Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Endokrinologisk Selskab 18. marts 2002. 

 

PDF
Se oprindelig PDF

Tilstede: Jens Faber, Ole Snorgaard, Charlotte Mollerup, Thomas Almdal, Klaus Kølendorf, 

Flemming Pociot og Ebbe Winther Jensen (sekr.).  

Ad 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 25. februar 2002. 

Referatet blev godkendt med enkelte rettelser. 

Ad 2. Planlægning af generalforsamling 2002. 

Jens Faber gennemgik formandens beretning for året 2001/2002. Beretningen udsendes sammen 

med indkaldelse til generalforsamlingen og offentliggøres på hjemmesiden. 

Opstillingslister til diverse udvalg fremgår af indkaldelsen til generalforsamlingen. 

Ad 3. Kommende videnskabelige møder. 

Forslag til program for efteråret 2002 er som følger: 

23. september Gestationel diabetes, Klaus Kølendorf er ansvarlig. 

4. november  Primær hyperparathyreoidisme, Henrik Vestergaard er mødeleder. 

25. november  Hypertyreose, Laszlo Hegedüs er mødeleder. 

Mulige emner for senere møder: 

Type II DM og hjertesygdom. 

Doping. 

Diagnostiske nødder. 

Vitamin-D. 

Ad 4. Nyt fra videreuddannelsesudvalget. 

Der var intet nyt at rapportere. 

Ad 5. DadiWeb. 

Version 3 er under afprøvning. Der er tæt kontakt mellem styregruppen og CSC 

(softwareleverandøren). Der er forhåbning om en endelig køreklar version omkring 1. maj 2002. 

  

Ad 6. Speciallægeuddannelsen - status. 

Den nye speciallægeuddannelse er planlagt med ikrafttræden 1. januar 2003. Der er afholdt møde i 

sundheds- og fagpolitisk udvalg (SFU) med deltagelse af videreuddannelsesudvalget under SFU d. 

14. marts 2002. Der arbejdes med udkast til målbeskrivelse i endokrinologi. Man har valgt at 

anvende SST’s nye termer for den funktionsbærende enhed og den højt specialiseret enhed som er 

dels LL-delsafdelinger og basis-endokrinologiske afdelinger. Uddannelsen kan skitseres som følger: Hoveduddannelsen 6 år som 1,5 år på basis endokrinologisk afd., 3 år på LL-dels afd. og igen 1,5 år 

på samme eller anden basis endokrinologisk afd. I denne periode afvikles de kendte A-kurser og 

CONSUL. Færdighedsudviklende moduler (lab uddannelsen) indgår ligeledes i denne del af 

uddannelsen. 

Udvalget arbejder ligeledes med minimumskompetancekrav til Common Trunk. 

Dansk Endokrinologisk Selskab har tidligere indstillet til SST om afslag af fase 3 stilling i 

endokrinologi i Esbjerg med argumentet at denne uddannelse skal foregå på LL-dels afdelinger for 

ikke at forringe uddannelsen. På trods af denne indstilling har SST tildelt Esbjerg en 12 måneders 

uddannelsesstilling i endokrinologi. Odense har efterfølgende accepteret en rotationsordning med 

18 måneders endokrinologi. Der har siden været ønske fra hospitaler i HS (Amager og BBH) om en 

lignende ordning. Dansk Endokrinologisk Selskab har på ny fremsendt indstilling om afslag til SST 

med henvisning til ovennævnte argumentation samt det forhold at den nye speciallægeuddannelse 

står for døren. Her skal der etableres et formaliseret samarbejde mellem et større antal basisendokrinologiske afdelinger og LL-dels afdelinger. 

Ad 7. Eventuelt. 

Intet. 

Referent: Ebbe Winther Jensen