Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Endokrinologisk Selskab d. 7. maj 2001. 

 

PDF
Se oprindelig PDF

Tilstede: Jens Faber, Hans-Henrik Lervang, Lene Mortensen, Niels Møller, Kim Brixen, Thure 

Krarup og Ebbe Winther Jensen (sekr.). 

Ad 1. Godkendelse af referat fra mødet d. 26. marts 2001.  

Referatet godkendt. 

Ad 2. Meddelelser fra formanden. 

Jens Faber gennemgik 2. udkast af Sundhedsstyrelsens vejledning vedrørende specialeplanlægning. 

Udkastet har været fremsendt til høring ved alle lands-landsdelsafdelinger, og de indkomne 

kommentarer er blevet indarbejdet i tilbagemeldingen fra Dansk Endokrinologisk Selskab til 

Sundhedsstyrelsen. 

Under forudsætning af, at de nye love for Dansk Endokrinologisk Selskab godkendes d.d., anmodes 

Klinisk Fagligt Udvalg (KFU) om ekstraordinært at fortsætte frem til en eventuel ekstraordinær 

generalforsamling i Dansk Endokrinologisk Selskab i efteråret 2001. 

DADIVOX. Afprøvning af DADIVOX forventes afsluttet snarest. Styregruppen træffer herefter 

endelige beslutning om, hvorvidt der skal arbejdes videre med DADIVOX. 

Ad 3. Kommende videnskabelige møder. 

Emner for de kommende klubaftener er som følger: 

•  24. september 2001. Diabetiske fodsår. Mødeleder: Per Holstein. 

•  29. oktober 2001. Inhibiner, basale aspekter og deres rolle for udvikling af 

reproduktionssystemet hos børn og voksne. Mødeleder: N. E. Skakkebæk. 

•  26. november 2001. Metoder vedr. bestemmelse af glukosetransport og omsætning. 

Mødeledere: Niels Møller og Flemming Dela. 

Ad 4. Videreuddannelsesudvalg i DES. 

Lene Mortensen og Peder Charles har været til møde med Sundhedsstyrelsen d. 17. april 2001 vedr. 

den nye speciallægeuddannelse. Det forventes, at der træffes beslutning om beskrivelsen af 

common trunk uddannelsen inden for intern medicin inden for en periode af 2 til 3 måneder. Det 

endokrinologiske speciale indgår som en del af den brede intern medicin, og det forventes at de 

færdiguddannede læger her kan varetage endokrinologien på mellemniveau, og således ikke på 

højeste specialistniveau. Der skal ved beskrivelsen af common trunk uddannelsen skeles til hvilke 

specialer, som indgår i den funktionsbærende enhed. Det blev besluttet at nedsætte et ad hoc speciallægeuddannelsesudvalg bestående af Lene Mortensen 

(P), Peder Charles (L), Peter Laurberg (L), Henning Beck-Nielsen (L), Hans Perrild (U), Thure 

Krarup (P), Thomas Almdal (L) og Åse Krogh Rasmussen (YL) (P=provinsoverlæge, L=landslandsdelsoverlæge, U=universitetsoverlæge, YL=yngre læge). Udvalget skal tage sig af den 

fremtidige speciallægeuddannelse indenfor såvel common trunk som endokrinologi. Udvalget 

nedlægges når beskrivelsen af den nye speciallægeuddannelse er vedtaget. 

  

Ad 5. Eventuelt. 

Kim Brixen fremlagde regnskabet for 2000. Der har været et mindre underskud som forklares ved 

dels store udgifter i forbindelse med jubilæums-årsmødet og dels ved sponsoreringen af 

jubilæumsbogen, som indgik i 1999 medens betalingen fandt sted i 2000. 

Referenter: Jens Faber og Ebbe Winther Jensen