Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Endokrinologisk Selskab 25. februar 2002. 

 

PDF
Se oprindelig PDF

Tilstede: Jens Faber, Jens Friis Bak, Ole Snorgaard, Charlotte Mollerup, Thomas Almdal, Kim 

Brixen, Klaus Kølendorf, Flemming Pociot, Flemming Dela, Hans Henrik Lervang, Bente Langdahl 

og Ebbe Winther Jensen (sekr.).  

Ad 1. Meddelelser fra formanden.  

Sundhedsstyrelsens vejledning: Specialeplanlægning og lands- og landsdelsfunktioner i 

sygehusvæsenet er udkommet i en revideret version. DES har tidligere fremsendt flere kommentarer 

til vejledningen. Af disse kommentarer har kun en mindre del givet anledning til ændringer i den 

endelige vejledning. Vejledningen kan læses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside 

(www.sundhedsstyrelsen.dk). 

DRG-registreringen er uændret i forhold til tidligere. DES har tidligere fremsendt kommentarer. 

Yderligere information på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. 

Der blev orienteret om 6th European Congress of Endocrinology, som i 2003 afholdes i Lyon, 

Frankrig (26.-30. april 2003). Der udsendes yderligere information til medlemmer af DES på et 

senere tidspunkt. 

En gruppe sygeplejersker har inviteret en person fra DES til at deltage i møde vedr. insulin 

injektionsteknik. Allan Vaag deltager i mødet. 

Ad 2. Rapport fra det præliminære videreuddannelsesudvalg. 

Flemming Pociot meddelte, at der har været afholdt et møde, hvor man diskuterede en mulig 

skabelon for opbygningen af videreuddannelsen. Udvalget vender tilbage senere med et konkret 

forslag. 

Ad 3. Planlægning af kommende videnskabelige møder. 

18.03 02: Stamceller, mødeleder Flemming Pociot 

22.04 02: Insulin analoger, arrangør Niels Møller + generalforsamling. 

Møderne for efteråret er planlagt til følgende dage: 23. september, 4. november og 25. november 

2002. 

Mulige emner for kommende møder: 

Primær hyperparathyreoidisme, evt. v. Henrik Vestergaard. 

Type II DM og hjertesygdom. Doping. 

Diagnostiske nødder. 

Thyreoidea og kirurgi. 

Ad 4. Årsmøde 2003. 

Årsmødet er planlagt til d. 24.-25. januar 2003. Mødet afholdes i Århus og arrangeres af Jens Friis 

Bak og Niels Møller. 

Ad 5. Generalforsamlingen i DES 2002 – valg til bestyrelsen og øvrige udvalg. 

Jens Faber, Kim Brixen, Klaus Kølendorf og Flemming Pociot er på valg, og genopstiller for 

yderligere 2 år. 

Øvrige udvalg blev gennemgået (liste vedlagt referatet). 

  

Ad 6. Sammensætningen af Sundheds- og fagpolitisk udvalg (SFU). 

Medlemmer af udvalget er: 

Jens Faber, formand f. DES 

Jens Friis Bak, næstformand f. DES 

Claus Hagen, LL 

Peter Laurberg, LL 

Ulla Feldt-Rasmussen, LL 

Lars Østergaard Kristensen, LL 

Jørgen Rungby, LL 

Henning Juhl Friis 

Klaus Kølendorf 

Per Heden Andersen 

Michael Røder 

Claus Gravholt 

Søren Urhammer 

Ad 7. BG-rapporten. 

DSAM har netop meddelt at man ikke kan godkende det fremsendte forslag. DSAM er i øvrigt ved 

at udsende egen rapport omhandlende blodglukosemåling og diagnostiske kriterier for DM. 

Ad 8. Regler for refusion fra DES til deltagelse i CONSUL. 

Man fastholdt reglen om, at kun uddannelsessøgende kan opnå refusion fra DES til deltagelse i 

CONSUL. Som hovedregel refunderes et beløb svarende til kursusafgiften. For 2002 gives således 

et tilskud på kr. 6.000. Pengene udbetales efter kurset. 

Ad 9. DadiWeb. 

På nuværende tidspunkt arbejdes der på version 3 af programmet. Denne version forventes færdig 

medio marts 2002. Herefter forventes en tilbagemelding fra styregruppen mhp. databasens fremtid. 

Ad 10. Status over speciallægeuddannelsen. 

Lene Mortensen og Peder Charles har sammen med baggrundsgruppen under DES udarbejdet 

forslag til den kommende speciallægeuddannelse, herunder den endokrinologiske 

speciallægeuddannelse. Der afholdes møde med deltagelse af både dette udvalg og SFU d. 14. marts 

2002.  Ad 11. Udpegning af dansk CONSUL-repræsentant til mødet i Norge 2003. 

Bestyrelsen pegede på overlæge, dr. med. Lars Østergaard Kristensen, KAS Herlev som medlem af 

organisationskomiteen ved CONSUL mødet 14.-20. marts 2003 i Norge. 

Ad 12. Eventuelt. 

På baggrund af en henvendelse fra Ole Snorgaard blev det bekræftet, at inspektorerne udpeget af 

DES primært skal vurdere lands- og landsdelsafdelinger. 

En arbejdsgruppe samlet omkring Statens øjenkliniks familieregister, har rettet henvendelse til DES 

vedr. endokrinologisk kontrolprogram i forbindelsen med von Hippel Lindau. Ebbe Winther Jensen 

kontakter gruppen. 

Referent: Ebbe Winther Jensen