1

 Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Endokrinologisk Selskab mandag d. 16. august 2004

 

PDF
Se oprindelig PDF

Til stede:

Thomas Almdal, Jens Friis Bak, Eva Black, Steen Lund, Charlotte Mollerup, Ole Hother-Nielsen,

Helene Nørrelund, Jørgen Rungby, Michael Røder, Ole Snorgaard, Bente Stallknecht og Eva

Ebbehøj.

Referatet fra generalforsamlingen 16. april blev godkendt.

PUNKT 1:  Konstituering af bestyrelsen:

Formand Jørgen Rungby (Århus Universitetshospital), næstformand Thomas Almdal (H:S

Hvidovre), kasserer Michael Røder (H:S Bispebjerg), Jens Friis Bak (Århus Universitetshospital),

Eva Black (Gentofte Amtssygehus), Ole Hother-Nielsen (Odense Universitetshospital), Moustapha

Kassem (Odense Universitetshospital), Jens Peter Kroustrup (Ålborg Sygehus Nord), Steen Lund

(Århus Universitetshospital), Charlotte Mollerup (H:S Rigshospitalet), Helene Nørrelund (Horsens

Sygehus), Ole Snorgaard (Hillerød Sygehus), Bente Stallknecht (Københavns Universitet).

PUNKT 2:

Problemstillinger vedr. samarbejdet mellem de videnskabelige selskaber og medicinalindustrien

blev drøftet. Aktuelt er der fra det offentlige ikke afsat midler til efteruddannelse. DMS har givet

udtryk for, at al sponsorering fra medicinalindustrien bør ophøre. DES er indtil videre ikke indstillet

på at ændre praksis.

Der er valg til bestyrelsen i DMS til efteråret. Bestyrelsen skal udvides med 6 pladser. DES vil

forsøge at stille med en kandidat.

PUNKT 3 og 4: Orientering om udvalg og arbejdsgrupper under DES:

CONSUL-udvalget:

Ole Hother-Nielsen  og Jørgen Rungby.

SFU (Sundheds- og fagpolitisk udvalg):

Repræsentanter for lands/landsdelsafdelinger: Ulla Feldt-Rasmussen (H:S Rigshospitalet), Lars

Østergård Kristensen (Herlev Amtssygehus), Claus Hagen (Odense Universitetshospital), Jens Friis

Bak, Peter Laurbjerg (Ålborg Sygehus Nord).

Som DES-formand: Jørgen Rungby

Som DES-næstformand: Thomas Almdal (formand)

Som bestyrelsesmedlem for ikke-lands/landsdelsafdeling: Michael Røder

Som speciallæger fra ikke-lands/landsdelsafdelinger: Henning Friis Juhl (Sygehus Vestsjælland,

Slagelse sygehus), Per Heden Andersen (Sydvestjysk Sygehus Esbjerg).

For yngre læger: Claus H. Gravholt (Århus Universitetshospital), Søren Urhammer (H:S

Frederiksberg Hospital), NN (udpeges af bestyrelsen).

Videreuddannelsesudvalget:

Hans Perrild (Bispebjerg), Henning Bech-Nielsen (Odense Universitetshospital), Lene Mortensen

(Viborg Sygehus), Peder Charles (Århus Universitetshospital), Thure Krarup (Gentofte

Amtssygehus), Åse Krogh Rasmussen (Rigshospitalet).

Overlægebedømmelsesudvalget:

Thomas Almdal , Laszlo Hegedüs (Odense Universitetshospital), Hans Henrik Lervang (Ålborg

Universitetshospital).2

Repræsentanter i Dansk Medicinsk Selskab (DMS):

Kjeld Hermansen (Århus Universitetshospital), Thure Krarup, Hans Henrik Lervang , Birger

Thorsteinsson (Hillerød Sygehus).

Vurderingsudvalg vedr. ansøgere til stillinger i hoveduddannelsen i  endokrinologi:

Region Øst: Åse Krogh Rasmussen og Elisabeth Mathiesen (Rigshospitalet, suppleant)

Peter Claes Eskildsen (RAS Køge) og Leif Breum (RAS Køge, suppleant).

Region Syd: Laszlo Hegedüs og Ole Hother-Nielsen (suppleant)

Jan Kvetny (Sydvestjysk Sygehus Esbjerg) og Jeppe Gram (Sydvestjysk Sygehus

Esbjerg, suppleant).

