Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Endokrinologisk Selskab d. 27. november 2000. 

 

PDF
Se oprindelig PDF

Tilstede: Jens Faber, Hans-Henrik Lervang, Kim Brixen, Klaus Kølendorf, Åse Krog Rasmussen, 

Thure Krarup, Flemming Dela og Ebbe Winther Jensen (sekr.). 

Ad 1. Godkendelse af referat fra mødet d. 2. oktober 2000. Referatet godkendt med den 

tilføjelse, at lands-landsdelsafdelingerne gøres opmærksom på, at uddannelsesprogrammet for fase 

III stillingerne bør tilstræbe at der reserveres tid til 6 måneders vagtfri laboratorietid inden for de 

første 12 måneder af ansættelsestiden. 

Ad 2. Videnskabelige møder i 2001. Følgende emner blev aftalt: 

•  26.02.01: Osteoporose: Resultater fra Danish Osteoporosis Prevention Study. 

Mødeledere: Leif Mosekilde og Kim Brixen. Kim Brixen melder tilbage til bestyrelsen. 

•  26.03.01: Børneendokrinologi. 

•  07.05.01: Generalforsamling og ovariel og testikulær endokrinologi. Lene Mortensen er 

ansvarlig. I tilfælde af, at Lene Mortensen melder fra, vil Flemming Dela forsøge at etablere 

et møde vedr. insulin og endothelcellefunktion. 

Datoer for møderne i efteråret 2001 fastsættes snarest ved Ebbe Winther Jensen. 

Ad 3. Mødet i DES d. 11. december 2000. Jens Faber vil være mødeleder, og vil på mødet 

gennemgå de to alternative forslag vedr. strukturen i DES. Baggrunden for de foreslåede ændringer 

er primært et ønske om bedre repræsentation af ikke-lands-landsdels afdelingernes overlæger i både 

bestyrelse og udvalg. Herudover ønskes en klar præcisering af kompetencefordeling mellem 

bestyrelsen og underudvalg. 

Ad 4. Årsmødet 2001. 

•  Jens Otto Lunde Jørgensen har bedt bestyrelsen sørge for, at der til årsmødet ikke afvises 

abstracts i samme størrelsesorden som ved sidste årsmøde. Endelig bør der være klare og 

rimelige regler i tilfælde af for mange abstracts i forhold til det planlagte. Det blev besluttet 

at afvente en udmelding fra arrangørerne af årsmødet (forventes d. 11. december 2000) 

inden besvarelse af henvendelsen. Det blev præciseret, at der ved for mange fremsendte 

abstracts, da prioriteres de yngre medlemmer af DES. Alternativt arrangeres et aftenmøde 

ved flere sammenhængende emner. Med det nuværende antal abstracts finder bestyrelsen det 

ikke hensigtsmæssigt med parallelsessioner, posterpræsentation eller udvidelse af mødetiden, men bestyrelsen finder det ligeledes uheldigt hvis organisationen af mødet reelt 

hindrer, at årsmødet kan vokse sig større. Såfremt der fortsat viser sig en tendens til øgede 

antal indsendte abstracts, vil bestyrelsen ikke udelukke, at årsmødet organiseres med 

parallelsessioner. 

•  Pharma Vinci har forespurgt bestyrelsen i DES, om der på årsmødet kan uddeles et legat på 

kr. 20.000 til forsker inden for firmaets interesseområde (osteoporose). På lige fod med 

tidligere beslutninger, afvises tilbudet med den begrundelse, at enkelte firmaer ikke kan 

favoriseres på mødet. Pharma Vinci er velkommen til at støtte årsmødet på lige fod med de 

øvrige firmaer. 

Ad 5. Løn til formandens sekretær. Der blev bevilget mulighed for, at Jens Faber kan aflønne sin 

sekretær for udført arbejde. 

Ad 6. MEN konsensusrapport. Kim Brixen meddelte, at rapporten er ved at være færdig. 

Eksemplar vil blive fremsendt til medlemmer af bestyrelsen. 

Ad 7. Eventuelt.  

•  Årsmødet 2002 er endnu ikke aftalt. Der var opbakning til Flemming Dela’s forslag om at 

afholde mødet på Panum Instituttet. 

•  Endnu en gang blev muligheden for offentliggørelse af referater fra bestyrelsen og 

underudvalg, herunder også KFU i tilknytning til DES’ hjemmeside diskuteret. Information 

af medlemmerne kan bedres ved et sådan forslag, hvorfor der var enighed om af 

offentliggøre referater i en let modificeret udgave. 

•  Der er modtaget henvendelse fra DADL vedr. artikelserie skrevet af specialeselskaberne. 

UFL har planlagt en række artikler omhandlende en eller to vigtige begivenheder inden for 

de forskellige specialer. Der er svarfrist d. 31. december 2000. Man kan ikke nå at melde 

tilbage, hvilket Ebbe Winther Jensen vil meddele DADL/UFL. 

•  Klubaftener, årsmøder m.m. er hidtil annonceret i UFL med oplysning om tid, sted og 

program. Fremover vil programmet ikke fremgå af annonceringen. Ebbe Winther Jensen 

undersøger prisen for uændret annoncering. 

•  Flemming Dela er arrangør af møde i Anglo-Danish-Dutch-Diabetes-Group, som finder sted 

i Fåborg 2001. Information kan udsendes pr. E-mail til DES-mail medlemmer. Ebbe 

Winther Jensen står for udsendelse af materialet. 

Referent: Ebbe Winther Jensen