Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Endokrinologisk Selskab d. 26. februar 2001. 

 

PDF
Se oprindelig PDF

Tilstede: Jens Faber, Hans-Henrik Lervang, Kim Brixen, Lene Mortensen, Åse Krog Rasmussen, 

Niels Møller, Flemming Pociot, Flemming Dela og Ebbe Winther Jensen (sekr.). 

Ad 1. Godkendelse af referat fra mødet d. 11 december 2000.  

Referatet blev godkendt. Der var dog enkelte supplerende kommentarer. 

•  Sundhedsstyrelsens vejledning om specialeplanlægning og lands- og landsdelsfunktioner vil 

sammen med kommentarer fra de kliniske afdelinger blive fremsendt til KFU til udtalelse. 

•  Jens Faber har fundet et link til hjemmeside med ”Direktiv vedr. brug af åbne radioaktive 

kilder”. Oplysninger om dette link vil snarest fremgå af DES’ hjemmeside. 

•  Patientvejledningen i forbindelse med radiojodbehandling af thyreoideapatienter udarbejdes 

i samarbejde mellem kliniske fysiologer og repræsentanter fra Dansk Thyreoidea Selskab. 

Ad 2. Kommende videnskabelige møder. 

Forslag til kommende klubaftener: 

•  Testes ved professor N. E. Skakkebæk (Jens Faber) 

•  Metoder vedr. bestemmelse af glukosetransport og omsætning ved Niels Møller og 

Flemming Dela. 

•  Diabetiske fodsår. 

•  Epidemiologi og problemer ved screening, eventuelt med udgangspunkt i undersøgelse med 

endokrinologisk problemstilling. 

Næste årsmøde afholdes d. 18. og 19. januar 2002 på Panum Instituttet. Der stiles fortsat mod et 

gebyr på kr. 100 for deltagelse i middagen og desuden et gebyr på kr. 100 ved registrering. 

Muligheden for at lade et eksternt firma stå for registrering inkl. tilmelding til årsmødet blev 

diskuteret. Man vil dog forinden undersøge om det er muligt i stedet at udvikle et system hvor 

registrering kan foretages automatisk via internettet med indsamling af oplysninger direkte i en 

database. 

Der har indtil nu kun været positive tilbagemeldinger i forbindelse med afholdelse af 

parallelsessioner på årsmødet. Det blev besluttet fremover at anvende parallelsessioner hvis der 

fortsat findes behov herfor. 

Muligheden for at invitere en udenlandsk foredragsholder blev diskuteret på ny. Flere mulige navne 

blev nævnt uden at der dog blev truffet nogen endelig beslutning. 

Ad 3. Status, DADIVOX.  

December 2000 blev der indgået aftale mellem Frederiksborg Amt og softwarefirmaet CSC. Ny 

version af programmet DADIVOX forventes klar til test i uge 9 og efterfølgende om alt går vel 

afprøvning i FAS Hillerød. Ad 4. CONSUL.  

•  Bestyrelsen har en forventning om, at alle læger ansat i fase III stilling (i endokrinologi), 

tilbydes plads på CONSUL kurserne fremover. 

•  Bestyrelsen fandt det ikke hensigtsmæssigt, at CONSUL kurset for 2001 om thyreoidea- og 

kalksygdomme er placeret tidsmæssigt sammenfaldende med den europæiske 

thyreoideakongres. 

•  Placeringen af mødet på Gotland blev kommenteret i forhold til den forventede lange 

transporttid og høje transportudgifter. 

•  Gebyret for deltagelse er sat til 6.000 Svenske Kr., som vil blive refunderet til deltagere som 

er medlem af DES. Det forventes at øvrige omkostninger til blandt andet transport og fri 

med løn under kursus dækkes af de kliniske afdelinger. 

Det næste CONSUL kursus afholdes sidst i april måned 2002. Kurset planlægges af Kjeld 

Hermansen, Thure Krarup og Sten Madsbad. 

  

Ad 5. Ændring af love, udvalg? Hvordan kommer vi videre.  

Bestyrelsen går ind for nedsættelse af et permanent videreuddannelsesudvalg samtidig med at 

klinisk fagligt udvalg bibeholdes. 

Det blev besluttet at nedsætte et ad hoc videreuddannelsesudvalg allerede nu. Udvalget forventes 

nedsat i forbindelse med den kommende klubaften som bliver d. 26. marts 2001. Medlemmerne af 

DES orienteres herom gennem nyhedsbrevet forud for det nævnte møde. 

Ad 6. Planlægning af generalforsamling. 

Jens Faber udarbejder udkast til ændring af foreningens vedtægter overvejende vedr. 

sammensætning af bestyrelse, KFU og videreuddannelsesudvalg. I den forbindelse opdateres liste 

over de enkelte medlemmers valgperioder. 

Ad 7. Øvrige meddelelser fra formanden. 

•  De endokrinologiske selskaber i Danmark, Norge og Sverige har i fællesskab søgt om 

værtskabet for European Congress of Endocrinology i 2005. Det er planen at kongressen 

skal afholdes i Göteborg. Endelig beslutning træffes juni 2001. Bestyrelsen er indstillet på 

eventuel aflysning af DES årsmøde i 2005 for at bakke op om EFES mødet i Göteborg. 

•  European Journal of Endocrinology skal overgå til EFES som opnår fuldt ejerskab af 

tidsskriftet. Der arbejdes derfor med nye statutter for EFES, som skal vedtages på 

kongressen i Torino juni 2001. DES vil formentlig når dette er på plads modtage et større 

beløb (da vi tidligere havde ejerskab i Acta Endocrinologica). Ny formand i EFES skal 

vælges. DES ser gerne, at dette bliver en nordeuropæer, og der er p.t. opstillet en englænder, 

som bestyrelsen bakker op om. 

•  DSIM har udsendt kompetenceliste vedr. intern medicin. 

•  EFES har anmodet om fremsendelse af oplysninger om medlemmer af DES. I lighed med 

tidligere beslutninger fremsendes ikke oplysninger, dog blev det besluttet at fremsende 

labels på medlemmer af DES, som kan anvendes af EFES i forbindelse med udsendelse af 

information til medlemmer af DES.  

Referenter: Jens Faber og Ebbe Winther Jensen