Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Endokrinologisk Selskab fredag d. 23. januar 2004. 

 

PDF
Se oprindelig PDF

Til stede: Jens Faber, Jens Friis Bak, Ole Snorgaard, Charlotte Mollerup, Thomas Almdal,

Flemming Pociot, Klaus Køhlendorf, Michael Røder, Ole Hother-Nielsen, Jens Peter Kroustrup,

Bente Stallknecht, Sten Lund og Ebbe Winther Jensen (sekr.).

Ad 1. Referat fra bestyrelsesmøde d. 25. september 2003. 

Referatet er blevet godkendt efter rundsendelse.

Ad 2. Forårsmødet d. 15. marts 2004. 

Forårsmødet afholdes d. 15. marts 2004 kl. 14.00 (evt. 14.30) på Rigshospitalet. Hovedemnerne er

1. Fedme med adiponectin og appetitregulation og 2. Rekombinant TSH – anvendelse ved benigne 

og maligne tilstande. Jens Faber står for det endelige program. Efter mødet vil der være en let

buffet. Tilmelding som ved efterårsmødet 2003.

Ad 3. Generalforsamling og klubaften d. 19. april 2004. 

Det videnskabelige møde planlægges af Birger Thorsteinsson. Emnet bliver hypoglykæmi.  

Ad 4. Videnskabelige møder for efteråret 2004. 

Efterårsmødet afholdes d. 19. november 2004. Mulige emner: Grønlandsstudier, opfølgning af

børn/unge efter tidligere kræftbehandling, mandlig osteoporose/PTH behandling samt

epidemiologisk endokrinologi. Det blev besluttet at arbejde videre med oplæg vedr. mandlig

osteoporose/PTH behandling (JF) og desuden tage kontakt til Dansk Cardiologisk Selskab med 

henblik på et fællesmøde vedr. hjertediagnostik/-behandling af patienter med diabetes (OS).

Ad 5. Årsmødet 2005. 

På trods af mødet i Gøteborg sommer 2005 blev det besluttet at fastholde årsmødet 2005. Mødet 

afholdes d. 22. og 23. januar 2005. Efter henvendelse fra RH blev det besluttet at mødet arrangeres

af RH. Ad 6. DM handlingsplan. 

Dansk Medicinsk Selskab (DMS) har forhørt sig hos DES, som indstiller Henning Beck Nielsen, 

Knut Borch Johnsen, Jens Faber samt Hans Henrik Leervang eller Ole Schmidt til diabetesstyregruppen – den nye Diabetes handlingsplan. DMS har på trods af indstillingen fra DES indstillet 

Henning Beck Nielsen og Knut Borch Johnsen samt Allan Kofoed Enevoldsen og Anne Katrin 

Sjølie. Jens Faber har efterfølgende på vegne af DES kontaktet Sundhedsstyrelsen med anmodning 

om, at man vælger DES’ repræsentanter til diabetes-styregruppen. 

Ad 7. National DM-database. 

Hans Henrik Leervang, Birger Thorsteinsson og Jens Faber har afprøvet den ”Fynske” diabetes 

database. På nuværende tidspunkt er der allerede flere diabetes databaser under afprøvning i 

Danmark. Jens Faber forklarede, at der på sigt vil være krav om, at al diabetes behandling 

indrapporteres til NIP (Nationale Indikator Projekt). Denne indrapportering kan evt. foregå via en 

enkelt central database. Andre databaser skal overholde bestemte protokoller og kunne 

kommunikere med den centrale database. 

Der afventes nu en udmelding fra diabetes-styregruppen bag den nationale DM handlingplan, og 

herefter forventes der afholdt møde med de amtslige diabetesudvalg med repræsentanter fra DES 

bestyrelsen. 

Ad 8. Speciallægeuddannelsen – status. 

Punktet udsat. 

Ad 9. Ny formand for DES ved generalforsamlingen 19. april 2004. 

En enig bestyrelse indstiller Jørgen Rungby som formand for DES. 

Ad 10. Arbejdsgruppen vedr. præventiv kardiologi. 

Ole Snorgaard redegjorde for arbejdet i gruppen frem til nuværende tidspunkt. Gruppen har 

beskæftiget sig med oversættelse af europæiske guidelines for forebyggelse af kardiovaskulær 

sygdom (www.escardio.org/scinfo/guidelines/cvd-prevention-ftfv-wv-ejcpr-041203.pdf). DES 

bestyrelsen vil sammen med udvalgte personer med særlig diabetes interesse blive anmodet om at 

gennemgå de danske retningslinier. Rapporten forventes senere fremsendt til landets læger. 

Ad 11. DM-nefrologiudvalg. Nyt fra Allan Flyvbjerg og Bo Feldt-Rasmussen. 

Mhp at beskrive ens retningslinier for henvisning til nefrolog af DM pt. nedsætter DES og Dansk 

Nefrologisk Selskab et udvalg bestående af Hans Henrik Lervang, Elisabeth Mathiesen og Allan 

Flyvbjerg fra DES samt Bo Feldt-Rasmussen, Hans Dieperick og Keld Otte fra Nefrologisk 

Selskab. Oplægget er at Bo Feldt-Rasmussen bliver formand/tovholder. 

Ad 12. Øvrige meddelelser fra formanden. 

Ingen meddelelser. 

Ad 13. Eventuelt. 

CONSUL kurset der afholdes i Helsingør i maj måned er planlagt til 20 kursister fra hhv. Sverige, 

Norge og Danmark. Fra Danmark er der 43 der har søgt om optagelse. Disse fordeler sig som 

følger: 

21 i fase III stilling i endokrinologi 10 i fase III stilling som endnu ikke har deltaget i tidligere CONSUL kurser 

5 der har lovning på fase III stilling, men som endnu ikke er startet i stillingen 

4 i beslægtede specialer 

5 overlæger der ønsker en opdatering 

Bestyrelsen fandt at der skulle være plads til de 31 læger, som er i fase III stilling. Kan der 

arrangeres flere pladser til danske kursister ville man prioritere de 5 læger der har lovning på en 

fase III stilling. 