Region Nord: Bente Langdahl (Århus Universitetshospital),  og Peder Charles (suppleant)

Kjeld Hasselström (Herning Centralsygehus) og Helle Brockstedt (Silkeborg

Centralsygehus, suppleant).

Specialerepræsentanter:

Ebbe Winther Jensen (Herlev) og Birte Nygaard (Herlev, suppleant)

Claus H. Gravholt og Niels Knudsen (Svendborg, suppleant).

Inspektorer:

Region Øst: Peter Claes Eskildsen (RAS Køge) og Ole Snorgaard,.

Region Nord: Henning Kaspersen Nielsen (Randers Centralsygehus)

Region Syd: Jørgen Handgaard (Svendborg)

European Union of Medical Specialists (UEMS): Lene Mortensen.

Sundhedsstyrelsens diabetesstyregruppe samt underudvalg:

Styregruppen: Knut Borch Johnsen, Henning Bech Nielsen, Anne K.Sjølie og Allan Kofoed

Enevoldsen.

Arbejdsgruppe om det gode patientforløb samt senkomplikationer:  Ole Snorgaard (DESrepræsentant), Anne Katrin Sjølie, Ole Lander Svendsen (H:S Bispebjerg), Elisabeth Mathiesen,

Finn Gottrup (Odense Universitetshospital), Søren Friborg (praktiserende læge), Lars J. Hansen

(Centralforskningsenhed for almen praksis), Annette Andersen (Storstrøms Amt), fodterapeut

Marianne Lundgren samt Mikkel Grimmelshave (Sundhedsstyrelsens Planlægningsenhed).

Monitorering og kvalitetessikring: Arne Kverneland (Sundhedsstyrelsens Dokumentationsenhed),

Knut Borch Johnsen, Allan Kofoed-Enevoldsen, Henning Bech-Nielsen, Jens Mølvig (Amager

Hospital), Anders Green (Århus Universitet), Peter Schultz-Larsen (praktiserende læge), Jette

Kolding Kristensen (Århus Universitet), Martin Thor Hansen (Amtsrådets Databasesekretatiat),

Susie W. Bondorf ( Sundhedsstyrelsens Dokumentationsenhed) samt Mikkel Grimmelshave

(Sundhedsstyrelsens Planlægningsenhed).

Opsporing af personer med type II diabetes: Knut Borch Johnsen, Thomas Drivsholm (Københavns

Universitet), Jens Egsgaard (Sundhedsdirektoratet, Københavns Kommune), Jens Faber, Allan

Flyvbjerg (Diabetesforeningen), Lene Heikendorff (Århus Universitetshospital), Poul Erik

Heldgaard (praktiserende læge), Annelli Sandbæk (Århus Universitet).

Det nationale indikatorprojekt, diabetes:

Knut Borch Johnsen (formand), Toke Bek (Århus Universitetshospital), Bo Feldt-Rasmussen

(Rigshospitalet), Lene Heikendorff,  Ole Snorgaard (DES), Ole Hother-Nielsen(DES), Johannes

Gaub (Vejle Sygehus), Ole Faber (vicedirektør), Torsten Lauritzen (praktiserende læge), Poul Brix

Jensen (praktiserende læge), Peter Schultz-Larsen (praktiserende læge), René Bøgh-Larsen

(informationschef), Charlotte Glumer, Lise Musaeus (sygeplejerske), Dorrit Dylmer

(sygeplejerske), Helle Hilding-Nørkjær (klinisk epidemiolog), Torben Jørgensen (klinisk

epidemiolog), Jan Mainz (projektleder, NIP), Carsten Agger (datamanager), Birgitte Randrup Krog

(proceskonsulent).3

PUNKT 5:

Den Europæiske Endokrinologikongres afholdes i Göteborg i september 2005. Jens Faber fortsætter

med arbejdet i  styregruppen. Jens Sandahl Christiansen (Århus Universitetshospital) er kasserer.

Formanden bekræfter skriftligt, at DES og ikke Jens Faber personligt hæfter for et eventuelt

underskud i forbindelse med kongressen. Der er tidligere truffet beslutning om, at DES økonomisk

vil støtte yngre endokrinologers deltagelse i kongressen. Økonomien ser ud til at være sikret.

