1

Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Endokrinologisk Selskab mandag d. 6. december 2004

 

PDF
Se oprindelig PDF

Til stede:

Thomas Almdal (TA), Jens Friis Bak (JFB), Eva Black (EB), Charlotte Mollerup, Jens Peter

Kroustrup, Helene Nørrelund (HN), Jørgen Rungby (JR), Ole Snorgaard, Bente Stallknecht og Eva

Ebbehøj (sekretær).

PUNKT 1:

Referatet fra generalforsamlingen 16. august 2004 blev godkendt med følgende tilføjelse og

rettelse:

a) Bestyrelsen vedtog at yde økonomisk kompensation til transportudgifter ved FYEN’s

(Foreningen af Yngre Endokrinologers) stiftende møde.

b) Henning Beck-Nielsens navn var stavet forkert.

PUNKT 2 & 3:

Vedr. SFU: På næste generalforsamling vil yderligere en yngre læge blive udpeget til udvalget.

JFB fremskaffer opdateret udvalgsliste, der viser hvor længe de enkelte medlemmer har deltaget,

således at det er afklaret før næste generalforsamling.

SFU opfordres til at afklare om antallet af overgangsordninger i endokrinologi matcher

efterspørgslen i de enkelte regioner.

PUNKT 4:

Vedr. DSIM: Leif Breum er udpeget som DES’s repræsentant i arbejdsgruppen nedsat af DSIM

omhandlende organisatorisk udvikling i det intern medicinske område. Leif Breum forventes at

holde bestyrelsen underrettet om arbejdet i udvalget. JR vil sende informationerne til

bestyrelsesmedlemmerne.

PUNKT 5:

Vedr. mødeaktiviteter i DES:

Der var 85 deltagere til efterårsmødet i Skejby. Det finder bestyrelsen acceptabelt og i fremtiden vil

DES-møder også kunne afholdes i provinsen.

HN er udpeget som mødeansvarlig. HN vil fungere som ”tov-holder” på de enkelte møder og have

det store overblik.

Forårsmødet (4.marts 2005) vil blive afholdt i København. Emnerne er som tidl. nævnt: ”Diabetisk

nefropati” (Allan Flyvbjerg og Bo Feldt-Rasmussen), ”Hoveduddannelse i endokrinologi” (Peder

Charles) og ”Diabetesstyregruppen” (Knut Borch Johnsen).  Udførligt program vil blive lagt på

hjemmesiden.

Emnerne for efterårsmødet vil blive afgjort på næste bestyrelsesmøde.

Næste årsmøde (20.-21. januar 2006) vil blive afholdt i Esbjerg.

Bestyrelsen forventer at blive informeret om møder som DES er medarrangør af. Dette også

med henblik på at kunne henvise til møderne på hjemmesiden.

PUNKT 6:

Senior-CONSUL-kursus

Der er behov for kurser for seniore endokrinologer / ”endokrin-kirurger”. Flere løsningsmuligheder

blev drøftet:2

a) at afvente effekten af den nye mødestruktur i DES (forårs- og efterårsmøder).

b) at udvide disse møder med ”state of the art” forelæsninger.

c) at oprette egentlige senior-CONSUL-kurser.

Bestyrelsen vil høre generalforsamlingen.

PUNKT 7:

Nyt fra Insulinpumpe-gruppen.

Rapporten om insulinpumpebehandling er udkommet. I den forbindelse afholdt Diabetesforeningen

og DES pressemøde. Rapporten er trykt i Ugeskrift for Læger og findes ligeledes på DES’s

hjemmeside.

Forfatterne til rapporten takkes for det store arbejde. JR har kontaktet Eva Hammershøj fra

Sundhedsstyrelsen for at afklare problemstillingen vedr. økonomien i forbindelse med

pumpebehandling. Problemet er videregivet til Diabetesstyregruppen.

DES vurderer, at der er stigende behov for insulinpumpebehandling og i konsekvens heraf er der

behov for uddannelse af behandlere. DES anbefaler, at der etableres kurser om

insulinpumpebehandling og har gennemset et forslag til kursus fra Kirsten Nørgaard, Hvidovre

Hospital. Kurset er elaboreret og formatet findes af bestyrelsen ikke foreneligt med vores

sædvanlige mødeaktiviteter. DES anbefaler kurset, er behjælpelig med CME registrering om det

ønskes og det vil kunne anføres at kurset holdes i samarbejde med DES. Finansieringen er DES

uvedkommende.

PUNKT 8:

FYEN (Foreningen af Yngre Endokrinologer).

EB og HN refererede fra  FYENs stiftende generalforsamling. Formålet med foreningen er at

varetage og synliggøre yngre endokrinologers behov og problemer. Foreningen er ikke et alternativ

til DES, idet man skal være medlem af DES for at kunne blive medlem af FYEN.

FYEN påpeger, at der mangler kursustilbud tidligt i endokrinologiuddannelsen, idet de tidligere Akurser er afskaffet og CONSUL-kurserne ligger meget sent i uddannelsen. FYEN agter derfor at

afholde regionale fyraftensmøder og eventuelt week-end kurser, hvor emnerne er ”praktisk

endokrinologi”.

DES’s bestyrelse tager oprettelsen af FYEN til efterretning. JR påpegede sin bekymring for om en

opdeling af danske endokrinologer er tjenlig, idet DES ikke er et stort selskab.

PUNKT 9:

CONSUL udvalget, som står for at arrangere CONSUL kurserne skal have ny, dansk formand.

Bestyrelsen indstiller Ole Hother til posten. Bestyrelsen vil bede om at få CONSUL-programmerne

forelagt. Dette set i lyset af, at CONSUL kurserne er den eneste regelrette endokrinologi

uddannelse.

Ole Hother vil komme med et oplæg om CONSUL-kurserne til næste bestyrelsesmøde.

PUNKT 10:

European Society of Endocrinology (ESE).

JR har sammen med Jens Sandahl Christiansen været i Bruxelles til møde mhp. at opstarte ESE.

ESE skal ses som en europæisk pendant til American Endocrine Society. ESE vil varetage den

”ikke-diabetiske” endokrinologi og vil på længere sigt blive en erstatning for EFES. Et af formålene

med ESE vil være kursusvirksomhed. Der findes et tilsvarende kirurgisk selskab (ESES) og et

samarbejde mellem de to foreninger vil være nærliggende.

PUNKT 11:

Kassereren retter henvendelse til revisor mhp. ekstern revision.

PUNKT 12:3

Thure Krarup refererede skriftligt fra DMS repræsentantskabsmøde. Ny formand for

paraplyorganisationen DMS Jens Christian Djurhuus hilses velkommen.

PUNKT 13:

Se referat fra tidl. bestyrelsesmøde.

PUNKT 14:

Hoveduddannelse i endokrinologi:

Bestyrelsen afventer, at hoveduddannelsesforløbene kommer i gang.

Som anført under punkt 3, er SFU opfordret til at afklare om antallet af overgangsordninger i

endokrinologi matcher efterspørgslen i de enkelte regioner. De regionale råd skal være behjælpelige

med at tilpasse uddannelsen til den enkelte ansøger. De regionale videreuddannelsesudvalg bør

kontaktes, såfremt der opstår flaskehalse.

Næste bestyrelsesmøde: Fredag d. 21. januar 2005 kl. 10.00, Rigshospitalet.

Referent: Eva Ebbehøj.