Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Endokrinologisk Selskab d. 11. december 2000. 

 

PDF
Se oprindelig PDF

Tilstede: Jens Faber, Hans-Henrik Lervang, Kim Brixen, Klaus Kølendorf, Lene Mortensen, Thure 

Krarup og Ebbe Winther Jensen (sekr.). 

Ad 1. Godkendelse af referat fra mødet d. 27 november 2000. Referatet godkendt med enkelt 

tilføjelse. 

Ad 2. Meddelelser fra formanden.  

•  Der er udarbejdet et nyt direktiv vedr. brug af åbne radioaktive kilder. Jens Faber undersøger 

om der er mulighed for at henvise til link under Sundhedsministeriet. 

•  Dansk Thyreoideaselskab er ved at udarbejde en patientvejledning i forbindelse med 

radiojodbehandling af thyreoideapatienter. 

•  Der er fremsendt ny skrivelse til lands- landsdelsafdelingerne i endokrinologi vedr. fase III 

uddannelsen i endokrinologi. Bestyrelsen afventer nu en tilbagemelding fra afdelingerne 

med planer for tilrettelæggelse af laboratorieuddannelsen. De fremsendte planer fremsendes 

til medlemmer af bestyrelsen. 

•  Jens Faber uddelte Sundhedsstyrelsens vejledning om specialeplanlægning og lands- og 

landsdelsfunktioner. Der har været meget kort frist til at fremsende kommentarer til det 

fremsendte, hvorfor Jens Faber som formand for Dansk Endokrinologisk Selskab har 

fremsendt enkelte kommentarer, som blev uddelt på mødet. Jens Faber vil anmode 

Sundhedsstyrelsen om forlængelse af svarfristen, således at KFU får mulighed for at vurdere 

og kommentere vejledningen. 

  

Ad 3. Henvendelse fra Flemming Dela vedr. årsmødet 2002. Flemming Dela har spurgt til 

tidspunkt for afholdelse af årsmøderne. Tidligere har man tilstræbt at afholde årsmødet i den 3. 

weekend i januar måned. 

Med hensyn til muligheden for at invitere f.eks. en udenlandsk foredragsholder, kan bestyrelsen 

forudse problemer med den afsatte tid, idet der synes at være et stigende antal abstracts til 

årsmøderne. I tilfælde af, at der kan afsættes den fornødne tid til en udenlandsk foredragsholder 

uden at det får betydning for antallet af abstracts/foredrag, finder bestyrelsen ideen spændende. 

Ad 4. Nyt om aftenmøderne i foråret. Følgende emner blev aftalt: •  26.02.01: Osteoporose: Resultater fra Danish Osteoporosis Prevention Study. 

Mødeledere: Leif Mosekilde og Kim Brixen. 

•  26.03.01: Børneendokrinologi. (er senere ændret til foreløbige resultater fra DANTYR). 

•  07.05.01: Generalforsamling og ovariel og testikulær endokrinologi. Mødeleder: Lene 

Mortensen. 

  

Datoer for møderne i efteråret 2001 er fastsat til 24.09.01, 29.10.01 og 26.11.01. 

  

Ad 5. Årsmødet 2001. Der er fremsendt ca. 70 abstracts til årsmødet januar 2001. Der forventes ca. 

250 mødedeltagere. På denne baggrund er man i bestyrelsen enig med arrangørerne om, at der 

forsøgsvis planlægges med parallelsessioner fredag eftermiddag for ikke at skulle give afslag til de 

fremsendte abstracts. 

På den kommende generalforsamling vil man diskutere strukturen af årsmøderne, idet der fremover 

forventes et uændret eller om muligt et stigende antal abstracts.  

Ad 6. Eventuelt.  

•  Der er modtaget en skrivelse fra attestudvalget, hvor Dansk Endokrinologisk Selskab 

anmodes om at vurdere, om deltagelse i diabeteskursus kan opfattes som et så væsentligt led 

i behandlingen af patienter med diabetes, at det kan sammenlignes med enhver anden 

behandling, der normalt kræver indlæggelse og derfor giver ret til modtagelse af 

sygedagpenge. Ebbe Winther Jensen udarbejder svarskrivelse, hvoraf det fremgår, at Dansk 

Endokrinologisk Selskab finder at deltagelse i diabeteskurser/skole i dag er en væsentlig del 

af diabetesbehandlingen, og derfor må sidestilles med enhver anden form for behandling 

som kræver indlæggelse.  

Referenter: Jens Faber og Ebbe Winther Jensen