som vil gennemgå DES’s regnskab for 2004.

Punkt 7:

OHN har indvilliget i at være formand for Consul-komitéen, gældende fra april 2005.

Consul-komitéen består af to medlemmer fra hvert af landene, hvor formanden for de respektive endokrinologiske selskaber er selvskrevne medlemmer.

Med den nye hoveduddannelse er Consul-kurserne gjort obligatoriske for danske endokrinologer. Det samme gør sig gældende for nordmændene, reglerne er lidt anderledes

udformet i Sverige.

Antallet af kursuspladser vil løbende blive vurderet og justeret.Dansk Endokrinologisk Selskab Side 2

Consul-programmet vil blive gennemlæst og godkendt af JR samt OHN på DES’s vegne.

Efterfølgende vil programmerne blive sendt til Sundhedsstyrelsen.

Bestyrelsen agter at støtte hvert af de danske DES’s medlemmers deltagelse i Consulkurset 2005 med 6.000 kroner, selvom bestyrelsen principielt finder, at Sundhedsstyrelsen bør stå for betalingen.

Consul-hypofyse-gonade-binyrer-kurset afholdes i år 2006 i Danmark. DES’s bestyrelse

har forespurgt Jens Otto Lunde Jørgensen om, han vil stå for kurset.

Punkt 8:

Efter endnu en gang at have observeret problemer med, at DES står som medarrangør for kurser/møder, som bestyrelsen ikke er informeret om, skal det oplyses,

at bestyrelsen insisterer på at få tilsendt programmer til godkendelse forud for mø-

der/kursers afholdelse.

Punkt 9:

Bestyrelsen har besluttet, at referater for fremtiden vil blive fremsendt til mailinglisten i elektronisk form samt lagt på hjemmesiden. Cirka en gang årligt vil DES

rundsende et nyhedsbrev med ”snail-mail”.

Punkt 10:

Næste bestyrelsesmøde den 29. marts 2005.

Referent: Eva Ebbehøj