Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Endokrinologisk Selskab d. 26. marts 2001. 

 

PDF
Se oprindelig PDF

Tilstede: Jens Faber, Hans-Henrik Lervang, Lene Mortensen, Åse Krog Rasmussen, Niels Møller, 

Flemming Pociot, Flemming Dela og Ebbe Winther Jensen (sekr.). 

Ad 1. Godkendelse af referat fra mødet d. 26. februar 2001.  

Referatet blev godkendt med enkelte rettelser. 

Ad 2. Meddelelser fra formanden. 

2. udkast af Sundhedsstyrelsens vejledning vedrørende specialeplanlægning forventes fremsendt i 

løbet af foråret. Herefter vil der på ny være mulighed for fremsendelse af kommentarer til 

Sundhedsstyrelsen. 

Konsensusrapport omhandlende MEN er sendt videre til Ugeskrift for Læger med henblik på 

offentliggørelse snarest. 

EFES: Kandidater til Executive Committee skal vælges ved den kommende generalforsamling. Fra 

bestyrelsen i DES er der opbakning til at stemme på en fællesnordisk kandidat til posten som 

formand. 

Ad 3. Kommende videnskabelige møder. 

Forslag til kommende klubaftener: 

•  24. september 2001. Diabetiske fodsår. Mødeleder: Per Holstein. 

•  29. oktober 2001. Inhibiner, basale aspekter og deres rolle for udvikling af 

reproduktionssystemet hos børn og voksne. Mødeleder: N. E. Skakkebæk. 

•  26. november 2001. Metoder vedr. bestemmelse af glukosetransport og omsætning. 

Mødeledere: Niels Møller og Flemming Dela. 

•  Epidemiologi og problemer ved screening, eventuelt med udgangspunkt i undersøgelse med 

endokrinologisk problemstilling. 

Lene Mortensen spurgte til bestyrelsens holdning til eventuelt at afholde klubaftener andre steder i 

landet end lige København, f. eks. på tur mellem Ålborg, Århus, Odense og København. Der blev 

ikke truffet nogen endelig beslutning om ændring af praksis. Der var enighed om, at det er 

problematisk kun at afholde møderne i København. Problemet vil blive nævnt på den kommende 

generalforsamling, og man vil indhente oplysninger fra andre selskaber. 

Ad 4. Forberedelse til generalforsamlingen 7. maj 2001.  

•  Jens Faber havde forud for mødet udsendt udkast til love for DES. Enkelte ændringer, 

herunder sammensætningen af bestyrelsen blev diskuteret. Der var enighed om at udvide 

bestyrelsen med yderligere en person, som primært skulle repræsenterer specialer som har et patientrelateret samarbejde med DES. I forbindelse med den kommende generalforsamling 

fremsendes bestyrelsens forslag til love for DES. 

•  Sammensætningen af udvalg under DES blev gennemgået. Ebbe Winther Jensen kontakter 

de enkelte udvalg med henblik på en opdateret liste over udvalgssammensætning. 

  

Ad 5. Fortsat planlægning af årsmødet 2002.  

Flemming Dela havde modtaget materiale og priser fra International Conference Services. For 

registrering og planlægning inkl. håndtering af abstracts bliver prisen ca. kr. 80.000. Flemming Dela 

fik bestyrelsens tilsagn til at gå videre med planlægningen.  

Ad 6. Videreuddannelsesudvalg. 

Bestyrelsen i DES har planer om at nedsætte et ad hoc videreuddannelsesudvalg. På mødet blev der 

ikke nedsat noget endeligt udvalg. I stedet diskuteredes henvendelse fra det Nationale Råd og 

DSIM. 

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse har med udgangspunkt i 

Speciallægekommissionens anbefalinger nedsat et midlertidigt udvalg vedrørende målbeskrivelser 

og logbøger for de intern medicinske specialer. DES er anmodet om at udpege to personer til 

udvalget, som afholder det første møde den 17. april 2001. Bestyrelsen indstiller Lene Mortensen 

og Peder Charles. 

DSIM ved formand Mogens Hansen har ligeledes anmodet DES om at udpege to personer til 

deltagelse i udvalg ligeledes vedrørende videreuddannelse. Jens Faber tager kontakt til Mogens 

Hansen med henblik på afklaring af det endelige formål med udvalget. 

Ad 7. Eventuelt. 

I forbindelse med afholdelse af klubaftener, vil der være mulighed for at leje computer projektor 

(PowerPoint præsentation) fra lægeforeningen for kr. 800 pr gang. Vi skal selv skaffe en bærbar 

computer til brug sammen med projektoren. 

Referenter: Jens Faber og Ebbe Winther Jensen