Jens Friis Bak orienterede om de nye DRG for ambulante ydelser. JFB fremsender yderligere 

information til bestyrelsen og udarbejder informationsmteriale til offentliggørelse på DES’ 

hjemmeside. Yderligere information kan findes på SST’s hjemmeside. 

Udvalg under DES. 

Bestyrelsen

Jens Faber (formand) valgt første gang 2000. Afgår. Bestyrelsen indstiller Jørgen Rungby. 

Jens Friis Bak (næstformand), Ole Snorgaard, Charlotte Mollerup og Thomas Almdal valgt første 

gang 2002 (ext. Generalforsamling 2001). Alle genopstiller for yderligere 2 år. 

Rep. For yngre læger: Bente Langdahl og Michael Røder (er blevet overlæge) er begge valgt første 

gang i 2001, genvalgt i 2003, afgår efter tur 2005. Bente Langdahl trækker sig fra bestyrelsen. 

Michael Røder trækker sig fra bestyrelsen, men genopstiller for yderligere 2 år (som repræsentant 

for ikke ll-afdeling) 

Klaus Køhlendorf og Flemming Pociot valgt 2000 og 2004. Afgår efter tur. 

Jens Peter Kroustrup, Bente Stallknecht, Ole Hother-Nielsen og Sten Lund valgt første gang 2003. 

De er ikke på valg. 

Der mangler herefter 2 læger der er uddannelsessøgende i endokrinologi. Man vil forhøre sig hos 

den nystiftede gruppe af yngre endokrinologer. Begge vælges på den kommende generalforsamling. 

Der skal findes afløser for Flemming Pociot (interesse for endokrinologi, ansat ved et teoretisk 

institut). Moustapha Kassem, Odense foreslås 

Sundheds- og fagpolitisk udvalg

Jens Friis Bak (næstformand for DES) udvalgsformand  

Jens Faber (formand for DES)  

Claus Hagen (Odense,valgt 2001) 

Peter Laurberg (Ålborg, valgt 2001) 

Ulla Feldt-Rasmussen (RH, valgt 2001) 

Lars Østergaard Kristensen (Herlev, valgt 2001) 

Jørgen Rungby (Århus, valgt 2002) 

Henning Juhl Friis (valgt 2001) 

Klaus Kølendorf (fra bestyrelsen) 

Per Heden Andersen (valgt 2001) 

Klaus Gravholt (valgt 2001) 

Søren Urhammer (valgt 2001) 

Michael Røder (YL fra bestyrelsen) Udvalget nedsættes på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Først på 

generalforsamlingen i 2005 skal der vælges nye repræsentanter for yngre læger og læger fra ikke llafdelinger. 

Videreuddannelsesudvalget

Nedsættes af bestyrelsen. Har ikke været nedsat. 

Repræsentanter i Dansk Medicinsk Selskab 

Udpeges af bestyrelsen for 4+4 år 

Thure Krarup (valgt 1998) 

Sten Madsbad (valgt 1998) 

Birger Thorsteinsson (valgt 1998) 

Hans-Henrik Lervang (valgt 2001) 

Kjeld Hermansen (valgt 1998) 

Tilforordnede ved Sundhedsstyrelsens Specialistnævn 

Vælges for 4+4 år på generalforsamlingen 

Hans-Henrik Lervang (valgt 2003) 

Laszlo Hegedüs (valgt 1997 og 2001, afgår 2005) 

Bestyrelsen anbefaler at der fremover vælges 1 person fra hver af de tre regioner. Bestyrelsen 

indstiller derfor Thomas Almdal til valg på den kommende generalforsamling. 

Inspektorer 

Vælges for 4+4 år på generalforsamlingen 

Region Øst: Peter Claes Eskildsen (valg 1997 og 2001, afgår 2005) og Ole Snorgaard (valgt 2001) 

Region Nord: Henning K Nielsen (valgt 2003) 

Region Syd: Jørgen Hangaard (valgt 2003) 

Repræsentant ved UEMS (European Union of Medical Specialists) 

Indstilles af SFU 

Hans Perrild 

Revisorer 

Vælges for 2 år med mulighed for ubegrænset genvalg i 2-års perioder. 

Anne Jarløv (valgt 2001, 2003) 

Jan Kvetny (valgt 2000, 2002, er på valg) 

Consul-komiteen

Bestyrelsen indstiller Ole Hother-Nielsen. Herudover er formanden for DES medlem af komiteen. 

Ad hoc speciallægeuddannelsesudvalg    

Lene Mortensen (P) 

Peder Charles (L) 

Peter Laurberg (L) Henning Beck-Nielsen (L) 

Hans Perrild (U) 

Thure Krarup (P) 

Thomas Almdal (L) 

Åse Krogh Rasmussen (YL-L) 

(P=provinsoverlæge, L=landslandsdelsoverlæge, U=universitetsoverlæge, YL=yngre læge). 

Udvalget skal tage sig af den fremtidige speciallægeuddannelse indenfor såvel common trunk som 

endokrinologi. Udvalget nedlægges når beskrivelsen af den nye speciallægeuddannelse er vedtaget. 

Det statslige ernæringsråd

Bestyrelsen indstiller 2 kanditater til det statslige ernæringsråd. For tiden sidder Kjeld Hermansen 

og Lene Mortensen i rådet. De blev begge valgt første gang 2002. 

Referenter: Jens Faber og Ebbe Winther Jensen