Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Endokrinologisk Selskab d. 4. november 2002. 

 

PDF
Se oprindelig PDF

Tilstede: Bente Langdahl, Charlotte Mollerup, Jens Faber, Jens Friis Bak, Ole Snorgaard, 

Flemming Pociot, Flemming Dela, Kim Brixen, Hans-Henrik Lervang og Ebbe Winther Jensen 

(sekr.).  

Ad 1. Godkendelse af referat fra d. 23. september 2002. 

Det fremsendte referat blev godkendt. 

Ad 2. Meddelelser fra formanden. 

• DES havde modtaget skrivelse fra Jens Sandahl Christensen med forslag om etablering af et 

hypofysekursus for internmedicinere, pædiatere og neurokirurger med placering svarende til 

det nuværende kursistniveau. Generelt var der støtte til det fremsendte forslag, dog ønsker 

DES at målgruppen for kurset bliver speciallæger inden for de nævnte områder. DES vil 

desuden gerne stille med en repræsentant til kursusudvalget. 

• Jens Faber havde indlæg i Dagens Medicin vedr. samarbejdet med Sundhedsstyrelsen. 

Sundhedsstyrelsen har som kommentar til indlægget svaret at man (SST) er særdeles tilfreds 

med det store arbejde som DES udfører og at man er meget interesseret i at fortsætte 

samarbejdet. Med hensyn til den konkrete sag omhandlende godkendelse af 

endokrinologiske uddannelsesstillinger på Esbjerg og BBH har Sundhedsstyrelsen meddelt 

at godkendelserne er givet på baggrund af konkrete vurderinger. 

• Kjeld Hermansen har kontaktet Jens Faber og foreslået at der nedsættes et udvalg som skal 

beskrive retningslinier for anvendelse af insulinpumper. Udvalget skal desuden se på 

behovet for insulinpumper i fremtiden og komme med økonomiske overvejelser. Man 

anbefaler at Kjeld Hermansen udarbejder et kommissorium for udvalget. 

• Fra gruppen af provinsoverlæger er der fremsendt anmodning om at referater fra 

provinsoverlægernes møder gøres tilgængelige på DES’ hjemmeside. Det besluttedes ikke at 

imødekomme anmodningen da ”udvalget” ikke er nedsat under DES. 

Ad 3. Kommende møder i DES. 

Programmet for det kommende møde vedr. doping er planlagt. Mødet annonceres som ½ side 

annonce i Ugeskrift for Læger. 

Mødet den 24. marts har stress hyperglykæmi som hovedemne og ANP/BNP som bi-emne. Generalforsamling afholdes d. 12. maj 2003. Der afholdes i forbindelse hermed et kortere 

videnskabeligt møde med binyrekirurgi som muligt emne. 

For efteråret 2003 overvejes møde om 10-års data fra DOPS (sammen med gynækologer). 

Ad 4. DadiWeb. 

Jens Faber, Thure Krarup og Birger Thorsteinsson og repræsentant fra IT afdelingen i Frederiksborg 

Amt har aftalt møde med firmaet bag DadiWeb. Der er taget beslutning om, at databasen skal være 

køreklar senest d. 15. januar 2003. Hvis dette ikke kan lade sig gøre vil DES trække sig ud af 

arbejdet med databasen.  

Ad 5. DRG – ambulante ydelser. 

Der er aftalt møde med Sundhedsstyrelsen vedr. DRG ydelser d. 25. november 2002. Jens Friis Bak 

fremsender DES’ udkast til nye takster for ambulante ydelser til medlemmer af bestyrelsen med 

henblik på kommentarer inden det planlagte møde.  

Ad 6. Speciallægeuddannelsen - status. 

Jens Faber redegjorde for arbejdet med speciallægeuddannelsen, hvor kompetencelister til både 

common trunck og speciale uddannelsen i endokrinologi som tidligere nævnt er færdigskrevet. 

Jens Faber redegjorde herudover for forslag til hoveduddannelsen i endokrinologi, som berammes 

til at tage 6 år ud over turnus- og introduktionsuddannelsen. Disse 6 år fordeles som følger 

• Mindst 4½ år skal være inden for endokrinologi med 2½-3 år på lands- og landsdelsafdeling 

og den resterende tid (1½-2 år) på funktionsbærende enhed med endokrinologi som 

subspeciale (dvs. centralsygehusniveau). En del af denne tid foregår som sidste moment i 

den 6 årige uddannelse. 

• Resten, dvs. højest 1½ år foregår på anden internmedicinsk afdeling i funktionsbærende 

enhed, dvs. evt. på funktionsbærende enhed med endokrinologi som subspeciale, dog med 

dagarbejdstid uden for endokrinologi. 

Ad 7. Henvendelse fra Charlotte Mollerup om evt. optagelse af endokrinkirurgi under DES. 

Dansk Endokrinologisk Selskab kan ikke støtte at endokrin kirurgi optages under DES, men vil 

gerne støtte uddannelsessøgende kirurger i specialet ved at tilbyde plads på CONSUL kurserne, hvis 

der er pladser i overskud efter at de uddannelsessøgende medicinere er optaget. 

Ad 8. Forslag til SST om inspektorer i Region Syd og Nord. 

Punktet blev ikke behandlet. 

Ad 9. Udpegning af 1-2 medlemmer til arbejdsgruppe om præventiv kardiologi. 

Ole Snorgaard og Thomas Almdal blev udpeget. Begge er medlem af bestyrelsen, hvilket afspejler 

DES’ interessefor at følge arbejdet i udvalget tæt. 

Ad 10. Eventuelt. 

Intet 

Referent: Ebbe Winther Jensen