Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Endokrinologisk Selskab d. 25. november 2002. 

 

PDF
Se oprindelig PDF

Tilstede: Jens Faber, Jens Friis Bak, Ole Snorgaard, Charlotte Mollerup, Klaus Kølendorf, 

Flemming Dela, Michael Røder og Ebbe Winther Jensen (sekr.).  

Ad 1. Godkendelse af referat fra d. 4. november 2002. 

Det fremsendte referat blev godkendt efter ændringer under punkterne 7 og 9. 

Ad 2. Meddelelser fra formanden. 

• Der er nu nedsat et udvalg som skal beskrive retningslinier for anvendelse af insulinpumper. 

Udvalget skal desuden se på behovet for insulinpumper i fremtiden og komme med 

økonomiske overvejelser. Udvalgets sammensætning: K. Hermansen, K. Borch-Johnsen, J. 

Sandahl-Christensen, I. Bengtson, JE. Henriksen, HH. Lervang og K. Nørgaard. 

• Dansk oftalmologisk selskab har indbudt DES til deltagelse i et fællesmøde vedr. 

Thyreoidea-relateret Orbitopati (TAO). Mødet afholdes på KAS Herlev d. 17. januar kl. 

14.30-18.00. Indbydelse udsendes til medlemmer af DES (på E-mail) og annonceres på 

hjemmesiden. 

Ad 3. Speciallægeuddanelsen – status. 

Sundhedsstyrelsen har meddelt, at varigheden af hoveduddannelsen er skåret ned fra 6 til 5 år. 

Generelt var der stor bekymring for det afkortede uddannelsesforløb. Bestyrelsen vedtog flg.: 

Hoveduddannelsen varer 5 år (krav fra det nationale råd). Det væsentlige er at sammensætningen af

uddannelsesafdelinger er på en måde så minimumskompetencerne kan opfyldes. 

3 moduler: 

1. De første 1½ år foregår på en funktionsbærende enhed i intern medicin (FBE). Her opnås 

kompetencerne for common trunk, og afhængig af lægens uddannelsesniveau startes i fælles 

medicinsk forvagt og evt. senere bagvagt. Om muligt tilknytning til endokrinologien i dagtiden 

henne i forløbet, men mulighed for ophold i andre specialer i dagtiden (kardiologi ect.). 

2. De næste 2½ år foregår som R1 på en endokrinologisk Lands- og Landsdelsafdeling. 

3. Det sidste år foregår i en FBE med endokrinologi som subspeciale. Her er lægen R1 med arbejde 

udelukkende i den endokrinologiske sektion. 

Første og 3. modul kan foregå på samme afdeling, men ikke nødvendigvis. Ad 4. DadiWeb. 

DadiWeb afprøves i perioden 6. december 2002 til 15. januar 2003. Herefter afgøres det, om 

databasen fungerer tilfredsstillende. Er dette ikke tilfældet vil DES som tidligere besluttet trække 

sig ud af samarbejdet vedr. DadiWeb.  

Ad 5. Patientklagenævnet – SST: Ansøgninger som endokrinolog. 

Til de to opslåede stillinger er der modtaget en ansøgning. Sundhedsstyrelsen har på denne 

baggrund anmodet DES om at pege på en person til den ikke ansøgte stilling. DES mener at denne 

stilling bør besættes med en endokrinolog fra en Lands- og Landsdelsafdeling. Man opfordrer SST 

til eventuelt selv at rette direkte henvendelse til LL-afdelingerne.  

Ad 6. Kommende møder i DES. 

Planlægningen af årsmødet 24.-25. januar 2003 foregår planmæssigt. 

Årsmødet 2004 afholdes i Odense. 

Jens Faber fortsætter planlægningen af forårsmødet d. 24. marts 2003. Mødet starter kl. 14.00 og 

afsluttes med middag. Uændret emne: Stress hyperglykæmi som hovedemne og ANP/BNP som biemne. 

Generalforsamling afholdes d. 12. maj 2003. Der afholdes i forbindelse hermed et kortere 

videnskabeligt møde med binyrekirurgi eller Conn syndrom som mulige emner. 

For efteråret 2003 overvejes møde om 10-års data fra DOPS (sammen med gynækologer). 

Ad 7. Eventuelt. 

Det næste CONSUL kursus afholdes marts 2003 i Tromsø, Norge. Det har været muligt at optage 

alle de danske ansøgere. 

I 2004 skal CONSUL kurset vedr. Thyreoidea og calciummetabolisme afholdes i Danmark. 

Kim Brixen er blevet valgt som formand for Dansk Knoglemedicinsk Selskab og planlægger derfor 

at udtræde af bestyrelsen under DES ved den næste generalforsamling. Kim Brixen har i den 

forbindelse meddelt at han ønsker at videregive posten som kasserer snarest. Anmodningen tages til 

efterretning. Indtil der findes en afløses anmodes Kim Brixen om at fortsætte (Ebbe Winther Jensen 

kontakter Kim Brixen). 

Referent: Jens Faber og Ebbe Winther Jensen