Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Endokrinologisk Selskab mandag

d. 12. maj 2003. 

Til stede: Jens Faber, Jens Friis Bak, Thomas Almdal, Flemming Pociot, Hans-Henrik Leervang,

Klaus Køhlendorf, Ole Snorgaard, Michael Røder, Charlotte Mollerup og Ebbe Winther Jensen

(sekr.). 

Ad 1. Godkendelse af referat fra mødet d. 24. marts 2003. 

Referatet blev godkendt med den tilføjelse at også Flemming Pociot var til stede.

Ad 2. Meddelelser fra formanden. 

Samarbejdet med CSC vedr. Dadiweb er ophørt, da det trods flere forsøg ikke lykkedes at

fremvise en brugbar udgave af databaseprogrammet. Jens Faber fortalte, at DES har taget

initiativ til indkaldelse af formændene fra de amtslige diabetesudvalg med henblik på en

drøftelse af evt. fremtidige planer for databaser. DES ønsker dog ikke selv at deltage i

planlægningen af evt. kommende databaser på nuværende tidspunkt.

Præventiv kardiologi. Der arbejdes på dels guidelines og dels implementering af sådanne. Der

forventes en tilbagemelding fra udvalget i løbet af efteråret 2003.

SST har udsendt en vejledning om faglige bedømmelsesudvalg ved besættelse af

overlægestillinger. I den forbindelse er DES blevet anmodet om at lave og opdatere en liste

over mulige bedømmere. DES har for nuværende ikke mulighed for at udføre denne funktion.

EFES postgraduate Course In Clinical Endocrinology: 29. september – 1. oktober 2003 i

Oxford. Information udsendes til medlemmer af DES på e-mail. 

Diabetesforeningen har forespurgt Jens Faber om DES’ holdning til stamcelleforskning. DES 

har for nuværende ikke nogen afklaret holdning til dette emne, hvilket er meldt tilbage til

diabetesforeningen.

Ad 3. Efterårsmødet 2003. 

Det blev besluttet at rykke efterårsmødet i DES fra fredag d. 7. november til fredag d. 21. november

2003.

Mulige emner:

Insulinpumperapporten

Incidentalomer (binyrerne) • HRT 

Ved efterårsmødet ydes transportgodtgørelse ved transport i egen bil, tog eller fly (inden for 

rimelige grænser). 

Ad 4. Speciallægeuddannelsen. 

Uddannelsesplanerne er fremsendt til SST og CT-delen er nu godkendt. Den fremtidige 

hoveduddannelse kommer til at strække sig over 5 år startende med 1½ år på FBE, herefter 2½ år på 

HSE afsluttende med 1 år på FBE. På landsplan skal der fremover uddannes 15 endokrinologer pr 

år fordelt på 4½ i region Nord, 4 i region Syd og 6½ i region Øst (i følge SST fastlagt ud fra 

befolkningstæthed). 

De regionale uddannelsesråd planlægger de endelige uddannelsesblokke i de tre regioner.  

Uddannelsesprogrammerne offentliggøres på hjemmesiden snarest. 

Ad 5. Regnskab for 2002. 

Regnskabet blev gennemgået. I forbindelse med gennemgangen af regnskabet blev det besluttet at 

DES fremover vil søge professionel bistand i forbindelse med udfærdigelse af regnskabet. 

Ad 6. Eventuelt. 

Intet. 

Referenter: Jens Faber og Ebbe Winther Jensen