Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Endokrinologisk Selskab 22. april 2002. 

 

PDF
Se oprindelig PDF

Tilstede: Klaus Kølendorf, Hans-Henrik Lervang, Thomas Almdal, Ole Snorgaard, Michael Røder, 

Niels Møller, Bente Langdahl, Jens Faber, Kim Brixen, Jens Friis Bak, Charlotte Mollerup og Ebbe 

Winther Jensen (sekr.).  

Ad 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 18. marts 2002. 

Referatet blev godkendt. 

Ad 2. Meddelelser fra formanden. 

Ingen meddelelser 

Ad 3. DadiWeb. 

Der er forventning om, at DadiWeb er klar til brug i en endelig færdig version fra 1. juli 2002. Det 

kom frem på mødet at der mangler en endelig afklaring af, hvilket data-net der skal bruges til 

opkobling til DadiWeb serveren. 

Ad 4. DRG – ambulante ydelser. 

DRG takstsystemet for år 2002 er udkommet i en revideret udgave, hvor takster for de ambulante 

ydelser fremgår. DES har tidligere kommenteret takstsystemet, men er desværre ikke blevet hørt i 

forbindelse med den sidste udgave. Jens Faber tager kontakt til Peter Laurberg som tidligere har 

arbejdet med DRG takstsystemet. DES forventes herefter at rette kontakt til Sundhedsstyrelsen på 

ny. 

Ad 5. Bestyrelsesmøder, form og sted fremover. 

Med baggrund i det beskedne fremmøde til klubaftener i DES, diskuteredes på foranledning af Jens 

Faber mødestrukturen i DES. Man ønsker generelt at bevare årsmødet i uændret form. Herudover 

var der forslag om yderligere 3 møder pr år (2 forår og 1 efterår). Disse møder skulle starte tidligt 

på eftermiddagen og afsluttes med en middag. Det ene møde i foråret kan efterfølgende afsluttes 

med generalforsamlingen. Møderne kunne f.eks. struktureres med 1-2 oversigtsforelæsninger 

efterfulgt af et antal foredrag inden for samme emnekreds. Til sidst kunne man f.eks. diskutere flere 

cases. 

I bestyrelsen var der stemning for at orientere om ovennævnte planer ved generalforsamlingen og 

eventuelt afprøve den nye mødestruktur fra foråret 2003. 

  

Ad 6. Kommende videnskabelige møder. 

Forslag til program for efteråret 2002 er som følger: 

23. september Gestationel diabetes, Klaus Kølendorf er ansvarlig. 4. november  Primær hyperparathyreoidisme, Henrik Vestergaard er mødeleder. 

25. november  Doping. Jens Faber kontakter Flemming Dela med henblik på program 

og mødeleder.  

Ad 7. Eventuelt. 

På sigt er der behov for klare regler for krav til videreuddannelsen af speciallæger. Bestyrelsen 

anmoder SFU se på CME. 

Kim Brixen fremlagde regnskab for Dansk Endokrinologisk Selskab for 2001. Der har været en 

formuetilvækst på kr. 111.373. Som udtryk for flere medlemmer af DES er indtægterne fra 

kontingent steget med kr. 20.000 

Referent: Ebbe Winther Jensen