Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Endokrinologisk Selskab 29. oktober 2001. 

 

PDF
Se oprindelig PDF

Tilstede: Jens Faber, Flemming Pocoit, Michael Røder, Thure Krarup (KFU) og Ebbe Winther 

Jensen (sekr.). 

Ad 1. Godkendelse af referat fra mødet d. 24. september 2001.  

Referatet godkendt. 

Ad 2. Meddelelser fra formanden. 

Ansøgning om godkendelse af fase III stilling i endokrinologi på centralsygehus har været 

behandlet. Uddannelsesprogrammet er ikke dækkende, og kan således ikke godkendes. Dette er 

meddelt Sundhedsstyrelsen. 

Ad 3. Status over kommende videnskabelige møder. 

•  25. februar 2002. Osteoporose – diagnostiske metoder (Kim Brixen og Bente Langdahl er 

ansvarlige). 

•  18. marts 2002. Stamceller, f. eks. pancreas og knogle (Flemming Pocoit er ansvarlig). 

•  22. april 2002. Generalforsamling og Insulin analoger – pro et contra (Niels Møller er 

ansvarlig). 

Ad 4. Årsmødet 2003. Hvem skal arrangere dette? 

Siden 1997 har årsmøderne været afholdt som følger: 

1997 Køge 

1998 Århus/Skejby 

1999 Odense 

2000 Herlev 

2001 Ålborg 

2002 Panum Instituttet 

På denne baggrund vil bestyrelsen i DES kontakte Århus Kommunehospital med henblik på 

afholdelse af årsmødet 2003. 

Ad 5. Ekstraordinær generalforsamling. Der skal flere personer i bestyrelsen og udvalg under 

DES. 

Bestyrelsen og sundheds- og fagpolitisk udvalg skal suppleres. Forslag fremgår af indkaldelse til 

den ekstraordinære generalforsamling. 

  Ad 6. DRG-takster. 

DRG-takster fremgår af hjemmesiden www.info.sum.dk/drg , hvor der ligeledes findes 

undervisningsprogram. Fra DES' hjemmeside laves link til ovennævnte adresse.

Ad 7. Rapporter som sendes til DES. 

DES modtager jævnligt rapporter blandt andet omhandlende MTV. Det blev besluttet, at 

rapporterne fremover nævnes under meddelelser fra formanden med oplysning om kontaktadresse.  

Ad 8. Henvendelse fra Eli Lilly der foreslår næste års symposium placeret enten 4.-5. oktober 

eller 8.-9. november 2002. 

Der var ingen kommentarer til de foreslåede datoer. 

Ad 12. Eventuelt. 

Intet. 

Referenter: Jens Faber og Ebbe Winther Jensen