Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Endokrinologisk Selskab 24. september 2001. 

 

PDF
Se oprindelig PDF

Tilstede: Jens Faber, Kim Brixen, Klaus Køhlendorf, Flemming Pocoit, Hans-Henrik Lervang, 

Niels Møller, Flemming Dela, Michael Røder, Bente Langdahl, Thure Krarup (KFU) og Ebbe 

Winther Jensen (sekr.). 

Ad 1. Godkendelse af referat fra mødet d. 7. maj 2001.  

Referatet godkendt. 

Ad 2. Meddelelser fra formanden. 

FAS har indkaldt til møde om den funktionsbærende enhed. Hans-Henrik Lervang deltager. 

Der er udarbejdet en konsensusrapport om MEN. I den forbindelse har gruppen bag rapporten 

ansøgt DES om økonomisk hjælp til opstart af en landsdækkende database. DES har tidligere 

tilkendegivet sin positive holdning overfor projektet, men har samtidig meddelt at projektet bør 

finansieres ved støtte fra f.eks. hospitalsejerne og ikke ved støtte fra DES. 

Ad 3. Kommende videnskabelige møder. 

Mødedatoerne for forårets møderække er nu fastlagt til 25. februar, 18. marts og 22. april 2002. 

Forslag til emner ved forårets møder er 

•  Osteoporose – diagnostiske metoder (Kim Brixen og Bente Langdahl er ansvarlige). Til 

mødet i februar. 

•  Stamceller, f. eks pancreas og knogle (Flemming Pocoit er ansvarlig). Til mødet i marts. 

•  Insulin analoger – pro et contra (Niels Møller er ansvarlig). Til mødet i april sammen med 

generalforsamling. 

•  Andre forslag: 

•  Fedtvævet som endokrint organ. 

•  Epidemiologi. 

Ad 4. CONSUL – redegørelse ved Thure Krarup. 

Thure Krarup orienterede kort om det netop afholdte CONSUL kursus  i Visby, Gotland. Kurset var 

tilrettelagt med mindre vægt på forelæsninger til fordel for undervisning og diskussion i mindre 

grupper. Som tidligere var der lidt for få pladser til danske deltagere i forhold til det samlede behov 

vurderet ud fra antallet af personer i fase III stilling i endokrinologi. Endelig evaluering af kurset er 

endnu ikke foretaget. 

Det næste CONSUL kursus er planlagt til 29. april til og med 3. maj 2002, Brøndums Hotel, 

Skagen, Danmark. Emnet er diabetes mellitus og dyslipidæmi. Der er opnået sponsorstøtte til dette kursus, hvor kursusafgiften (inkl. kost og logi) forventes at blive kr. 6.000. Tilmeldingsfristen er d. 

3. december 2001 (besked er udsendt til medlemmer af DES og kan ses på hjemmesiden). 

Ad 5. B-glukose måling – status ved Jens Faber. 

Tilbage i 1998 blev der nedsat et fællesudvalg mellem DES, DSAM og Dansk Selskab for Klinisk 

Kemi. Udvalget har arbejdet med fælles retningslinier for blod-glukose målinger og kriterier for 

diagnosen diabetes mellitus. Udvalget har for nylig afholdt møde, og der forventes snarlig rapport. 

Ad 6. DADIVOX – status ved Jens Faber. 

Formanden for styregruppen Thure Krarup tager nu initiativ til et møde med programmør firmaet 

CSC- Tiscali mhp status og endelig fastlæggelse af termin for færdiggørelse, eller total aflysning af 

projektet. Jens Faber samt om muligt en eller flere uvildige IT-kyndige skal om muligt inviteres 

med. Mødet vil blive afholdt i november. 

Ad 7. Årsmødet d. 18. og 19. januar 2002 – status ved Flemming Dela. 

Budget for det kommende årsmøde er på kr. 445.000. Indtil videre er der sponsorindtægter på kr. 

80.000. Der mangler fortsat tilbagemelding fra flere firmaer, som traditionelt har støttet årsmødet. 

Annoncering af årsmødet fremsendes sammen med indkaldelse til klubaften i oktober måned eller 

snarest derefter. 

Ad 8. Ekstraordinær generalforsamling mhp. implementering af nye love i DES. 

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med klubaften mandag d. 26. november 

2001 kl. 20.30 til 21.00. På mødet suppleres bestyrelsen. Klinisk fagligt udvalg suppleres ligeledes 

og skifter navn til sundheds- og fagpolitisk udvalg. 

Ad 9. A-kursus i endokrinologi. Problemer med administration og Sundhedsstyrelsen – status 

ved Jens Faber. 

Sundhedsstyrelsen oplever hvert år en overskridelse af budgetter for A-kurser, indenfor de mange 

specialer. Hidtil har administrationen af kurserne ligget i Sundhedsstyrelsen, men nu skal dette 

arbejde lægges ud til de kursusansvarlige. Dette kan DES - og stort set alle andre specialeselskaber - 

ikke acceptere. DMS ved formand Ib Abildgaard, forhandler sagen på vegne af specialeselskaberne, 

men noget afgørende gennembrud i forhandlingerne lader vente på sig. Konsekvensen kan blive den 

helt uoverskuelige, at A-kurserne ikke gennemføres pga kursusledernes vægring (som DES i givet 

fald bakker op om). 

DES kontakter Sundhedsstyrelsen for at få oplysninger om regnskab fra de tidligere A-kurser. 

Ad 10. Speciallægeuddannelsen – common trunk – status ved Jens Faber. 

Lene Mortensen som sidder i udvalget sammen med Peder Charles havde fremsendt et foreløbigt 

udkast til common trunk uddannelsen inden for intern medicin. Der var enkelte kommentarer som 

mest omhandlede emner som er mangelfuldt beskrevet (dyslipidæmi, PCOS, osteoporose og DM). 

Det blev besluttet at de enkelte kommentarer skulle fremsendes direkte til Lene Mortensen.  

Ad 11. EFES 2005 Gøteborg – redegørelse ved Jens Faber. 

Der er taget beslutning om at EFES kongres 2005 bliver i Gøteborg. Kongressen arrangeres i 

fællesskab af Sverige, Norge og Danmark. Man ser gerne at Danmark repræsenteres stærkt dels i 

planlægningsarbejdet og dels ved selve mødet. 

Ad 12. Eventuelt. Dansk Selskab for Fysisk Aktivitet og Sundhed har sendt forespørgsel til DES om deltagelse i møde 

omhandlende fysisk aktivitet og cancer. Jens Faber melder tilbage at man gerne vil deltage i mødet, 

og at medlemmer af DES orienteres herom. 

Jens Faber er blevet kontaktet af en gruppe repræsenterende unge europæiske ungen forskere. 

Michael Røder bliver kontaktperson fremover.  

Referenter: Jens Faber og Ebbe Winther Jensen