Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Endokrinologisk Selskab 26. november 2001. 

 

PDF
Se oprindelig PDF

Tilstede: Hans Henrik Lervang, Flemming Dela, Flemming Pociot, Niels Møller, Bente Langdahl, 

Jens Faber, Mikael Røder 

Ad 1. Godkendelse af referat fra mødet d. 29. oktober 2001.  

Referatet godkendt. 

Ad 2. Meddelelser fra formanden. 

Ingen. 

Ad 3. Kommende videnskabelige møder. 

a. 25.02 02: BMD – metodeproblemer. 

b. 18.03 02: Stamceller. 

c. 22.04 02: Insulin analoger + generalforsamling. 

Ad 4. Årsmøde 2002. 

Noget dårlig sponsorering og tilmelding, som vi arbejder med. 

Ad 5. CONSUL. 

Der forelå referat fra møde i Visby september 2001. Blev taget til efterretning. Endvidere foreligger 

et skrift med Retningslinier. Det blev endnu engang påpeget, at Dansk Endokrinologisk Selskab evt 

vil trække sig ud af CONSUL hvis kapaciteten på de enkelte kurser ikke øges så alle danske fase 3 

ansatte er garanteret plads. Vi kan selv lave lige så gode kurser. 

Ad 6. DADIVOX – status ved Jens Faber. 

DADIVOX – som nu hedder DadiWeb pga ændret teknologi med en central server og registrering 

over nettet. Der har netop været møde mellem den daglige ledelse (Hillerød), styregruppen, Dansk 

Endokrinologisk Selskabs formand, formænd for de amtslige DM-udvalg, IT-kyndige fra 

Frederiksborg og Ålborg, samt CSC (firmaet som står for programmeringen). Det er tæt på, at en 

første version kan frigives. Der er lagt en stram tidsplan til afprøvning af denne på 4 afdelinger i 

DK. De skal melde tilbage den 15.12 2001 til CSC og den 10.01 2002 holder ovenstående gruppe 

møde igen. Finansieringen for 2002 synes i orden via centrale midler. 

Ad 7. Speciallægeuddannelsen. 

Speciallægeuddannelsen:  

a. Under SFU (tidligere KFU) er nedsat et udvalg. De har haft møde og uddelegeret arbejdet 

med at beskrive krav til speciale-delen af uddannelsen hvad angår det faglige. Andre 

arbejder med beskrivelse af de ”bløde værdier” (f.eks. etik, moral, professionalisme i arbejdet etc.), både for common trunk delen og speciale-delen. Der er en  meget stram 

tidsplan, idet vi skal være færdige den 08.12 01. Det når vi næppe, men alle sejl er sat.  

b. DMS er sat til at beskrive begrebet ”fagområder” eller ekspertområder. Dansk 

Endokrinologisk Selskab er ikke enig med DMS i, at kvalifikation til at opnå slutstilling 

indenfor et fagområde kræver en velbeskrevet uddannelse oveni den endokrinologiske. 

Dansk Endokrinologisk Selskab har ikke behov for særlige fagområder indenfor 

endokrinologien med den beskrivelse der er lagt op til p.t. 

Ad 8. Eventuelt. 

a. Placeringen af møder (provins contra København) blev diskuteret igen: Bestyrelsen er lidt 

tilbageholden med at placere møder i provinsen pga transport og tilskudsmuligheder i de 

forskellige regioner. Vi vil i stedet annoncere mere tilskud til yngre læger til transport til 

klubaftener. Således vil Dansk Endokrinologisk Selskab betale en flybillet fra provinsen og 

fuld togbillet hvis dette er aktuelt. Ordningen vil løbe foråret 2002 og herefter blive 

evalueret. 

b. Et videreuddannelses-udvalg skal nedsættes. I første omgang vil flg. bestyrelsesmedlemmer 

danne et forberedende udvalg og komme med nogle løse ideer til aktiviteter: Flemming Dela, 

Flemming Pociot, Mikael Røder. 

Referent: Jens Faber