Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Endokrinologisk Selskab 23. september 2002. 

 

PDF
Se oprindelig PDF

Tilstede: Klaus Kølendorf, Hans-Henrik Lervang, Thomas Almdal, Ole Snorgaard, Jens Faber, Jens 

Friis Bak, Flemming Pociot, Charlotte Mollerup og Ebbe Winther Jensen (sekr.).  

Ad 1. Meddelelser fra formanden. 

Sundhedsstyrelsen har kontaktet DES og anmodet selskabet gennemgå mulige ansøgere 

(endokrinologer) til opslåede stillinger i patientklagenævnet. Jens Faber gennemser ansøgningerne 

når de kommer. 

Sekretæren i DES har anmodet om at få dækket udgifter til ADSL-forbindelse til internettet. DES 

vil dække de løbende udgifter for abonnementet. 

DES modtager løbende et større antal rapporter fra blandt andet Sundhedsstyrelsen. Fremover vil 

medlemmerne via nyhedsbrevet blive orienteret om disse rapporter, der næsten alle kan findes på 

internettet. 

Ad 2. DadiWeb. 

DadiWeb har været afprøvet i juli måned. Der er fortsat en del fejl og mangler. På bestyrelsesmødet 

blev det diskuteret om ikke DES skulle fastsætte en ultimativ deadline for levering af et fungerende 

system. Jens Faber kontakter Birger Thorsteinsson.  

Ad 3. DRG – ambulante ydelser. 

Under Sundhedsministeriet har der været afholdt møde vedr. DRG takstsystemet for ambulante 

ydelser. Jens Friis Bak, Peter Laurberg og Jens Faber deltog som repræsentanter for DES. Fremover 

vil Jens Friis Bak indgå i arbejdsgruppen. Udkast til nye takster fremlægges for SFU ved næste 

møde og dernæst for bestyrelsen i DES.  

Ad 4. Mødeform (aftenmøderne) fremover: Hvilken form, hvor annoncering mv. 

Med baggrund i det fortsat beskedne fremmøde til klubaftener i DES, blev det besluttet, at der 

udover udsendelse af nyhedsbrev også udsendes en reminder om klubaftener. Denne meddelelse 

udsendes ca 1 uge før klubaftenen. Meddelelsen udsendes til de af DES’s medlemmer som er på email listen med anmodning om offentliggørelse i konferencelokaler og kontorer mv. 

For foråret 2003 forsøges en omlægning af klubaftenerne, således at møderne i februar og marts 

erstattes af et møde mandag d. 17. marts 2003 kl. 14-19 med efterfølgende middag. Man vil 

undersøge mulighederne for støtte fra medicinalindustrien til afholdelse af mødet. Foreløbige emner 

er BNP (brain natriuretisk peptid), stress hyperglycæmi og endokrin kirurgi. Klubaftenen med generalforsamlingen bibeholdes uændret. Den ændrede mødestruktur skal evalueres ved 

generalforsamlingen. 

Da kun få yngre medlemmer af DES har benyttet sig af ordningen med refusion af transportudgifter 

i forbindelse med klubaftenerne, blev det besluttet at lade ordningen fortsætte indtil videre. Der vil 

således være mulighed for fremover at få refunderet udgifter til flybillet (retur). 

Ad 5. Speciallægeuddannelsen - status. 

Kompetencelister til både common trunck og speciale uddannelsen i endokrinologi er 

færdigskrevet. Der arbejdes nu med udformning af de kurser som skal tilbydes under begge dele af 

uddannelsen. Den foreløbige dato for implementering af den nye speciallægeuddannelse er d. 1. 

marts 2003. 

Ad 6. Blodglukose rapport. 

Den endelige rapport kan ses på hjemmesiden, og er i øvrigt udsendt til medlemmer af DES til 

orientering. 

Ad 7. Patientinformation vedr. radiojodbehandling. 

Der er udarbejdet nye retningslinier for patientinformation. Retningslinierne kan ses på 

hjemmesiden. 

Ad 8. Årsmødet 2003. 

Det kommende årsmøde afholdes d. 24.-25. januar 2003 i Århus. Information med deadline for 

abstracts og tilmelding fremsendes særskilt til medlemmer af DES.  

Ad 9. Endokrinkirurgi. 

Charlotte Mollerup havde fremsendt skrivelse med overvejelser over placering af endokrinkirurgien 

i fremtiden. CM ønskede desuden om DES vil overveje at optage endokrinkirurgi som et 

subspeciale under DES. Med henblik på den videre behandling i SFU anmodes CM om 

fremsendelse af foreliggende europæiske anbefalinger til endokrinkirurgi. 

Der blev i øvrigt helt ekstraordinært bevilget kr. 5000 i støtte til det kommende kursus i 

endokrinkirurgi. Kurset blev støttet pga. den betrængte økonomi. 

Ad 10. Forslag til SST om inspektorer i Region Syd og Nord. 

Punktet udsat. 

Ad 11. Udpegning af 1-2 medlemmer til arbejdsgruppe om præventiv kardiologi. 

Under Dansk Kardiologisk Selskab er der nedsat en arbejdsgruppe til vurdering af præventiv 

kardiologi. DES peger på Ole Snorgaard som medlem af arbejdsgruppen. Hvis der er mulighed for 

mere end en repræsentant foreslås Thomas Almdal. 

Ad 12. Eventuelt. 

Intet 

Referent: Jens Faber og Ebbe Winther Jensen