PUNKT 6:  FREMTIDIGE MØDER I DES

Efterårsmødet afholdes i Århus d. 19. november 2004 kl. 14-19 på Skejby Sygehus. Emnerne er

”Kalkstofskiftet og osteoporose” (Bente Langdal) samt ”Hjertediagnostik” (Ole Snorgaard, Per

Hildebrandt, Hans Erik Bøtker).  Programmet vil blive offentliggjort på hjemmesiden.

Årsmødet afholdes 21.-22.januar 2005 i København. Mødeleder er Ulla Feldt-Rasmussen. Det er

gratis at deltage i den videnskabelige session, tilmelding dog nødvendig. Middag koster 200 kr. for

medlemmer, 500 kr. for ikke-medlemmer. Hoteltilskud til medlemmer 400 kr.

Forårsmødet afholdes 4. marts 2005. Emnerne er ”Diabetisk nefropati” (Allan Flyvbjerg og Bo

Feldt-Rasmussen) og ”Hoveduddannelse i endokrinologi” (Peder Charles). Programmet vil blive

offentliggjort på hjemmesiden. Stedet for mødet afgøres efter 14.november.

Generalforsamling og Klubmøde afholdes 23.maj 2005 på Domus Medica. Klubmøde kl.19.00,

Emne ”Diabetes Insipidus” (Søren Rittig og Jens Otto Lunde Jørgensen). Generalforsamlingen

starter kl. 20.00.

PUNKT 7:

Ministeriet for forbrug og familieanliggender har godkendt Kjeld Hermansen, som blev indstillet til

Ernæringsrådet af DES.

PUNKT 8:

Dansk Selskab for Intern Medicin (DSIM) planlægger at nedsætte arbejdsgruppe vedr.

organisatorisk udvikling i det intern medicinske område. Alle specialer er bedt om at stille med en

repræsentant. Formanden vil få opgavens karakter nærmere præciseret og herefter vil bestyrelsen

indstille en repræsentant.

PUNKT  9:

Eva Black informerede om et behov blandt yngre endokrinologer for at danne et selvstændigt

selskab til at varetage deres interesser. Bestyrelsen lagde op til, at man i stedet opretter et udvalg

under DES med dette formål. Eva Black vil på det første møde blandt de yngre endokrinologer

fremføre bestyrelsens idé.

PUNKT 11: CONSUL- kurser

Aktuelt fastholdes princippet om, at DES betaler kursusafgiften (5000 kr.) for medlemmer af

selskabet. Rejseudgifterne må dækkes af  arbejdspladsen. Budgettet for CONSUL-kurset skal være

gennemskueligt.

Bestyrelsen afventer et udspil fra Sundhedsstyrelsen og de kommende regionaludvalg, før endelig

stillingtagen til den fremtidige finansiering af CONSUL kurserne.

Der blev bragt forslag om at oprette ”senior-CONSUL kurser” for overlæger ca. hvert 3.-4. år. Vi

prøver at få et oplæg til næste bestyrelsesmøde.

PUNKT 12:

DSAM sendte i juni et skrift for praktiserende læger om Type 2 diabetes til DES. Steen Madsbad og

Kjeld Hermansen har kommenteret og returneret arbejdet.4

PUNKT 13:

En arbejdsgruppe nedsat af DES bestående af Kirsten Nørgaard (Hvidovre), Kjeld Hermansen, Knut

Borch Johnsen, Jens Sandahl Christiansen, Inger Bendtson Falch (Hillerød), Hans Henrik Lervang

og Jan Erik Henriksen (Odense Universitetshospital) har udarbejdet og indsendt en rapport om

insulinpumpebehandling til Sundhedsstyrelsen. Rapporten publiceres i Ugeskrift for læger og i den

forbindelse afholdes pressemøde i samarbejde med Diabetesforeningen.

PUNKT 14:

Peder Charles deltager på DES’ vegne i et udvalg under DSIM vedr. Common trunk uddannelsen.

PUNKT 15 EVT:

Bestyrelsen bevilligede formanden sekretærassistance 2 timer pr. uge.

Bestyrelsen bevilligede en computer og en printer til den akademiske sekretær.

PUNKT 16:

Næste bestyrelsesmøde: mandag d. 6. december 2004 kl. 16.00, Domus Medica.

Referent: Eva Ebbehøj.