Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Endokrinologisk Selskab d. 24. marts 2003.

Tilstede: Jens Faber, Jens Friis Bak, Flemming Pociot, Hans Henrik Lervang, Klaus Køhlendorf,

Ole Snorgaard, Charlotte Mollerup, Thomas Almdal og Ebbe Winther Jensen (sekr.).

Ad 1. Godkendelse af referat fra d. 25. november 2002.

Det fremsendte referat blev godkendt.

Ad 2. Fremtidig mødeform.

På baggrund af en generel positiv tilbagemelding vedr. det netop overståede forårsmøde, blev det

besluttet at erstatte klubaftenerne i efteråret med et efterårsmøde, som på nuværende tidspunkt er

planlagt til fredag d. 7. november kl. 10.00 med middag til afslutning. Mødet opdeles i 3 moduler,

hvor flere emner blev nævnt, herunder: insulinpumper, type 2 DM MTV rapport, HRT og data fra 

DOPS.

Thomas Almdal vil stå for den overordnede planlægning af mødet.

Ad 3. Planlægning af generalforsamling 2003.

Bestyrelse og udvalg blev gennemgået. Bestyrelsens forslag til nye medlemmer udsendes sammen

med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Ad 4. Ny speciallægeuddannelse – status.

Der foreligger nu et endeligt forslag til speciallægeuddannelsen vedr. endokrinologi. Forslaget vil

senere være tilgængeligt på DES’ hjemmeside. SFU vil forinden gennemgå forslaget.  

Ad 5. Præventiv kardiologi arbejdsgruppe. Status ved Ole Snorgaard.

Ole Snorgaard gennemgik baggrunden for nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. præventiv kardiologi.

Der har været afholdt et møde med deltagelse af ca 20 personer, heraf 3 endokrinologer. Udvalget

planlægger udarbejdelse og implementering af nye praktiske guidelines for præventiv kardiologi.Ad 6. DadiWeb – status. 

Jens Faber forhandler stadig med CSC sammen med Birger Thorsteinsson, og der er konstant nye 

problemer med funktionaliteten. Jens Faber fik accept til at tage den endelige beslutning om evt. at 

lukke DadiWeb inden for nær fremtid. 

Ad 7. Meddelelser fra formanden. 

Der foreligger udkast til DRG-procdure koder fra DES. Forslaget fremsendes til bestyrelsen på et 

senere tidspunkt. 

CONSUL-kursus 2004 afholdes 1.-5. maj i Helsingør med emner inden for calcium metabolisme og 

thyreoidea. Kursusledelsen udgøres af Birte Nygaard, Kim Brixen og Nils Knudsen 

Michael Røder valgt som kasserer for DES med ikrafttræden fra den kommende generalforsamling. 

Ad 8. Eventuelt. 

Årsmødet i januar måned 2003 forventes at give et overskud på kr. 170.000. Ud over generelle 

problemer med tilmeldingen til mødet, forløb mødet godt. 

Bestyrelsen har modtaget flere tilkendegivelser vedr. CONSUL kurserne. I forbindelse med det 

netop afholdte møde i Norge har flere fremført, at det faglige niveau ikke lever op til de danske 

kursisters forventninger. For at kunne diskutere problemet nærmere vil bestyrelsen anmode om at få 

adgang til evalueringsmaterialet.  

Referent: Jens Faber og Ebbe Winther Jensen