Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Endokrinologisk Selskab mandag d. 19. april 2004. 

 

PDF
Se oprindelig PDF

Til stede: Jens Faber, Jens Friis Bak, Ole Snorgaard, Charlotte Mollerup, Thomas Almdal,

Flemming Pociot, Michael Røder, Jens Peter Kroustrup, Bente Stallknecht og Ebbe Winther Jensen

(sekr.). 

Ad 1. Referat fra bestyrelsesmøde d. 23. januar 2004. 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 23. januar blev godkendt.

Ad 2. Rapport vedr. retningslinier for forebyggelse af kardiovaskulær sygdom i DK

v. Ole Snorgaard.

Ole Snorgaard redegjorde for det fremsendte materiale. Der var generel tilslutning til rapporten som

således bakkes op af DES, dog således at tabellen med mål for behandling skulle tilføjes en kolonne 

med mål hos diabetikere iht. MTV-rapporten. Det bør pointeres at rapportens tal ikke kan anvendes

på patienter med diabetes mellitus og at brugen af nyt scoresystem – score card, er et tilbageskridt i

relation til diabetes .

Dansk Kardiologisk Selskab står for trykningen af rapporten.

Ad 3. Kommende videnskabelige møder.

Efterårsmødet afholdes d. 19. november 2004. Mulige emner: Mandlig osteoporose/PTH

behandling med Bente Langdahl som mødeleder og hjertediagnostik og behandling af patienter med 

diabetes mellitus med Ole Snorgaard og om muligt Per Hildebrandt som mødeledere.

Mulige kommende møder: Snitfladen mellem nefrologi og diabetologi.

Åresmødet afholdes d. 21.- 22. januar 2005 med RH som mødearrangør.

Ad 4. DM handlingsplan - status med nedsættelse af arbejdsgrupper.

Med henvisning til referat fra forrige bestyrelsesmøde har Sundhedsstyrelsen meldt tilbage til DES 

at man har valgt at følge indstillingen fra Dansk Medicinsk Selskab (DMS) vedr. repræsentanter i

diabetes styregruppen. Bestyrelsen vil på den baggrund anmode om referater fra møder der afholdes

i forbindelse med DM-handlingsplanen. Bestyrelsen vil ligeledes gøre Sundhedsministerietopmærksom på, at Dansk Endokrinologisk Selskab som specialeselskab ikke er blevet fulgt i 

indstillingen af medlemmer til diabetes styregruppen. 

Jens Faber nævnte i øvrigt at den foreløbige udmelding er, at der skal udarbejdes en national 

database under NIP (Nationale Indikator Projekt). 

Ad 5. Status Endokrinologi kongres i Gøteborg. 

Jens Faber nævnte at sponsoraftalerne for kongressen i Gøteborg 2005 er ved at være på plads, 

således at kongressen synes økonomisk sikret. 

Ad 6. Ernæringsråd – repræsentanter fra DES. 

DES har indstillet Kjeld Hermansen og Leif Breum (sideordnet). 

Ad 7. Ny speciallægeuddannelse. 

• Porteføljen (tidligere nævnt logbogen) er under udarbejdelse af Lene Mortensen og Peder 

Charles. 

• Vedr. overgangsordninger i forbindelse med den nye speciallægeuddannelse overvejer 

bestyrelsen at kontakte de 3 regioner for at få klarlagt om uddannelseskapaciteten svarer til 

behovet i overgangsperioden. 

• Der er netop blevet nedsat et vurderingsudvalg til vurdering af ansøgere ved hoveduddannelsen 

i specialet Intern medicin:endokrinologi. Følgende personer er udpeget: 

Region Øst: 

• Overlæge Åse Krogh Rasmussen og overlæge Elisabeth Mathiesen (suppleant) 

• Overlæge Peter Claes Eskildsen og overlæge Leif Breum (suppleant) 

Region Syd: 

• Overlæge Laszlo Hegedüs og overlæge Ole Hother Nielsen (suppleant) 

• Overlæge Jan Kvetny og overlæge Jeppe Gram (suppleant) 

Region Nord: 

• Overlæge, Ph.D. Bente Langdahl og overlæge Peder Charles (suppleant) 

• Overlæge Kjeld Hasselström og overlæge Helle Brockstedt (suppleant) 

Specialerepræsentanter: 

Overlæge Ebbe Winther Jensen og overlæge Birte Nygaard (suppleant) 

1. reservelæge Claus Gravholt og 1. reservelæge Nils Knudsen (suppleant) 

Ad 8. Regnskab for 2003/2004. 

Regnskabet blev gennemgået af Michael Røder. Formuen er nu vokset til kr. 2.308.308 efter et 

ekstraordinært stort bidrag fra SEJE på kr. 490.513. Det er i øvrigt sidste gang at DES modtager 

penge fra SEJE. På baggrund af de efterhånden store regnskabsmæssige summer blev det besluttet 

at rette henvendelse til revisor med henblik på ekstern revision for fremtiden. 

Ad 9. Meddelelser fra formanden. 

Jens Faber havde ikke yderligere meddelelser Ad 10. Eventuelt. 

Intet. 

Referenter: Jens Faber og Ebbe Winther Jensen