Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Endokrinologisk Selskab torsdag 

d. 25. september 2003. 

Til stede: Jens Faber, Jens Friis Bak, Charlotte Mollerup, Thomas Almdal, Flemming Pociot,

Bente Langdahl, Michael Røder, Ole Hother-Nielsen, Jens Peter Kroustrup, Bente Stallknecht, Sten

Lund og Ebbe Winther Jensen (sekr.).

Ad 1. Velkomst til nye medlemmer af bestyrelsen. 

Jens Faber bød Ole Hother-Nielsen, Jens Peter Kroustrup, Bente Stallknecht og Sten Lund

velkommen.

Ad 2. Referat fra bestyrelsesmøde d. 12. maj 2003. 

Referatet er blevet godkendt af den afgående bestyrelse.

Ad 3. Efterårsmødet fredag d. 21. november 2003. 

Program for efterårsmødet er ved at være på plads. Programmet udsendes til medlemmer af DES og

annonceres i Ugeskrift for Læger. Der sendes herudover invitation til Dansk Selskab for

Gynækologi og Obstetrik.

Tilmelding til mødet vil foregå pr e-mail til Thomas Almdal.

Ved efterårsmødet ydes transportgodtgørelse ved transport i egen bil, tog eller fly (inden for

rimelige grænser).

Den fremtidige mødestruktur vil herefter se ud som følger:

• Årsmødet i januar måned strækkende sig over 1½ dag 

• Forårsmøde strækkende sig over ½ dag 

• Generalforsamling som aftenmøde med kortere videnskabeligt møde 

• Efterårsmøde strækkende sig over ¾ dag 

Ad 4. Årsmødet d. 23.-24. januar 2004. 

Årsmødet afholdes i Odense. Planlægningen af mødet skrider frem. Tilmeldingsfristen for abstracts

forventes at være i starten af december måned.Ad 5. Forårsmødet marts 2004. 

Forårsmødet afholdes mandag d. 15. marts kl. 13-18 (med efterfølgende mindre middag) på 

Rigshospitalet. Foreløbige emner er thyreoidea (Lazlo Hegedüs) og adiponectin (Bjørn Richelsen). 

Herudover mulige emner inden for knoglebrud – endokrinologisk behandling, incidentalomer, 

endokrinologi i grønland og cases. Jens Faber og Charlotte Mollerup er indtil videre ansvarlige for 

afholdelsen af mødet. 

Generalforsamling i DES afholdes mandag d. 19. april 2004. 

Ad 6. National database i DM. 

Jens Faber redegjorde for DiabetesRask databasen som implementeres i HS fra d. 1. november 

2003. NovoNet databasen er netop ved at blive implementeret i Odense. I den forbindelse har 

NovoNordisk kontaktet DES med henblik på at tilbyde DES ejerskab af databasen med henblik på 

at gøre databasen landsdækkende. NovoNet har den fordel, at databasen er netbaseret, hvilket gør at 

den kan anvendes af diabetesambulatorierne, de praktiserende læger og andre relevante behandlere 

samtidig med at patienterne på sigt kan søge oplysninger om sig selv. 

DES vil indtil videre stille sig positivt overfor et eventuelt samarbejde. Jens Faber udarbejder en 

svarskrivelse til NovoNet.  

Ad 7. Speciallægeuddannelsen – statur, kurser. 

Målbeskrivelserne for henholdsvis den fælles internmedicinske introduktionsuddannelse og for 

common trunck er begge blevet godkendt. Målbeskrivelsen for den endokrinologiske del af 

hoveduddannelsen er tæt på en endelig godkendelse idet der nu kun resterer godkendelse af kurser 

under uddannelsen. 

For Region Syd synes stillingerne for endokrinologi at være på plads. Forholdene for Region Nord 

er uafklarede. For Region Øst er det største aktuelle problem at der er for få uddannelsesstillinger på 

de højt specialiserede enheder. 

Sundheds- og Fagpolitisk Udvalg (SFU) under DES planlægger møde med hensyn til endelig 

afklaring af uddannelsesplanerne og -kapaciteten. 

Det er fortsat uafklaret hvordan overgangsordninger kommer til at fungere. Sundhedsstyrelsen har 

tidligere meddelt, at forholdene vedr. overgangsordninger bliver afklaret i nær fremtid. På 

nuværende tidspunkt kræves stillingtagen til håndtering af dels læger som allerede nu er klar til at 

indgå i en fase 3 stilling og dels læger som står overfor at skulle starte på en fase 2 stilling, og som 

dermed i princippet skal fortsætte i en fase 3 stilling inden for de næste 2 eller flere år. 

De fagspecifikke kurser ser på nuværende tidspunkt ud til at skulle rumme: 3 CONSUL kurser, 1 

kursus i undersøgelsesmetoder og 1 kursus i forskningsmetodologi. 

Ad 8. Ny formand for DES  fra maj 2004. 

Foreløbig har ingen kandidater meldt sig. 

Ad 9. Orientering om endokrinologiske DRG- og DAGS-takster. 

Jens Friis Bak redegjorde for resultaterne af de foreløbige meningsudvekslinger med 

Sundhedsstyrelsen. Generelt har man fra DES’ side gjort opmærksom det uheldige i, at den 

generelle besøgstakst i ambulatorierne nedsættes som følge af, at flere af de andre specialer har fået 

indført flere takserbare procedurer. Per 2004 oprettes følgende proceduregrupper: • Første ambulante besøg (bør vægtes højere end de følgende besøg) 

• Patientskole  

• Telefonkonsultation 

• Tungere endokrinologisk gruppe 

• Start af behandling med insulinpumpe 

Gruppen 

• Let endokrinologisk gruppe, 

som omfatter almindelige endokrinologiske procedurer blev ved klinisk validering værdisat meget 

lavt, og er derfor ikke blevet oprettet. DES vil ved kommende møder med DRG-enheden tage dette 

problem op. 

Ad 10. Nedsættelse af arbejdsgruppe med medlemmer af DES og Dansk Nefrologisk 

Selskab vedr. retningslinier for rettidig henvisning af diabetespatienter med 

begyndende nyresygdom. 

DES peger på Allan Flyvbjerg og Bo Feldt Rasmussen der anmodes om at lave et kommissorium og 

dernæst nedsætte et udvalg. 

Ad 11. Nyt fra præventiv kardiologi gruppen. 

Intet nyt. 

Ad 12. Øvrige meddelelser fra formanden. 

DES har modtaget henvendelse fra medicinalfirmaet Aventis, som gerne vil oprette en pris som 

tildeles en læge med forskning inden for diabetes mellitus. Det blev diskuteret om DES skulle 

oprette en sådan pris som kunne gives til en person som har ydet noget ”stort” inden for 

endokrinologien. Prisen kunne sponsoreres at interesserede firmaer for et år af gangen. Man vil 

diskutere en eventuel model for ovenstående på de kommende bestyrelsesmøder.  

Ad 13. Eventuelt. 

Intet. 

Referenter: Jens Faber og Ebbe Winther Jensen